Daňové služby (diplomovaný špecialista, titul DiS, večerné)

Štúdium ponúka Súkromná stredná odborná škola

Dĺžka štúdia 2
Cena (neplatca DPH) 60 €
Poznámka k cene mesačne, školský rok trvá 10 mesiacov
Poplatok za prijímacie skúšky 70 €
Lokalita štúdia Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt Ing. Tímea Kisová
tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Obsah štúdia sa zameriava na získanie potrebných vedomostí a zručností na vykonávanie činností v odbore daňové služby a na vykonávanie poradenských činností pre stredný a vrcholový manažment v rôznych podnikateľských subjektoch a inštitúciách.

Cieľom špecializačného pomaturitného štúdia je umožniť absolventom stredných odborných škôl získať špecializované odborné vedomosti , zručnosti a návyky dôležité pre poradenskú odbornú činnosť.

Výučba predmetu Účtovníctvo prebieha v softvére KROS ( Alfa – jednoduché účtovníctvo, Omega – podvojné účtovníctvo, Olymp – mzdy a personalistika). Učebný plán štúdia pružne reaguje na zmeny v ekonomike, vo fiškálnej politike štátu, v daňovej legislatíve a na vývoj dopytu po kvalifikovaných pracovníkoch na trhu práce v príslušnom regióne zaradením špecifických odborných predmetov.

Typ a charakter získaného vzdelania vzhľadom na obsah, metódy a formy štúdia vytvára predpoklady aj pre samostatné podnikateľské aktivity absolventa v oblasti finančného poradenstva a účtovníctva.

Www stránka www.ssoske.sk
Štúdium je ukončené absolventská skúška, možnosť získať certifikát z účtovníckeho softvéru KROS
Podmienky prijatia Bez prijímacej skúšky. Záujemca o štúdium musí mať základy ekonomiky a účtovníctva (ukončenú strednú školu s ekonomickým zameraním, prípadne absolvovaný kurz s ekonomickým zameraním).
Uplatnenie absolventov Možnosť uplatnenia v praxi: Špecializované pomaturitné štúdium umožňuje získať vedomosti a zručnosti vrátane nových poznatkov potrebných pre vykonávanie podnikateľských činností pri ekonomických činnostiach manažmentu podnikov a vedenia inštitúcií. Štúdium umožňuje jeho absolventom uplatniť sa v zodpovedajúcom povolaní rôznych podnikateľských subjektoch a inštitúciách štátnej správy, kde sa v prevládajúcej miere vyžaduje schopnosť samostatnej praktickej činnosti s vyššou úrovňou teoretickej prípravy. Absolvent špecializovaného pomaturitného štúdia ukončením absolventskou skúškou získava odbornú kvalifikáciu v študijnom odbore daňové služby na úrovni vyššieho odborného vzdelania ( § 8 ods.3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl – školský zákon ) v znení neskorších predpisov. Absolvent je zároveň schopný aplikovať konkrétne stanovené ciele hospodárskej politiky, práva a daní do podnikateľskej praxe vrátane využitia vedomostí z oblasti ekonomických vied , s dôrazom na dobrú orientáciu v oblasti daní. Zároveň je pripravený na pokračovanie v štúdiu na ekonomickej univerzite a odboroch vysokých škôl s ekonomickým zameraním.

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná stredná odborná škola
Adresa sídla školy Postupimská 37, 04022, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 0556719300
e-mail: ssos.kosice@gmail.com
web: www.ssoske.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná stredná odborná škola

1. Obchodná akadémia so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a…
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
2. Hotelová akadémia - hotelový a gastronomický manažment
Súkromná stredná odborná škola
denné, päťročné
Košice
58 €
3. HOTELOVÁ AKADÉMIA so zameraním na hotelový a gastronomický manažment
Súkromná stredná odborná škola
denné, pomaturitné
Košice
4. Manažment regionálneho cestovného ruchu
Súkromná stredná odborná škola
denné, štvorročné
Košice
60 €
5. Daňové služby (diplomovaný špecialista, titul DiS, večerné)
Súkromná stredná odborná škola
večerné, pomaturitné
Košice
© 2022 Všetky práva vyhradené, 0.036s
design: widegrafik.