Aplikovaná informatika- Kybernetická bezpečnosť, Priemysel 4.0, Aplikácia VR, Bez zamerania

Štúdium ponúka Paneurópska vysoká škola

Dĺžka štúdia 4 a 2,5
Lokalita štúdia Tematínska 10, 851 05, Bratislava
Kontakt Infolinka pre uchádzačov
tel: +421 910 271 246
e-mail: info@paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Pozície v IT sektore patria dlhodobo medzi najžiadanejšie. Bakalárske štúdium na Fakulte informatiky PEVŠ vám vďaka širokej ponuke predmetov, špecializovaným zameraniam a individuálnemu prístupu dáva možnosť vyniknúť na trhu práce.

Na PEVŠ svoju výučbu prispôsobujeme aktuálnym požiadavkám a trendom, čo dokazujú aj vyučujúci priamo z praxe. Popri širokej ponuke odborných predmetov však na PEVŠ nezabúdame ani na ich praktické využitie. Fakulta disponuje špičkovo vybaveným laboratóriom, ktoré je otvorené študentským projektom a ich realizácii.

Štúdium dopĺňajú atraktívne špecializácie, profesionálne stáže a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti vášho uplatnenia. Ako absolventi dokážete bez problémov implementovať informatické úlohy a prijímať adekvátne rozhodnutia na úrovni programátorov, vývojárov web – aplikácií, testovačov aplikácií, správcov aplikácií a iných profesií. Okrem základných znalostí informatiky získate v bakalárskom odbore vedomosti z ekonómie či manažmentu.

Na PEVŠ následne ponúkame nadväzujúce magisterské štúdium.

Absolventi IT profesií musia mať predovšetkým technické vedomosti a zručnosti, musia byť komunikatívni (vrátane dobrej znalosti odbornej terminológie a cudzích jazykov, vytvárajú sa tým podmienky pre štúdium v zahraničí aspoň na jeden až dva semestre), schopní pracovať v kolektíve, byť schopní efektívne získavať potrebné (cieľovo orientované na riešené projekty) vedomosti a zručnosti a tie aplikovať v praxi.

Podľa renomovanej agentúry Gartner sa v budúcnosti predpokladá posun od špecialistov k verzatilistom, to je k odborníkom, ktorí majú okrem technických vedomostí aj znalosti lokálneho prostredia, procesov v odvetví aj manažérske schopnosti. Navyše musia vedieť základy ekonomiky a marketingu ako aj byť si vedomí právnych a etických problémov IT.

Verzatilisti majú vedomosti a schopnosti v rôznych oblastiach, v našom prípade umožnením kombinovaného štúdia informatických a ekonomických vied majú ideálne podmienky pre uplatnenie zapĺňanie medzier v oblasti ľudských zdrojov na rôznych pozíciach v lokálnych a nadnárodných firmách. Z tohto pohľadu sú zjavné konkurenčné výhody PEVŠ nakoľko pre vyučovanie manažmentu, ekonomiky a práva sú na škole experti z už existujúcich fakúlt. Zdanlivé protirečenie – špecializácia verzus univerzálnosť môžu zvládnuť len absolventi so solídnym zvládnutím jadra vedomostí a zručností pre IT a schopnosťami ďalej tieto vedomosti rozvíjať špecializovať sa na viac odvetví súčasne.

Z tohto faktu plynie, že prvý stupeň musí poskytovať možnosti zvládnutia univerzálneho jadra IT vedomostí s istou možnosťou voľby špecializácie. Naproti tomu druhý stupeň musí poskytovať nadstavbu jadra a jeho rozšírenie na špecializáciu v určitom smere s dostatočnou možnosťou voľby jednej alebo viacerých užších špecializácií, tak aby si študent mohol flexibilne budovať cieľový profil v rámci zvoleného študijného programu.

Školné pre Bc. stupeň štúdia: Rok: 1890 eur* Semester: 993 eur* Mesiac: 208 eur*

*Školné je možné uhradiť pomocou semestrálnych alebo mesačných splátok. *Uvedené školné platáí pre 1 rok štúdia.

Magisterské štúdium je pre vás zaujímavé tým, že z ponúkaných predmetov si sami vyberiete, či sa chcete orientovať viac na Podnikovú informatiku, alebo na Počítačovú grafiku a multimédia. Popri širokej ponuke odborných predmetov však na PEVŠ nezabúdame ani na ich praktické využitie, napríklad pri práci v modernom laboratóriu. Štúdium dopĺňajú atraktívne špecializácie, profesionálne stáže a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti vášho uplatnenia.

Špičkové technické zabezpečenie a individuálny prístup vám pomôže kvalitne sa zorientovať vo vybranej oblasti. Ako absolventi nadobudnete schopnosť analyzovať systémy z hľadiska ich zložitosti a efektívnosti, navrhovať vhodné riešenia pre kritické komponenty podnikových informačných systémov, analyzovať a modifikovať existujúce informačné systémy. V oblasti informatiky a jej aplikácií bez problémov nájdete uplatnenie nielen doma, ale aj v zahraničí. Na PEVŠ následne ponúkame nadväzujúce rigorózne štúdium.

Absolventi IT profesií musia mať predovšetkým technické vedomosti a zručnosti, musia byť komunikatívni (vrátane dobrej znalosti odbornej terminológie a cudzích jazykov, vytvárajú sa tým podmienky pre štúdium v zahraničí aspoň na jeden až dva semestre), schopní pracovať v kolektíve, byť schopní efektívne získavať potrebné (cieľovo orientované na riešené projekty) vedomosti a zručnosti a tie aplikovať v praxi. Podľa renomovanej agentúry Gartner sa v budúcnosti predpokladá posun od špecialistov k verzatilistom, to je k odborníkom, ktorí majú okrem technických vedomostí aj znalosti lokálneho prostredia, procesov v odvetví aj manažérske schopnosti. Navyše musia vedieť základy ekonomiky a marketingu ako aj byť si vedomí právnych a etických problémov IT.

Verzatilisti majú vedomosti a schopnosti v rôznych oblastiach, v našom prípade umožnením kombinovaného štúdia informatických a ekonomických vied majú ideálne podmienky pre uplatnenie zapĺňanie medzier v oblasti ľudských zdrojov na rôznych pozíciach v lokálnych a nadnárodných firmách. Z tohto pohľadu sú zjavné konkurenčné výhody PEVŠ nakoľko pre vyučovanie manažmentu, ekonomiky a práva sú na škole experti z už existujúcich fakúlt. Zdanlivé protirečenie – špecializácia verzus univerzálnosť môžu zvládnuť len absolventi so solídnym zvládnutím jadra vedomostí a zručností pre IT a schopnosťami ďalej tieto vedomosti rozvíjať špecializovať sa na viac odvetví súčasne. Z tohto faktu plynie, že prvý stupeň musí poskytovať možnosti zvládnutia univerzálneho jadra IT vedomostí s istou možnosťou voľby špecializácie. Naproti tomu druhý stupeň musí poskytovať nadstavbu jadra a jeho rozšírenie na špecializáciu v určitom smere s dostatočnou možnosťou voľby jednej alebo viacerých užších špecializácií, tak aby si študent mohol flexibilne budovať cieľový profil v rámci zvoleného študijného programu.

Školné pre Mgr. stupeň štúdia: Rok: 2090 eur* Semester: 1098 eur* Mesiac: 230 eur*

*Školné je možné uhradiť pomocou semestrálnych alebo mesačných splátok.

  • Uvedené školné platí pre 1 rok štúdia.
Www stránka https://www.youtube.com/watch?v=WB1EBnp1mx4

Detail školy

Organizátor štúdia Paneurópska vysoká škola
Adresa sídla školy Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 904 459 000
e-mail: marketing@paneurouni.com
web: http://www.paneurouni.com/sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) bola založená v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 má názov Paneurópska vysoká škola.

PEVŠ má v súčasnosti päť fakúlt – Fakulta práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie. Ponúka akreditované, bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v 14-tich akreditovaných študijných programoch. Na troch fakultách má PEVŠ priznané habilitačné a inauguračné pokračovania. Zároveň je oprávnená vykonávať rigorózne konania na dvoch fakultách.

PEVŠ je moderná pedagogická a vedecko-výskumná inštitúcia, ktorá sa hlási k Humboldtovej myšlienke vysokoškolského vzdelávania spočívajúceho na najnovších poznatkoch vedy a výskumu.

Paneurópska vysoká škola rozvíja kreativitu, podporuje moderné riešenia. Jej študenti sa vo svojich odboroch stávajú kompetentnými odborníkmi a vzdelancami.

Škola disponuje moderným, materiálnym a technickým vybavením. Okrem centrálnej budovy na Tomášikovej ulici, pôsobí aj na Tematínskej ulici a na Nevädzovej ulici, kde je umiestnené aj jej špičkové Mediálne centrum.

Paneurópska vysoká škola dbá o rozvoj medzinárodnej spolupráce s prestížnymi zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami. Podporuje stálu výmenu vedomostí, myšlienok, informácií, vedeckých pracovníkov, pedagógov a študentov so svetom.

Fakulta práva a Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pôsobia aj v zahraničí. Obe fakulty majú svoje pracoviská v Prahe, Brne a v Ostrave. Na Slovensku pôsobia aj Žiline.

Paneurópska vysoká škola venuje pozornosť aj mimoškolským aktivitám študentov, dbá o ich všestranný rozvoj. Na pôde školy aktívne pôsobia Vysokoškolský športový klub – PANEURÓPA, Študentský klub PEVŠ a občianske združenie Bruno Walter orchestra.

Škola sa hlási k odkazu tradičných európskych hodnôt, ktoré spočívajú na základoch humanizmu, vedeckosti a rozvoja kreatívnych spôsobilosti jednotlivca. Súčasťou tohto úsilia aj výraznejšie etablovanie sa školy v stredoeurópskom priestore ako exkluzívnej vedecko-pedagogickej inštitúcie, ktorá bude šíriť dobré meno Slovenska doma a aj v zahraničí.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Paneurópska vysoká škola

1 690 €
1. Aplikovaná informatika - externá forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
2 240 €
2. Psychológia
Paneurópska vysoká škola
denné, bakalárske, magisterské
Bratislava
1 990 €
3. Psychológia/ Školská a pracovná psychológia
Paneurópska vysoká škola
diaľkové, bakalárske, magisterské
Bratislava
1 990 €
4. Právo - bakalársky stupeň štúdia, externá forma štúdia
Fakulta práva PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
1 990 €
5. Medzinárodného podnikania - inžinierské štúdium - externé
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
externé, inžinierske
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.036s
design: widegrafik.