Podnik vo svetovom hospodárstve

Štúdium ponúka Fakulta medzinárodného podnikania

Dĺžka štúdia 2 roky (4 semestre)
Štúdium je ukončené titulom Mgr.
Cena (neplatca DPH) 1 300 €
Lokalita štúdia Radlinského 9, 81345, Bratislava
Kontakt Ing. Simona Priecelová
tel: +421 2 52637936
e-mail: simona.priecelova@guni.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolventi sa naučia ekonomicky myslieť, analyzovať podnikateľské okolie v kontexte regiónu, ale aj so zohľadnením väzieb na medzinárodné prostredie, prijímať ekonomické a finančné rozhodnutia, analyzovať dosahy týchto rozhodnutí a následne zhodnocovať finančné, materiálne a personálne zdroje, ktoré boli zverené alebo nadobudnuté za účelom zisku. Môžu vystupovať ako predstavitelia top manažmentu, nositelia strategického zámeru v oblasti medzinárodného podnikania s dôrazom na európsky priestor, analyzovať, plánovať a koordinovať zahraničnoobchodné operácie v národných a nadnárodných spoločnostiach príp. finančných inštitúciách.

Www stránka guni.sk/slovak/medzinarodneho-podnikania/o-fakulte/misia-a-vizia/
Podmienky prijatia Skladá sa z písomnej a ústnej časti. Podrobné informácie a formulár o prijímacom konaní nájdete na stránke www.goethehb.eu Podpísanú prihlášku je potrebné poslať na adresu vysokej školy poštou. Po doručení prihlášky bude uchádzačom zaslané potvrdenie o registrácii prihlášky a pokyny k ďalšiemu postupu prijímacieho konania. Prijímacie konanie je bezplatné. K prihláške je potrebné priložiť: • štruktúrovaný životopis • overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu
Ďalšie informácie o štúdiu Termín prijímacieho konania pre akad. rok 2013/2014 : 10.- 14. 6. 2013 Poplatok za štúdium je potrebné uhradiť po prevzatí rozhodnutia o prijatí na Vysokú školu Goethe Uni Bratislava.
Uplatnenie absolventov Ponúkaný študijný smer sprostredkuje študentom fundovaný prehľad v danej problematike a zároveň ich naučí čeliť výzvam globalizovaného sveta. Z absolventov sa stanú ekonomickí odborníci schopní uplatniť svoje skúsenosti nielen v domácom prostredí, ale i na celosvetovom trhu práce.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Uchádzači, ktorí získali maturitu alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v zahraničí priložia aj overenú fotokópiu rozhodnutia o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely. Viac informácií je možné získať na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v sekcii - Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia.

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta medzinárodného podnikania
Adresa sídla školy Radlinského 9, 81345, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 2 52637850
e-mail: dekan.fmp@goethehb.eu
web: www.goethehb.eu
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Študijný program poskytne študentom dôkladný prehľad danej tematiky a pripraví ich na výzvy globalizovaného sveta. V súčasnosti je moderné podnikanie bez medzinárodných skúseností a kompetencií takmer nemožné. Bratislava, v ktorej sídlia zastúpenia mnohých nadnárodných koncernov, je nesporne zaujímavým miestom na preniknutie do globálne prepojeného hospodárstva.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta medzinárodného podnikania

1 300 €
1. Podnik vo svetovom hospodárstve
Fakulta medzinárodného podnikania
externé, magisterské
Bratislava
1 300 €
2. Podnik vo svetovom hospodárstve
Fakulta medzinárodného podnikania
denné, magisterské
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.037s
design: widegrafik.