Právo - magisterný stupeň štúdia, externé štúdium

Štúdium ponúka Fakulta práva PEVŠ

Dĺžka štúdia 2 roky štúdia (4 semestre)
Štúdium je ukončené titulom Paneurópska vysoká škola
Cena (neplatca DPH) 2 090 €
Poplatok za prijímacie skúšky 20 €
Lokalita štúdia Fakulta práva PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Kontakt Jana Záhorčáková
tel: 02/48 20 88 20
fax: 02/48 20 88 23
e-mail: studijne.oddelenie@paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolventi dokážu vykonávať náročnejšie práce v štátnej správe a samospráve, môžu pracovať ako čakatelia v justičnej oblasti (advokácia, notárstvo a pod.). Majú dobrý prehľad v histórii a teórii práva, legislatíve, dokážu analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe, ovládajú postupy pri poskytovaní právneho poradenstva. Môžu nájsť uplatnenie napr. v ústredných orgánoch štátnej správy, v Národnej rade SR, na Úrade vlády SR.

Organizácia štúdia

Štúdium v magisterskom študijnom programe je zamerané na rozšírenie všeobecného rámca znalostí, ktoré študent dosiahne v bakalárskom študijnom programe, a to rozšírením jeho špecializácie v oblasti medzinárodného a európskeho práva. Podstatná časť výučby je realizovaná v cudzom jazyku (najmä anglickom). Štúdium sa realizuje tak v dennej, ako aj v externej forme štúdia.

Www stránka www.paneurouni.com
Podmienky prijatia Úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia obhájením záverečnej bakalárskej práce a zložením štátnej záverečnej skúšky v odbore právo.
Ďalšie informácie o štúdiu Ročné školné sa uhrádza v termíne do zápisu na štúdium. Mesačné platby - vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún). Semestrálne platby – 15. augusta a 15. januára.
Uplatnenie absolventov S ohľadom na osobitné zameranie študijného programu na medzinárodné a európske právo a široké zapojenie pedagógov zo zahraničia získajú absolventi výborné predpoklady pre prácu v európskych a medzinárodných inštitúciách, zahraničných firmách, či pre prácu v iných povolaniach s medzinárodným aspektom.
Ubytovanie, strava a voľný čas Ubytovanie fakulta zabezpečuje v ubytovacom zariadení UNINOVA, ktoré nie je súčasťou budovy školy. Strava je poskytovaná v rámci budovy školy a to v jedálni a bufete.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Podmienky pre možnosť štúdia zahraničných študentov sa uplatňujú primerane k podmienkam, kladeným na domácich študentov. Vysoká škola je aktívne zapojená do európskeho programu akademickej spolupráce Erasmus+.

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta práva PEVŠ
Adresa sídla školy Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 904 459 000
fax: +421 2 4820 8823
e-mail: jana.zahorcakova@paneurouni.com
web: www.paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Medzi rozhodujúce ciele Fakulty práva patrí jej poslanie pôsobiť ako štandardná vysoká škola v oblasti právneho poznania, ako aj rozvíjať a rozširovať ponuku ďalších akreditovaných študijných odborov. Prostriedkom napĺňania tohto cieľa je poskytovanie kvalitných študijných programov vysokoškolského štúdia a adekvátna odborná príprava absolventov týchto študijných programov nielen na tradičné právnické povolania.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta práva PEVŠ

2 490 €
1. Trestné právo, Medzinárodné právo, Občianské právo,Teória a dejiny…
Fakulta práva PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
2 190 €
2. Právo - bakalársky stupeň štúdia, denné forma štúdia
Fakulta práva PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
750 €
3. Právo - rigorozné konanie - externé štúdium, doktorandský stupeň
Fakulta práva PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
1 990 €
4. Právo - bakalársky stupeň štúdia, externá forma štúdia
Fakulta práva PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
2 090 €
5. Právo - magisterný stupeň štúdia, externé štúdium
Fakulta práva PEVŠ
externé, magisterské
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.067s
design: widegrafik.