Cestovný ruch - kúpeľníctvo a hotelierstvo

Štúdium ponúka Fakulta cestovného ruchu

Dĺžka štúdia Bc. 3 roky (6 semestrov), Mgr. 2 roky (4 semestre)
Poznámka k cene Mgr. 1300,- Eur
Lokalita štúdia Winterova 29, 92101, Piešťany
Kontakt Ing. Simona Priecelová
tel: +421 2 52637936
e-mail: simona.priecelova@guni.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolventi si osvoja základné poznatky zo základov cestovného ruchu, manažmentu, marketingu, ekonómie, informatiky, podnikania v cestovnom ruchu, interpersonálnej a interkultúrnej komunikácie, multikultúrnej výchovy, geografie a ďalších príbuzných odborných a všeobecno-vzdelávacích disciplín, ktoré tvoria jadro študijného odboru cestovný ruch. Môžu zastávať manažérske funkcie v ubytovacích zariadeniach, kúpeľoch, hoteloch. Sú spôsobilí viesť a riadiť veľké skupiny ľudí zoskupené do rôznych odborných útvarov v kúpeľoch a hoteloch, vrátane ich medzinárodných sietí na vrcholovom a strednom stupni riadenia.

Www stránka www.guni.sk
Podmienky prijatia Skladá sa z písomnej a ústnej časti. Podrobné informácie o prijímacom konaní a formulár prihlášky nájdete na stránke www.goethehb.eu Podpísanú prihlášku je potrebné poslať na adresu vysokej školy poštou. Po doručení prihlášky bude uchádzačom zaslané potvrdenie o registrácii prihlášky a pokyny k ďalšiemu postupu prijímacieho konania Prijímacie konanie je bezplatné. K prihláške je potrebné priložiť: Bakalárske štúdium: • štruktúrovaný životopis • overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia Magisterské štúdium: • štruktúrovaný životopis • overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu
Ďalšie informácie o štúdiu Termín prijímacieho konania pre akad. rok 2013/2014 : 10.- 14. 6. 2013 Poplatok za štúdium je potrebné uhradiť po prevzatí rozhodnutia o prijatí na Vysokú školu Goethe Uni Bratislava.
Uplatnenie absolventov Študijný program pripravuje odborníkov zameraných na kúpeľníctvo a hotelierstvo a osobitne na manažment kúpeľníctva a hotelierstva.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Uchádzači, ktorí získali maturitné alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v zahraničí, priložia aj overenú fotokópiu rozhodnutia o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely. Viac informácií je možné získať na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v sekcii - Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia.

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta cestovného ruchu
Adresa sídla školy Winterova 29, 92101, Piešťany
Kontakt na spoločnosť tel: +421 33 7434640
e-mail: dekan.fcr@goethehb.eu
web: http://www.guni.sk/vysoka-skola-goethe-uni-bratislava/tourismus/o-fakulte/misia-a-vizia/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Ponúka študijné programy, ktoré integrujú medzinárodný vývoj v oblasti turizmu a zohľadňujú využitie moderných elektronických médií pri konceptoch uplatnenia sa na trhu. Odborné učebné plány dôsledne dopĺňajú odborníci z praxe ako vyučujúci personál.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta cestovného ruchu

1 100 €
1. Cestovný ruch - kúpeľníctvo a hotelierstvo
Fakulta cestovného ruchu
denné, bakalárske, magisterské
Piešťany
1 100 €
2. Cestovný ruch - kúpeľníctvo a hotelierstvo
Fakulta cestovného ruchu
externé, bakalárske, magisterské
Piešťany
© 2022 Všetky práva vyhradené, 0.027s
design: widegrafik.