Farmácia

Štúdium ponúka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Dĺžka štúdia 5/10
Štúdium je ukončené titulom Mgr.
Cena (neplatca DPH) 720 €
Poznámka k cene Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia alebo súbežné štúdium
Poplatok za prijímacie skúšky 40 €
Lokalita štúdia Komenského 73, 04181, Košice
Kontakt Božíková Renáta, Ing.
tel: +421915984003
mobil: +421915984003
e-mail: renata.bozikova@uvlf.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Profil absolventa študijného programu farmácia je formovaný ako zdravotnícky odbor, vedecky aj prakticky zameraný na výchovu a výučbu odborníkov pre odbor farmácie, spočívajúci vo výskume a kontrole liečiv a liekov. Prioritne je zameraný na ich výrobu, kontrolu ich akosti, distribúciu, na získavanie, skladovanie a využitie dokladov v tomto odvetví v minulosti a súčasnosti. Cieľom je získavanie liečiv, pretváranie ich na lieky a ich vydávanie v čase potreby v potrebnom množstve a predpísanej akosti tak, aby mohli splniť svoju preventívnu, diagnostickú, respektíve terapeutickú úlohu. Absolventi – farmaceuti sú súčasťou tímu zdravotnej starostlivosti o človeka a zvieratá, ktorí aktívne prispievajú určovaním, resp. odporúčaním liečiv potrebných na terapiu k systému individuálnej zdravotnej starostlivosti o pacienta. Vykazujú vysoký stupeň znalostí, vedomostí a praktických zručností v chemických, biologických, medicínskych a hlavne farmaceutických disciplínách. Absolvovaním štúdia získajú vedomosti o účinkoch liečiv v živých organizmoch, o ich metabolizme, biodegradácii a vylučovaní, o ich nežiadúcich účinkoch na organizmus i životné prostredie, o ich rezíduách a vplyve na kvalitu potravín, o rezistencii a návyku na používané liečivá, resp. pomocné látky. Sú odborníkmi vo farmaceutickej technológii výroby liečiv a biopreparátov, ovládajú princípy správnej laboratórnej, výrobnej a farmaceutickej praxe (GLP, GMP a GPhP). Sú špecialistami na hodnotenie liečiv, ich klinického, resp. biologického skúšania, ich analýzy, fyzikálnych a chemických vlastností, ovládajú metódy systému registrácie, resp. uvádzania liečiv do obehu. Absolventi študijného programu farmácia majú zodpovedajúce znalosti z farmakologického účinku jednotlivých skupín liečiv, ich farmakokinetiky, možného toxikologického účinku na živé organizmy, resp. životné prostredie. Sú schopní efektívne vyhodnotiť vedecké údaje o liekoch a liečivách a na základe poznatkov získaných v rámci štúdia farmácie vedia exaktne podať informácie o účinkoch liekov laickej verejnosti. Absolventi študijného programu farmácia ovládajú základné právne, etické, ekonomické normy a návyky fungovania lekárnickej praxe so zreteľom na využívanie súčasných informačných technológií (skladovanie, distribúcia liečiv a zodpovednosť za ich kvalitu).

Podmienky prijatia Písomnou formou, formou testu v rozsahu gymnaziálnej látky z biológie a chémie, každý test má 70 otázok, jeden test je vyhradených 60 minút
Ďalšie informácie o štúdiu poplatky za prijímacie konanie je potrebné uhradiť pri zaslaní prihlášky na štúdium
Uplatnenie absolventov Profesijné zameranie a uplatnenie absolventa Lekárnictvo – výdaj, distribúcia liekov, magistraliter – príprava liečiv, komunikácia s pacientmi o liečivách – t.j. vykonávanie farmaceutickej starostlivosti o pacientov v systéme zdravotnej starostlivosti. Nemocničné a medicínske centrá – absolventi môžu vykonávať farmaceutickú starostlivosť o pacientov ako klinickí farmaceuti pre lekársku praktickú a klinickú zdravotnú starostlivosť s možnou špecializáciou, napr. na onkológiu, infekčné ochorenia, psychiatriu a pod. Farmaceutický priemysel – absolventi farmácie sa uplatnia na úseku vývoja a výroby liečiv, vo výskume vyvíjaných, nových, farmakologicky účinných látok a farmakologických produktov, môžu sa podieľať na biologickom odskúšavaní nových liečiv, resp. nových farmakologických prípravkov. Školstvo – absolventi farmácie sa môžu uplatniť v zdravotníckom strednom i univerzitnom školstve ako budúci profesionálni vedeckí, resp. pedagogickí pracovníci. Komerčná sféra – absolventi farmácie sa môžu uplatniť v kozmetickom priemysle, ako díleri veľkých farmaceutických spoločností, tiež sú využiteľní vo výskumných ústavoch a zariadeniach ako odborníci v oblasti vývoja, syntézy a biologického odskúšavania liečiv. Kontrola liečiv – majú uplatnenie v systémoch štátnej kontroly liečiv a ako odborníci na lieky i v zdravotných poisťovniach, resp. v systéme poisťovníctva.
Ubytovanie, strava a voľný čas Ubytovanie študentom prvého ročníka sa prideľuje automaticky od vzdialenosti 61 km
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Rovnaké ako pre slovenských študentov

Detail školy

Organizátor štúdia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Adresa sídla školy Komenského 73, 04181, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 0915984003
e-mail: studijne@uvlf.sk
web: www.uvm.sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Verejná vysoká škola

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

720 €
1. Trh a kvalita potravín - denná forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, magisterské
Košice
720 €
2. Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii -…
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, bakalárske
Košice
720 €
3. Trh a kvalita potravín - externá forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
externé, magisterské
Košice
720 €
4. všeobecné veterinárske lekárstvo
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, magisterské
Košice
720 HUF
5. Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii -…
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
externé, bakalárske
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.043s
design: widegrafik.