Trh a kvalita potravín - externá forma štúdia

Štúdium ponúka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Dĺžka štúdia 2/4
Štúdium je ukončené titulom Mgr.
Cena (neplatca DPH) 720 €
Poznámka k cene Poplatok za externú formu štúdia
Poplatok za prijímacie skúšky 40 €
Lokalita štúdia Komenského 73, 04181, Košice
Kontakt Renáta Božíková, Ing.
tel: +0421915984003
mobil: +0421915984003
e-mail: renata.bozikova@uvlf.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolventi magisterského študijného programu „Trh a kvalita potravín“ majú ucelený prehľad o právnych predpisoch a laboratórnych analýzach súvisiacich s kvalitou potravín. Štúdium je zamerané na zvládnutie chemických, biologických, technologických a ekonomických poznatkov z oblasti potravín s cieľom aplikovať princípy a formy spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ovládajú normatívy kvality a tovaroznalectva potravín tuzemských producentov, ovládajú právne predpisy a sú schopní vykonávať kontrolu kvality rastlinných a živočíšnych produktov podliehajúcich spoločnej organizácii trhu v Európskej únii v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ovládajú princípy cenového monitoringu a intervenčného systému pri obchodovaní s potravinami. Absolvent má uplatnenie v inšpekčných orgánoch vykonávajúcich kontrolnú činnosť v rámci spoločnej organizácie trhu s potravinami pre potreby Poľnohospodárskej platobnej agentúry SR, vykonávať povinnosti manažéra kvality v potravinárskych podnikoch a vykonávať analýzy potravín so zameraním na parametre kvality.

Organizácia štúdia

Externá forma štúdia prebieha na UVLF v Košiciach blokovou výučbou. Jeden blok má 10 dní (pracovných, víkendy). Počet blokov za semester je 3.

Podmienky prijatia Národné porovnávacie skúšky (NPS), ktoré UVLF v Košiciach organizuje prostredníctvom firmy SCIO, s.r.o.
Ďalšie informácie o štúdiu Poplatok za prijímacie konanie je potrebné uhradiť pri podaní prihlášky na štúdium
Uplatnenie absolventov Uplatnenie sa absolventov študijného programu „Trh a kvalita potravín“. Absolventi magisterského štúdia sa môžu uplatniť na trhu práce v nasledovných oblastiach doma a v zahraničí: Inšpekčné orgány - vykonávanie kontrolnej činnosť v rámci spoločnej organizácie trhu s potravinami pre potreby Poľnohospodárskej platobnej agentúry SR. Laboratórna diagnostika – vykonávanie a posudzovanie chemickej, biochemickej, mikrobiálnej a mykologickej analýzy potravín so zameraním na kvalitu a prítomnosť nežiadúcich látok v potravinách; analýza kvality potravín - v štátnych, súkromných a podnikových laboratóriách. Výrobné prevádzky potravín – plánovanie, organizovanie, kontrolovanie a vykonávanie odbornej činnosti v oblasti správnej výrobnej praxe vo výrobných prevádzkach, vykonávanie funkcie vedúceho manažéra kvality potravín vo vzťahu k technológii výroby, platnej právnej úprave a vo vzťahu k spoločnej organizácii trhu. Poradenské inštitúcie – výroba, manipulácia a uvádzanie potravín do obehu z pohľadu zavádzania systémov kvality; uplatnenie poznatkov z laboratórnej diagnostiky, správnej výrobnej praxe a bezpečnostných systémov. Školstvo a vedecko-výskumné inštitúcie – výkon vysokokvalifikovanej laboratórnej praxe so zameraním na chemické, biochemické, mikrobiálne a mykologické analýzy kvality potravín; aplikácia poznatkov v pedagogickom procese pre oblasť študijných predmetov zameraných na technológiu výroby a hodnotenia kvality potravín.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov rovnaké ako pre slovenských študentov

Detail školy

Organizátor štúdia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Adresa sídla školy Komenského 73, 04181, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 0915984003
e-mail: studijne@uvlf.sk
web: www.uvm.sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Verejná vysoká škola

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

720 €
1. Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii -…
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, bakalárske
Košice
720 €
2. Kynológia - externá forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
externé, bakalárske
Košice
720 €
3. všeobecné veterinárske lekárstvo
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, magisterské
Košice
720 €
4. Farmácia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, magisterské
Košice
720 €
5. Kynológia - denná forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, magisterské
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.030s
design: widegrafik.