Bezpečnosť krmív a potravín - externá forma štúdia

Štúdium ponúka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Dĺžka štúdia 3/6
Štúdium je ukončené titulom Bc.
Cena (neplatca DPH) 720 €
Poznámka k cene poplatok za externú formu štúdia
Poplatok za prijímacie skúšky 40 €
Lokalita štúdia Komenského 73, 04181, Košice
Kontakt Renáta Božíková, Ing.
tel: +0421918984003
mobil: +0421918984003
e-mail: renata.bozikova@uvlf.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent bakalárskeho študijného programu „Bezpečnosť krmív a potravín“ ovláda základné chemické a biologické normy súvisiace s kvalitou a zdravotnou neškodnosťou potravín a krmív a je zorientovaný v právnych predpisoch upravujúcich kvalitu a zdravotnú neškodnosť potravín a krmív. Zároveň sú mu poskytnuté poznatky zo základov technológie výroby krmív a potravín ako primárny podklad na zvládnutie implementácie bezpečnostných systémov pri výrobe a manipulácii s krmivami a potravinami. Trojročné štúdium taktiež poskytne znalosti z oblasti informatiky, štatistiky, bioštatistiky, ekonómie, manažérskej etiky, obchodných spoločností a ich riadenia. Štúdium je zamerané na zvládnutie poznatkov z oblasti možných aspektov vzniku nebezpečných vplyvov, faktorov, látok a biologických agensov ohrozujúcich zdravotnú bezpečnosť krmív a potravín. Záver štúdia je orientovaný na analýzu rizika a tvorbu bezpečnostných systémov (HACCP, príručky hygienickej praxe) pre jednotlivé sektory výroby potravín a krmív. Absolvent bakalárskeho štúdia má možnosť pokračovať v štúdiu v dvoch nadväzujúcich magisterských študijných programoch – „Produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia“ a „Trh a kvalita potravín“, štúdiom ktorých získa najnovšie poznatky z oblasti chemickej a biologickej analýzy krmív a potravín. Výber nadväzujúceho magisterského štúdia závisí od štruktúry absolvovaných povinne voliteľných predmetov v bakalárskom štúdiu. Štúdium poskytne absolventovi poznatky, ktoré môže uplatniť ako asistent laboratórnej činnosti pri analýze potravín a krmív so zameraním na kvalitu a bezpečnosť v štátnych, súkromných a podnikových laboratóriách. Absolvent je schopný:

  • plánovať, organizovať, vykonávať a kontrolovať činnosti v oblasti systémov bezpečnosti potravín a krmív,
  • plánovať, organizovať, vykonávať a kontrolovať odborné činnosti v oblasti sanitačných programov pri výrobe potravín, manipulácii s potravinami a krmivami a pri ich uvádzaní do obehu
  • realizovať poradenskú, odbornú a expertíznu činnosť v oblasti bezpečnostných systémov na potraviny a krmivá
  • pôsobiť pri riešení problematiky vplyvu životného prostredia na zdravotnú neškodnosť potravín a krmív a vplyvu výroby potravín a krmív na životné prostredie.
Organizácia štúdia

Externá forma štúdia prebieha na UVLF v Košiciach blokovou výučbou. Jeden blok má 10 dní (pracovných, víkendy). Počet blokov za semester je 3.

Podmienky prijatia Národné porovnávacie skúšky (NPS), ktoré UVLF v Košiciach organizuje prostredníctvom firmy SCIO, s.r.o.
Ďalšie informácie o štúdiu Poplatok za prijímacie skúšky je potrebné uhradiť pri podaní prihlášky na štúdium. Poplatok za externú formu štúdia je potrebné uhradiť do troch dní od zápisu na štúdium.
Uplatnenie absolventov Absolventi bakalárskeho študijného programu „Bezpečnosť krmív a potravín“ sa môžu uplatniť na trhu práce najmä v nasledovných oblastiach: •Laboratórna diagnostika – chemická, biochemická, mikrobiologická a mykologická analýza potravín a krmív so zameraním na detekciu nežiadúcich látok v potravinách a krmivách; základná analýza kvality potravín a krmív – v štátnych, súkromných a podnikových laboratóriách. •Výrobné prevádzky potravín a krmív – plánovanie, organizovanie, kontrolovanie a vykonávanie odborných činností v oblasti správnej výrobnej praxe vo výrobných prevádzkach, vykonávanie povinností vedúceho tímu HACCP so starostlivosťou o bezpečnostný systém výroby potravín a krmív výrobcu vyplývajúci z aktuálnej právnej úpravy v Slovenskej republike a Európskej únii. •Poradenské inštitúcie – pre oblasť výroby, manipulácie a uvádzania potravín a krmív do obehu, so zameraním na laboratórnu diagnostiku, správnu výrobnú prax a bezpečnostné systémy. •Školstvo a vedecko-výskumné inštitúcie – pre výkon vysokokvalifikovanej laboratórnej praxe so zameraním na chemické, biochemické, mikrobiologické a mykologické analýzy
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov rovnaké ako pre slovenských študentov

Detail školy

Organizátor štúdia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Adresa sídla školy Komenského 73, 04181, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 0915984003
e-mail: studijne@uvlf.sk
web: www.uvm.sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Verejná vysoká škola

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

720 €
1. Trh a kvalita potravín - denná forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, magisterské
Košice
720 HUF
2. Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii -…
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
externé, bakalárske
Košice
720 €
3. Kynológia - denná forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, magisterské
Košice
720 €
4. Bezpečnosť krmív a potravín - denná forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, bakalárske
Košice
720 €
5. Bezpečnosť krmív a potravín - externá forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
externé, bakalárske
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.033s
design: widegrafik.