Dizajn médií

Štúdium ponúka Paneurópska vysoká škola

Dĺžka štúdia 3
Lokalita štúdia Tematínska 10, 851 05, Bratislava
Kontakt Infolinka pre uchádzačov
tel: +421 910 271 246
e-mail: info@paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Bakalárske štúdium v študijnom programe Dizajn médií je jednoodborové štúdium multidisciplinárneho charakteru. Zameriava sa na prípravu kreatívnych dizajnérov – odborníkov v printových a elektronických médiách. Absolvent využije v praxi najnovšie vedomosti a zručnosti. Poznatky o technických a technologických postupoch dizajnérskej tvorby dokáže uplatniť v tvorivej práci: od konceptu cez návrh až po jeho realizáciu. Môže samostatne alebo tímovo projektovať dizajn jednoduchšieho technicko-výrobného charakteru v médiách, resp. riešiť redizajn mediálnych produktov a služieb.

Veľký dôraz na prax v kombinácií s prvotriednym technickým zabezpečením je základom kvalitného štúdia, ktoré vychováva úspešných a žiadaných absolventov. Uchádzači o Fakultu masmédií PEVŠ si uvedomujú dôležitosť prepojenia teoretických vedomostí s praxou. Silné a stabilné zázemie, vysoká kvalita pedagógov- expertov v danej oblasti a individuálny prístup sú benefity, ktoré uchádzačom pomáhajú pri výbere vysokej školy. Dôkazom je 100% nárast počtu študentov v odbore Dizajn médií v akademickom roku 2018/2019.

Absolvent dokáže nadobudnuté teoretické vedomosti a praktické skúsenosti využiť pre svoju profesionálnu prax dizajnu médií. Základné poznatky o technických a technologických postupoch dizajnérskej tvorby dokáže aplikovať vo svojej tvorivej práci: od tvorby konceptu, cez návrh, až po realizáciu. Kompetencie, ktoré získa počas štúdia, ho oprávňujú samostatne alebo tímovo projektovať dizajn jednoduchšieho technicko-výrobného charakteru v médiách, resp. riešiť redizajn mediálnych produktov a služieb. Absolvent bude mať primerané teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti dejín a teórie médií, dizajnu a metodiky jeho tvorby, z dejín kultúry, z vybraných oblastí umenovedných predmetov, základov ekonomiky a manažmentu médií, mediálnej produkcie, masmediálneho a autorského práva a štylistiky. Bude ich schopný tvorivo využiť pri dizajnérskej činnosti v elektronických, printových médiách a telemédiách. Získa penzum teoretických vedomostí, praktických schopností a zručností, ktoré mu umožnia plnohodnotne vykonávať zvolenú profesiu.

Skladba študijného programu ponúka možnosť autoprofilácie študenta smerom ku grafickému, fotografickému a audiovizuálnemu dizajnu. V rámci toho je študent oboznámený so základmi dizajnérskej práce v oblasti klasického a elektronického printového grafického dizajnu (dizajn internetových médií, ilustračná tvorba, grafika knižných publikácií, typografie a dizajnu atď.), fotografie (techniky fotografie, reklamná, módna, umelecká fotografia atď.) a filmovej, televíznej tvorby (napr. svetelný dizajn, kameramanské, strihačské, dramaturgické, režisérske a produkčné práce atď.). Absolvent bude schopný v základných formách a žánroch grafického, fotografického a audiovizuálneho dizajnu spracovávať zadané témy a tým flexibilne reagovať na súčasné potreby trhu práce v oblasti dizajnu médií.

Školné: Rok: 2450 eur* Semester: 1286 eur* Mesiac: 270 eur*

*Školné je možné uhradiť pomocou semestrálnych a mesačných splátok. *Uvedené školné platí pre 1 rok štúdia.

Detail školy

Organizátor štúdia Paneurópska vysoká škola
Adresa sídla školy Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 904 459 000
e-mail: marketing@paneurouni.com
web: http://www.paneurouni.com/sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) bola založená v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 má názov Paneurópska vysoká škola.

PEVŠ má v súčasnosti päť fakúlt – Fakulta práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie. Ponúka akreditované, bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v 14-tich akreditovaných študijných programoch. Na troch fakultách má PEVŠ priznané habilitačné a inauguračné pokračovania. Zároveň je oprávnená vykonávať rigorózne konania na dvoch fakultách.

PEVŠ je moderná pedagogická a vedecko-výskumná inštitúcia, ktorá sa hlási k Humboldtovej myšlienke vysokoškolského vzdelávania spočívajúceho na najnovších poznatkoch vedy a výskumu.

Paneurópska vysoká škola rozvíja kreativitu, podporuje moderné riešenia. Jej študenti sa vo svojich odboroch stávajú kompetentnými odborníkmi a vzdelancami.

Škola disponuje moderným, materiálnym a technickým vybavením. Okrem centrálnej budovy na Tomášikovej ulici, pôsobí aj na Tematínskej ulici a na Nevädzovej ulici, kde je umiestnené aj jej špičkové Mediálne centrum.

Paneurópska vysoká škola dbá o rozvoj medzinárodnej spolupráce s prestížnymi zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami. Podporuje stálu výmenu vedomostí, myšlienok, informácií, vedeckých pracovníkov, pedagógov a študentov so svetom.

Fakulta práva a Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pôsobia aj v zahraničí. Obe fakulty majú svoje pracoviská v Prahe, Brne a v Ostrave. Na Slovensku pôsobia aj Žiline.

Paneurópska vysoká škola venuje pozornosť aj mimoškolským aktivitám študentov, dbá o ich všestranný rozvoj. Na pôde školy aktívne pôsobia Vysokoškolský športový klub – PANEURÓPA, Študentský klub PEVŠ a občianske združenie Bruno Walter orchestra.

Škola sa hlási k odkazu tradičných európskych hodnôt, ktoré spočívajú na základoch humanizmu, vedeckosti a rozvoja kreatívnych spôsobilosti jednotlivca. Súčasťou tohto úsilia aj výraznejšie etablovanie sa školy v stredoeurópskom priestore ako exkluzívnej vedecko-pedagogickej inštitúcie, ktorá bude šíriť dobré meno Slovenska doma a aj v zahraničí.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Paneurópska vysoká škola

1 690 €
1. Aplikovaná informatika - externá forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
2 240 €
2. Psychológia
Paneurópska vysoká škola
denné, bakalárske, magisterské
Bratislava
1 990 €
3. Psychológia/ Školská a pracovná psychológia
Paneurópska vysoká škola
diaľkové, bakalárske, magisterské
Bratislava
1 990 €
4. Právo - bakalársky stupeň štúdia, externá forma štúdia
Fakulta práva PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
1 990 €
5. Medzinárodného podnikania - inžinierské štúdium - externé
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
externé, inžinierske
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.052s
design: widegrafik.