Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - externá forma štúdia

Štúdium ponúka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Dĺžka štúdia 3/6
Štúdium je ukončené titulom Bc.
Cena (neplatca DPH) 720 HUF
Poznámka k cene Poplatok za externú formu štúdia
Poplatok za prijímacie skúšky 40 HUF
Lokalita štúdia Komenského 73, 04181, Košice
Kontakt Renáta Božíková, Ing.
tel: +421915984003
mobil: +421915984003
e-mail: renata.bozikova@uvlf.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Cieľom je sprostredkovať študentom potrebné znalosti z biológie, medicíny, veterinárnej medicíny, výskumu správania sa, psychológie, sociológie a pedagogiky. Učebný plán je zameraný na základnú znalosť evolúcie a evolučných procesov, princípy domestikácie a kooperácie medzi človekom a domácimi zvieratami, základnú znalosť princípov biologických funkcií človeka a zvieraťa (predovšetkým fyziológia a biológia správania sa), historicko-kultúrne pozadie vzťahu človek – zviera, ochranu zvierat, etiku chovu a využívania zvierat, základné vedomosti z biológie správania, chovu zvierat a ochrany zvierat, znalosť konkrétnych právnych rámcových podmienok vzťahu človeka – zviera, ako aj znalosť základných princípov ochrany druhov a územia ich výskytu a najdôležitejších ustanovení a dohôd na ochranu druhov, ďalej na prehľad o povahe vzťahov medzi človekom a zvieraťom (ekologické vzťahy, medzidruhové interakcie až k sociálnym vzťahom medzi druhmi na základe sociálnych a kognitívnych mechanizmov u človeka a zvieraťa: mozog, fyziológia, biologická teória osobnosti a pod.), komunikáciu medzi človekom a zvieraťom a psychológiu vzťahu človek – zviera. Učebný plán sa bude prioritne venovať využitiu zvierat v psychologickej terapii, pedagogike, vývojovej psychológii, fyzioterapii, medicínskej terapii a profylaxii. Podrobnejšie bude vysvetľovať kogníciu a vedomie u zvierat, teóriu učenia sa, princípy modifikácie správania, a princípy výcviku u psa a koňa. Okrem toho časť predmetov v učebnom pláne je orientovaná na posúdenie zdravotného stavu zvierat, riziku vzniku chorôb zoonotického charakteru, hygiene chovu zvierat a základom práva.

Organizácia štúdia

Externá forma štúdia prebieha na UVLF v Košiciach blokovou výučbou. Jeden blok má 10 dní (pracovných, víkendy). Počet blokov za semester je 3.

Podmienky prijatia Národné porovnávacie skúšky (NPS), ktoré UVLF v Košiciach organizuje prostredníctvom firmy SCIO, s.r.o.
Ďalšie informácie o štúdiu Poplatok za prijímacie konanie je potrebné uhradiť pri podaní prihlášky na štúdium. Poplatok za externú formu štúdia je potrebné uhradiť do troch dní od dňa zápisu na štúdium.
Uplatnenie absolventov Vzdelanie umožní interdisciplinárnu a na problém orientovanú prácu a absolventom tak umožniť uplatnenie v oblasti canis a hipoterapie. Absolventi po ukončení štúdia sa môžu uplatniť predovšetkým v: -pedagogických zariadeniach (školy, materské školy), -klinikách a rehabilitačných centrách (návštevné programy), -geriatrických ústavoch (domovy dôchodcov a domovy opatrovateľských služieb), -zariadeniach na výkon trestu a forenzných resocializačných zariadeniach, -zariadeniach pre drogovo závislých (podpora pri odvykaní a resocializácii), -zariadeniach na vzdelávanie a poradenstvo pre chovateľov zvierat pri zaobchádzaní so zvieratami (zaobstaranie si domáceho zvieraťa, problémové zvieratá, právne otázky, a pod.), -vo vedeckých ustanovizniach, ktoré sa zaoberajú otázkami vzťahu človek – zviera a využitím zvierat, -v poradenskej praxi v súvislosti s otázkami pri výbere domáceho zvieraťa, zaobchádzaní s nim a jeho chove, -v organizáciách zastrešujúcich podniky, spolky a pod., ktoré sa chovom zvierat zaoberajú v najširšom slova zmysle (napr. špecializované obchody so zvieratami) a -v Zoo, safari parkoch a podobných zariadeniach pre verejnosť (optimalizácia vzdelávacej funkcie a interakcie návštevník – zviera ako aj ošetrovateľ - zviera).
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov rovnaké ako pre slovenských študentov

Detail školy

Organizátor štúdia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Adresa sídla školy Komenského 73, 04181, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 0915984003
e-mail: studijne@uvlf.sk
web: www.uvm.sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Verejná vysoká škola

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

720 €
1. Kynológia - denná forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, magisterské
Košice
720 €
2. Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii -…
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, bakalárske
Košice
720 HUF
3. Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii -…
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
externé, bakalárske
Košice
720 €
4. Bezpečnosť krmív a potravín - denná forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, bakalárske
Košice
720 €
5. Trh a kvalita potravín - denná forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, magisterské
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.028s
design: widegrafik.