Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - denná forma štúdia

Štúdium ponúka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Dĺžka štúdia 3/6
Štúdium je ukončené titulom Bc.
Cena (neplatca DPH) 720 €
Poznámka k cene poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia alebo súbežné štúdium
Poplatok za prijímacie skúšky 40 €
Lokalita štúdia Komenského 73, 04181, Košice
Kontakt Renáta Božíková, Ing.
tel: +421915984003
mobil: +421915984003
e-mail: renata.bozikova@uvlf.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Cieľom je sprostredkovať študentom potrebné znalosti z biológie, medicíny, veterinárnej medicíny, výskumu správania sa, psychológie, sociológie a pedagogiky. Učebný plán je zameraný na základnú znalosť evolúcie a evolučných procesov, princípy domestikácie a kooperácie medzi človekom a domácimi zvieratami, základnú znalosť princípov biologických funkcií človeka a zvieraťa (predovšetkým fyziológia a biológia správania sa), historicko-kultúrne pozadie vzťahu človek – zviera, ochranu zvierat, etiku chovu a využívania zvierat, základné vedomosti z biológie správania, chovu zvierat a ochrany zvierat, znalosť konkrétnych právnych rámcových podmienok vzťahu človeka – zviera, ako aj znalosť základných princípov ochrany druhov a územia ich výskytu a najdôležitejších ustanovení a dohôd na ochranu druhov, ďalej na prehľad o povahe vzťahov medzi človekom a zvieraťom (ekologické vzťahy, medzidruhové interakcie až k sociálnym vzťahom medzi druhmi na základe sociálnych a kognitívnych mechanizmov u človeka a zvieraťa: mozog, fyziológia, biologická teória osobnosti a pod.), komunikáciu medzi človekom a zvieraťom a psychológiu vzťahu človek – zviera. Učebný plán sa bude prioritne venovať využitiu zvierat v psychologickej terapii, pedagogike, vývojovej psychológii, fyzioterapii, medicínskej terapii a profylaxii. Podrobnejšie bude vysvetľovať kogníciu a vedomie u zvierat, teóriu učenia sa, princípy modifikácie správania, a princípy výcviku u psa a koňa. Okrem toho časť predmetov v učebnom pláne je orientovaná na posúdenie zdravotného stavu zvierat, riziku vzniku chorôb zoonotického charakteru, hygiene chovu zvierat a základom práva.

Podmienky prijatia Národné porovnácie skúšky (NPS), ktoré UVLF v Košiciach organizuje protredníctvom firmy SCIO, s.r.o.
Ďalšie informácie o štúdiu Poplatok za prijímacie pohovory je potrebné zaplatiť pri podaní prihlášky
Uplatnenie absolventov prácu a absolventom tak umožniť uplatnenie v oblasti canis a hipoterapie. Absolventi po ukončení štúdia sa môžu uplatniť predovšetkým v: -pedagogických zariadeniach (školy, materské školy), -klinikách a rehabilitačných centrách (návštevné programy), -geriatrických ústavoch (domovy dôchodcov a domovy opatrovateľských služieb), -zariadeniach na výkon trestu a forenzných resocializačných zariadeniach, -zariadeniach pre drogovo závislých (podpora pri odvykaní a resocializácii), -zariadeniach na vzdelávanie a poradenstvo pre chovateľov zvierat pri zaobchádzaní so zvieratami (zaobstaranie si domáceho zvieraťa, problémové zvieratá, právne otázky, a pod.), -vo vedeckých ustanovizniach, ktoré sa zaoberajú otázkami vzťahu človek – zviera a využitím zvierat, -v poradenskej praxi v súvislosti s otázkami pri výbere domáceho zvieraťa, zaobchádzaní s nim a jeho chove, -v organizáciách zastrešujúcich podniky, spolky a pod., ktoré sa chovom zvierat zaoberajú v najširšom slova zmysle (napr. špecializované obchody so zvieratami) a -v Zoo, safari parkoch a podobných zariadeniach pre verejnosť (optimalizácia vzdelávacej funkcie a interakcie návštevník – zviera ako aj ošetrovateľ - zviera).
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov rovnaké ako pre slovenských študentov

Detail školy

Organizátor štúdia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Adresa sídla školy Komenského 73, 04181, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 0915984003
e-mail: studijne@uvlf.sk
web: www.uvm.sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Verejná vysoká škola

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

720 €
1. všeobecné veterinárske lekárstvo
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, magisterské
Košice
720 HUF
2. Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii -…
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
externé, bakalárske
Košice
720 €
3. Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii -…
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, bakalárske
Košice
720 €
4. Trh a kvalita potravín - denná forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, magisterské
Košice
720 €
5. Bezpečnosť krmív a potravín - denná forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, bakalárske
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.037s
design: widegrafik.