Právo - bakalársky stupeň štúdia, denné forma štúdia

Štúdium ponúka Fakulta práva PEVŠ

Dĺžka štúdia 3 roky štúdia (6 semestrov)
Štúdium je ukončené titulom Paneurópska vysoká škola
Cena (neplatca DPH) 2 190 €
Poznámka k cene Za jeden akademický rok štúdia, školne je možne platit jednorazovo, 2 alebo 10 splátkach.
Poplatok za prijímacie skúšky 20 €
Lokalita štúdia Fakulta práva PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Kontakt Mgr. Jana Záhorčáková
tel: 02/48208836
fax: 02/48208823
e-mail: studijne.oddelenie@paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent dokáže vykonávať prípravné práce v rámci súdnictva a je schopný pracovať ako odborný pracovník v štátnej správe a v samospráve. Má znalosti o dejinách štátu a práva, rímskeho práva, ovláda problematiku mechanizmu štátnych orgánov, s osobitným zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v štáte. Zároveň je spôsobilý vydávať individuálne správne akty v rámci rozhodovacej činnosti verejnej správy podľa správneho poriadku a osobitných predpisov.

Organizácia štúdia

Štúdium sa uskutočňuje v dennej a v externej forme štúdia.Výučba je plánovaná na tri akademické roky. Každý rok štúdia je rozdelený do dvoch semestrov s 12 týždňami. Na záver každého semestra je skúšobné obdobie. Štúdium je ukončené záverečnou bakalárskou skúškou, ktorej súčasťou je aj obhajoba záverečnej bakalárskej práce. Študijný program pozostáva z povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov a voliteľných predmetov. Organizácia štúdia je kreditovým systémom, čím umožňuje hodnotenie študentov prostredníctvom kreditov zároveň má študent možnosť si sám tvoriť svoj študijný plán.

Www stránka www.paneurouni.com
Podmienky prijatia Prijímacie konanie pozostáva z písomnej časti, zahŕňajúcej psychologicko-logický test a jazykový test (podľa výberu uchádzača v anglickom alebo nemeckom jazyku) a ústnej časti, v ktorej uchádzač preukazuje svoj všeobecný prehľad v aktuálnom spoločenskom dianí (v rozsahu stredoškolskej výučby dejín a náuky o spoločnosti).
Ďalšie informácie o štúdiu Ročné školné sa uhrádza v termíne do zápisu na štúdium. Mesačné platby - vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún). Semestrálne platby – 15. augusta a 15. januára.
Uplatnenie absolventov Cieľom bakalárskeho študijného programu Právo je príprava absolventov na prácu v súdnictve, aby sa uplatnili ako odborní pracovníci v štátnej správe a samospráve. Absolventi študijného odboru právo môžu vykonávať podľa dosiahnutého stupňa tieto profesie: 1.stupeň (bakalárske štúdium): - súdny tajomník - vyšší súdny úradník - odborný referent – špecialista v štátnej správe - odborný referent – špecialista v územnej samospráve a vyššom územnom samosprávnom celku.
Ubytovanie, strava a voľný čas Ubytovanie fakulta zabezpečuje v ubytovacom zariadení UNINOVA, ktoré nie je súčasťou budovy školy. Strava je poskytovaná v rámci budovy školy a to v jedálni a bufete.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Podmienky pre možnosť štúdia zahraničných študentov sa uplatňujú primerane k podmienkam, kladeným na domácich študentov. Vysoká škola je aktívne zapojená do európskeho programu akademickej spolupráce Erasmus/Socrates.

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta práva PEVŠ
Adresa sídla školy Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 904 459 000
fax: +421 2 4820 8823
e-mail: jana.zahorcakova@paneurouni.com
web: www.paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Medzi rozhodujúce ciele Fakulty práva patrí jej poslanie pôsobiť ako štandardná vysoká škola v oblasti právneho poznania, ako aj rozvíjať a rozširovať ponuku ďalších akreditovaných študijných odborov. Prostriedkom napĺňania tohto cieľa je poskytovanie kvalitných študijných programov vysokoškolského štúdia a adekvátna odborná príprava absolventov týchto študijných programov nielen na tradičné právnické povolania.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta práva PEVŠ

2 490 €
1. Trestné právo, Medzinárodné právo, Občianské právo,Teória a dejiny…
Fakulta práva PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
2 190 €
2. Právo - bakalársky stupeň štúdia, denné forma štúdia
Fakulta práva PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
750 €
3. Právo - rigorozné konanie - externé štúdium, doktorandský stupeň
Fakulta práva PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
1 990 €
4. Právo - bakalársky stupeň štúdia, externá forma štúdia
Fakulta práva PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
2 090 €
5. Právo - magisterný stupeň štúdia, externé štúdium
Fakulta práva PEVŠ
externé, magisterské
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.035s
design: widegrafik.