všeobecné veterinárske lekárstvo

Štúdium ponúka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Dĺžka štúdia 6/12
Štúdium je ukončené titulom MVDr.
Cena (neplatca DPH) 720 €
Poznámka k cene Pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu
Lokalita štúdia Komenského 73, 04181, Košice
Kontakt Božíková Renáta, Ing.
tel: +421915984003
mobil: +421915984003
e-mail: renata.bozikova@uvlf.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Profil absolventa študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo je formovaný počas štúdia najmä na odborné činnosti v oblasti štátnej správy, Komory veterinárnych lekárov ako súkromný veterinárny lekár, v oblasti laboratórnej praxe, súkromnej sfére pôdohospodárstva, potravinárstva, farmácie, v školstve, vedecko–výskumnej oblasti a ochrane životného prostredia. Učebný plán je zostavený v intenciách požiadaviek EÚ – 78/1027/EEC. V prvých rokoch štúdia v rámci teoretických a predklinických disciplín si študent osvojuje biologické zákony živej prírody vo vzťahu k veterinárnej medicíne, poznáva problematiku živej hmoty v širších súvislostiach vo vzťahu k ekosystému a ich vzájomnej interakcie. Poslaním tohto štúdia je poznanie biochemických procesov v komplexe s fyziológiou orgánov a sústav mikroorganizmov a makroorganizmov s odlišnosťami jednotlivých druhov zvierat. Základné vedomosti uplatňuje pri štúdiu študijných predmetov, ktoré sú zamerané na zdravotnú a hygienickú problematiku chovu zvierat. Pre medicínske pôsobenie čerpá poznatky hlavne z oblasti anatómie, histológie, výživy a dietetiky, fyziológie a patologickej fyziológie, ale aj farmakológie, toxikológie, laboratórnej a klinickej diagnostiky. Pre jeho uplatnenie v praxi slúži teoretická a praktická príprava v odborných predmetoch v smere veterinárno – terapeutickom, ale hlavne preventívnom so zameraním na ochranu životného prostredia, ekológiu a produkciu zdravotne nezávadných potravín a surovín živočíšneho pôvodu. Je pripravený riešiť bezodpadové technológie, možnosti neškodného odstraňovania odpadov, respektívne ich ďalšieho využitia. Vedomosti o reziduálnych látkach a ich vplyve na kvalitu surovín a potravín živočíšneho pôvodu v rámci potravinového reťazca využije pri ochrane zdravia zvierat a prostredia s priamym dosahom na zdravie človeka. Prioritou štúdia je teoretická a praktická príprava v odborných klinických predmetoch podľa druhov zvierat z aspektu chorôb vnútorných, infekčných, inváznych a toxických, porúch metabolizmu a poškodenia organizmu žiarením a ďalšími nepriaznivými vplyvmi prostredia. Počas štúdia získava vedomosti a poznatky o chorobách spoločných pre človeka a zvieratá, čím prispieva k ochrane zdravia človeka a zníženému výskytu zoonóz v humánnej populácii. Súčasťou štúdia je výučba študijných predmetov z oblasti hygieny potravín, čo absolventovi umožňuje vykonávať štátny dozor nad hygienou produkcie potravín a dozor pri ochrane štátnych hraníc z veterinársko – hygienického aspektu. Učebný plán je zostavený tak, aby umožňoval absolventovi prakticky sa uplatniť v agrokomplexe a pokračovať v získavaní ďalších odborných vedomostí v postgraduálnom štúdiu.

Podmienky prijatia Písomná forma, formou testu v rozsahu gymnaziálneho učiva z predmetov biológia a chémia. Každý test má 70 otázok, vyhradený čas na písanie jedného testu je 60 minút.
Ďalšie informácie o štúdiu Poplatky na prijímacie konanie je potrebné uhradiť pri podaní prihlášky
Uplatnenie absolventov Profesijné zameranie a uplatnenie absolventa Príprava absolventov uvedeného študijného programu je zameraná tak, aby mu umožňovala v plnom rozsahu plniť toto profesionálne zameranie a uplatnenie absolventa v praxi: •v oblasti štátnej veterinárnej správy vykonávať veterinárny dozor, riešiť a usmerňovať odstránenie zistených nedostatkov, •v zmysle platnej legislatívy vykonávať dozor pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, živočíšnych produktov a krmív, •stanovovať podmienky na použitie krmív a kontrolovať ich dodržiavanie, •vykonávať dozor pri dovoze a vývoze potravín a biologických produktov, •vykonávať jatočnú prehliadku zvierat a mäsa ako aj ďalších živočíšnych produktov a rozhodovať o ich presune a použiteľnosti, •vykonávať epidemiologickú a epizootologickú činnosť vo veterinárskych a zdravotníckych zariadeniach, •vypracovávať pohotovostné plány, preventívne a zdolávacie opatrenia pri výskyte chorôb zaradených v medzinárodnej klasifikácii O.I.E. do zoznamu A, B a ostatných nákaz, •vypracovávať preventívne a zdolávacie opatrenia vrátane komplexnej asanácie pri infekčných a inváznych chorobách v chovoch zvierat, •monitorovať choroby vyznačujúce sa fenoménom prírodnej ohniskovosti a vykonávať opatrenia na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia, •vykonávať kompletnú laboratórnu diagnostiku infekčných, inváznych a produkčných chorôb uplatňujúc zásady laboratórnej praxe, •plánovať, organizovať, kontrolovať a vykonávať odbornú činnosť pri ochrane a tvorbe životného prostredia, •pôsobiť v oblasti živočíšnej prvovýroby a v podnikoch potravinárskeho a krmovinárskeho priemyslu, •plniť úlohy v riadiacich funkciách živočíšnej výroby a v podnikoch spracovávajúcich suroviny živočíšneho pôvodu, •vykonávať rôzne funkcie v hygienickej a epidemiologickej, inšpekčnej, kontrolnej a laboratórnej činnosti, rozvíjať vedeckú, poradenskú a expertíznu činnosť, •pôsobiť ako súkromný veterinárny lekár so zabezpečovaním diagnostickej, terapeutickej, konzultačnej a preventívnej oblasti pri chorobách hospodárskych, domových a exotických zvierat (obvodný veterinárny lekár, vo veterinárnych ambulanciách, klinikách a pod.) v zmysle promočného sľubu absolventa UVL, •pôsobiť ako veterinárny odborník v zložkách ministerstva obrany a ministerstva vnútra, •pôsobiť vo výskume, vývoji, výrobe a distribúcii biopreparátov, liečiv, diagnostík, veterinárnych pomôcok a nástrojov, •pôsobiť ako výskumní pracovníci vo vedeckých a vývojových inštitúciách medicínskeho zamerania, ministerstva školstva, pôdohospodárstva a SAV, •pracovať na učiteľských miestach stredných, odborných a vysokých škôl, •pôsobiť aj v štátoch Európskej únie a iných štátoch sveta.
Ubytovanie, strava a voľný čas Študentom prvého ročníka je ubytovanie pridelené automaticky od 61 km.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Rovnaké ako pre slovenských študentov

Detail školy

Organizátor štúdia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Adresa sídla školy Komenského 73, 04181, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 0915984003
e-mail: studijne@uvlf.sk
web: www.uvm.sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Verejná vysoká škola

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

720 €
1. Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii -…
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, bakalárske
Košice
720 €
2. Kynológia - externá forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
externé, bakalárske
Košice
720 €
3. všeobecné veterinárske lekárstvo
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, magisterské
Košice
720 €
4. Farmácia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, magisterské
Košice
720 €
5. Kynológia - denná forma štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
denné, magisterské
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.031s
design: widegrafik.