Kynológia - denná forma štúdia

Štúdium ponúka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Dĺžka štúdia 3/6
Štúdium je ukončené titulom Bc.
Cena (neplatca DPH) 720 €
Poznámka k cene Za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia alebo za súbežné štúdium
Poplatok za prijímacie skúšky 40 €
Lokalita štúdia Komenského 73, 04181, Košice
Kontakt Renáta Božíková, Ing.
tel: +421915984003
mobil: +421915984003
e-mail: renata.bozikova@uvlf.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Bakalárske štúdium sa realizuje na základe aktuálnej požiadavky pre odborné vzdelanie v danej špecifickej oblasti. Výučba v priebehu 3-ročného štúdia je zameraná na odborné činnosti spojené so služobnou, spoločenskou a poľovníckou kynológiou vo viacerých profesijných sférach spoločnosti. Štúdium pokrýva všetky sféry využitia kynológie, t.j. profesionálne, záujmové, ale aj sociálno – spoločenské. Úroveň vzdelania predpokladá uplatnenie hlavne v štátnych a samosprávnych inšpekčných organizáciách mestských aglomerácií, prípravných profesionálnych a záujmových organizáciách ako inštruktor pre kynológiu, pri výkone epizootologickej a epidemiologickej činnosti pri ochrane zdravia ľudí a zvierat, záujmových kynologických organizáciách, v ochrane prírody a zvierat, v činnosti súkromnej veterinárnej praxe (orientovanej na psov). V prvom roku štúdia získava teoretické a praktické vedomosti o biologických zákonoch živých organizmov vo vzťahu k prírode, poznáva problematiku živej hmoty v širších súvislostiach vo vzťahu k ekosystému a ich vzájomnej interakcii. Získava vedomosti hlavne z oblasti biológie a základov ekológie, etológie, základov morfológie a fyziológie, etiky, chovu psov, genetiky a plemenitby psov, výživy a dietetiky. Štúdium je doplnené o výučbu estetiky, anglickú a latinskú terminológiu. Od druhého a tretieho roku štúdia študent získava vedomosti o chorobách psov, o chorobách spoločných pre človeka a zvieratá (zoonózy), a ich využití v prevencii a ochrane zdravia človeka, čím výrazne môže prispieť k zníženiu výskytu zoonóz v ľudskej populácii a zlepšeniu epidemiologickej situácii v SR. Preto súčasťou výučby sú predmety, ktoré sa uvedenou problematikou zaoberajú, najmä základy mikrobiológie a imunológie, parazitológia, hygiena chovu psov, epizootológia a infekčné choroby psov, klinická propedeutika a vnútorné choroby psov. Absolvovanie základov odborných predmetov ako je chirurgia a ortopédia, andrológia, gynekológia a pôrodníctvo výrazne rozširuje možnosti jeho uplatnenia v praxi. Neoddeliteľnou, profilujúcou súčasťou štúdia sú priame kynologické poznatky, ktoré získava absolvovaním študijných predmetov ako je výcvik a výkon psov, posudzovanie exteriéru, špeciálny výcvik psov, kozmetická úprava psov, praktické kynologické stáže a organizácia kynológie. K týmto poznatkom sa dostáva aj cez dostatočný počet absolvovaných praktických cvičení a stáží v kynologických inštitúciach, na kynologických podujatiach všetkých zameraní a na klinikách Univerzity veterinárskeho lekárstva. Učebný plán bakalárskeho štúdia zahrňuje aj štúdium platnej a s uvedenou problematikou súvisiacej legislatívy, čím umožňuje absolventovi tohto typu štúdia rozšíriť okruh pôsobnosti a jeho uplatnenie po ukončení štúdia.

Podmienky prijatia Národné porovnávacie skúšky (NPS), ktoré organizuje UVLF v Košiciach prostredníctvom firmy SCIO, s.r.o.
Ďalšie informácie o štúdiu poplatok za prijímacie konanie je potrebné uhradiť pri zaslaní prihlášky na štúdium
Uplatnenie absolventov •v štátnych a samosprávnych orgánoch, hlavne v Policajnom zbore, v armáde, v železničnej polícii, v colnej správe, •v súkromnej bezpečnostnej strážnej službe, •ako profesionálni cvičitelia psov, •v mestskej polícii ako inšpektor vo väčších mestských aglomeráciach, •profesionálny kynológ v poľovníckych združeniach, •v civilnej, služobnej a spoločenskej kynológii, •profesionálny kynológ v špeciálnych združeniach záchranárov a v združeniach zaoberajúcich sa výcvikom psov pre špecializované účely pre občanov so zdravotným postihnutím ako napr. vodiacich psov pre nevidomých a psov slúžiacich pre „canis“ terapiu, •posudzovatelia exteriéru pre potreby kynológie a a plemien po akceptácii SKJ, •rozhodcovia výkonu psov v služobnej a poľovníckej kynológii po akceptácii SKJ, •ako technik pre zriaďovanie a činnosť útulkov a karanténnych zariadení pre psov, •v rámci odchytových služieb túlavých zvierat v mestách, •v živnostenskej činnosti v kozmetických salónoch psov, •distribútor a predajca špecializovaných krmív a doplnkov pre psov, •ochranca prírody a zvierat.
Ubytovanie, strava a voľný čas študentom prvého ročníka ubytovanie je pridelené automaticky od 61 km
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov rovnaké ako pre slovenských študentov

Detail školy

Organizátor štúdia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Adresa sídla školy Komenského 73, 04181, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 0915984003
e-mail: studijne@uvlf.sk
web: www.uvm.sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Verejná vysoká škola

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

720 €
1. všeobecné veterinárske lekárstvo
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, magisterské
Košice
720 HUF
2. Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii -…
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
externé, bakalárske
Košice
720 €
3. Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii -…
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, bakalárske
Košice
720 €
4. Trh a kvalita potravín - denná forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, magisterské
Košice
720 €
5. Bezpečnosť krmív a potravín - denná forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, bakalárske
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.034s
design: widegrafik.