Daňové služby (diplomovaný špecialista, titul DiS, večerné)

Štúdium ponúka Súkromná stredná odborná škola

Dĺžka štúdia 2
Cena (neplatca DPH) 60 €
Poznámka k cene mesačne, školský rok trvá 10 mesiacov
Poplatok za prijímacie skúšky 70 €
Lokalita štúdia Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt Ing. Tímea Kisová
tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Obsah štúdia sa zameriava na získanie potrebných vedomostí a zručností na vykonávanie činností v odbore daňové služby a na vykonávanie poradenských činností pre stredný a vrcholový manažment v rôznych podnikateľských subjektoch a inštitúciách.

Cieľom špecializačného pomaturitného štúdia je umožniť absolventom stredných odborných škôl získať špecializované odborné vedomosti , zručnosti a návyky dôležité pre poradenskú odbornú činnosť.

Výučba predmetu Účtovníctvo prebieha v softvére KROS ( Alfa – jednoduché účtovníctvo, Omega – podvojné účtovníctvo, Olymp – mzdy a personalistika). Učebný plán štúdia pružne reaguje na zmeny v ekonomike, vo fiškálnej politike štátu, v daňovej legislatíve a na vývoj dopytu po kvalifikovaných pracovníkoch na trhu práce v príslušnom regióne zaradením špecifických odborných predmetov.

Typ a charakter získaného vzdelania vzhľadom na obsah, metódy a formy štúdia vytvára predpoklady aj pre samostatné podnikateľské aktivity absolventa v oblasti finančného poradenstva a účtovníctva.

Www stránka www.ssoske.sk
Štúdium je ukončené absolventská skúška, možnosť získať certifikát z účtovníckeho softvéru KROS
Podmienky prijatia Bez prijímacej skúšky. Záujemca o štúdium musí mať základy ekonomiky a účtovníctva (ukončenú strednú školu s ekonomickým zameraním, prípadne absolvovaný kurz s ekonomickým zameraním).
Uplatnenie absolventov Možnosť uplatnenia v praxi: Špecializované pomaturitné štúdium umožňuje získať vedomosti a zručnosti vrátane nových poznatkov potrebných pre vykonávanie podnikateľských činností pri ekonomických činnostiach manažmentu podnikov a vedenia inštitúcií. Štúdium umožňuje jeho absolventom uplatniť sa v zodpovedajúcom povolaní rôznych podnikateľských subjektoch a inštitúciách štátnej správy, kde sa v prevládajúcej miere vyžaduje schopnosť samostatnej praktickej činnosti s vyššou úrovňou teoretickej prípravy. Absolvent špecializovaného pomaturitného štúdia ukončením absolventskou skúškou získava odbornú kvalifikáciu v študijnom odbore daňové služby na úrovni vyššieho odborného vzdelania ( § 8 ods.3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl – školský zákon ) v znení neskorších predpisov. Absolvent je zároveň schopný aplikovať konkrétne stanovené ciele hospodárskej politiky, práva a daní do podnikateľskej praxe vrátane využitia vedomostí z oblasti ekonomických vied , s dôrazom na dobrú orientáciu v oblasti daní. Zároveň je pripravený na pokračovanie v štúdiu na ekonomickej univerzite a odboroch vysokých škôl s ekonomickým zameraním.

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná stredná odborná škola
Adresa sídla školy Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
web: www.ssoske.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná stredná odborná škola

60 €
1. Manažment regionálneho cestovného ruchu (maturita pre pracujúcich)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, nadstavbové
Košice
68 €
2. Dizajn grafický a priestorový (2-ročné denné pomaturitné štúdium…
Súkromná stredná odborná škola
denné, pomaturitné
Košice
3. Obchodná akadémia so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a…
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
4. Manažment regionálneho cestovného ruchu
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
5. Dizajn - grafický a priestorový dizajn
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
© 2022 Všetky práva vyhradené, 0.030s
design: widegrafik.