Masmediálne štúdiá

Štúdium ponúka Fakulta mediálnych a kultúrnych štúdií

Dĺžka štúdia Bc. 3 roky (6 semestrov), Mgr. 2 roky (4 semestre)
Cena (neplatca DPH) 1 100 €
Poznámka k cene Mgr. 1300,- Eur
Lokalita štúdia Radlinského 9, 81345, Bratislava
Kontakt Ing. Simona Priecelová
tel: +421 2 52637936
e-mail: simona.priecelova@guni.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Cieľom je pripraviť absolventov vybavených dostatočnými odbornými znalosťami a kompetenciami, ktoré zabezpečia vysokú mieru a rýchlosť adaptácie na konkrétne praktické činnosti pri výkone povolania v mediálnom prostredí, v komunikačných agentúrach, vo firmách ako špecialisti na mediálnu a marketingovú komunikáciu, reklamu. Môžu zastávať riadiace funkcie v médiách, uplatniť sa ako špecialisti na mediálnu a marketingovú komunikáciu, príp. ako hovorcovia organizácií.

Www stránka guni.sk/slovak/medialnych-a-kulturnych-studii/o-fakulte/misia-a-vizia/
Podmienky prijatia Skladá sa z písomnej a ústnej časti. Podrobné informácie o prijímacom konaní a formulár prihlášky nájdete na stránke www.goethehb.eu Podpísanú prihlášku je potrebné poslať na adresu vysokej školy poštou. Po doručení prihlášky bude uchádzačom zaslané potvrdenie o registrácii prihlášky a pokyny k ďalšiemu postupu prijímacieho konania. K prihláške je potrebné priložiť: Bakalárske štúdium: • štruktúrovaný životopis • overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia Magisterské štúdium: • štruktúrovaný životopis • overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu
Ďalšie informácie o štúdiu Termín prijímacieho konania pre akad. rok 2013/2014 : 10.- 14. 6. 2013 Poplatok za štúdium je potrebné uhradiť po prevzatí rozhodnutia o prijatí na Vysokú školu Goethe Uni Bratislava.
Uplatnenie absolventov Oblasť mediálnej a marketingovej komunikácie patrí k relatívne mladým hospodárskym odvetviam, ktoré sa vzhľadom na dynamický vývoj v oblasti informačných technológií neustále mení a vyvíja. Absolvovaním tohto študijného odboru získajú absolventi najnovšie poznatky v tejto oblasti a stanú sa z nich perfektne vyškolení odborníci.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Uchádzači, ktorí získali maturitné alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v zahraničí, priložia aj overenú fotokópiu rozhodnutia o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely. Viac informácií je možné získať na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v sekcii - Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia.

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta mediálnych a kultúrnych štúdií
Adresa sídla školy Radlinského 9, 81345, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 2 52637850
e-mail: dekan.fmks@goethehb.eu
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Odbor Médiá a marketingová komunikácia je relatívne mladá oblasť vedy, ktorej vývoj je stále na vzostupe vďaka razantným technologickým novinkám ako internet, smartfóny a tablety. Jej význam bude stále dôležitejší. Spoločnosť ako celok a jej dôležité súčasti ako ekonomika, kultúra a turizmus potrebujú excelentne vzdelaných odborníkov, ktorí sú v týchto nových technikách vyškolení. Moderný marketing, ktorý nesiahne po technikách a metódach moderných elektronických médií, nemá budúcnosť. Z toho vyplýva, že je správne ponúkať obidve oblasti spolu kompaktne prepojené v jednom študijnom programe.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta mediálnych a kultúrnych štúdií

1 100 €
1. Masmediálne štúdiá
Fakulta mediálnych a kultúrnych štúdií
externé, bakalárske, magisterské
Bratislava
1 100 €
2. Masmediálne štúdiá
Fakulta mediálnych a kultúrnych štúdií
denné, bakalárske, magisterské
Bratislava
© 2022 Všetky práva vyhradené, 0.030s
design: widegrafik.