Mediálna komunikácia/ Masmediálna a marketingová komunikácia

Štúdium ponúka Paneurópska vysoká škola

Dĺžka štúdia 3 a 2
Lokalita štúdia Tematínska 10, 851 05, Bratislava
Kontakt Infolinka pre uchádzačov
tel: +421 910 271 246
e-mail: info@paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Bakalárske štúdium mediálnej komunikácie vám otvorí dvere do atraktívneho sveta médií, marketingu, či reklamy. Veľký dôraz na prax v kombinácií s prvotriednym technickým zabezpečením je základom kvalitného štúdia, ktoré vychováva úspešných a žiadaných absolventov.

Vďaka širokému výberu predmetov, individuálnemu prístupu a množstvu odborníkov, ponúkame možnosť špecializovať sa a uspieť hneď v niekoľkých oblastiach. Štúdium dopĺňajú atraktívne špecializácie, profesionálne stáže a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti vášho uplatnenia. Uchádzači o Fakultu masmédií PEVŠ si uvedomujú dôležitosť prepojenia teoretických vedomostí s praxou. Silné a stabilné zázemie, vysoká kvalita pedagógov- expertov v danej oblasti a individuálny prístup sú benefity, ktoré uchádzačom pomáhajú pri výbere vysokej školy. Dôkazom je takmer 32% nárast študentov do 1. ročníka Bc. stupňa štúdia na Fakulte masmédií PEVŠ v akademickom roku 2018/2019.

Ako absolventi PEVŠ nadobudnete vedomosti a zručnosti z printovej, rozhlasovej, televíznej, filmovej, internetovej a multimediálnej žurnalistiky, mediálnej informatiky, z teórie a praxe marketingu, reklamy, práce s verejnosťou a všeobecnej marketingovej komunikácie. Na PEVŠ následne ponúkame nadväzujúce magisterské štúdium.

Uplatnenie absolventa v praxi:

v mediálnom a marketingovom prostredí, v mediálnych inštitúciách (agentúrach, vydavateľstvách, redakciách), napríklad pri tvorbe, výrobe a prezentácii komunikátov v pozíciách redaktora, moderátora, spravodajcu a i., v štátnych, neštátnych, neziskových organizáciách, napríklad v pozíciách tlačového tajomníka, tlačového hovorcu a i., v marketingových inštitúciách ako kreatívny pracovník pri tvorbe, výrobe a realizácii propagačných, reklamných a informačných kampaní, riadiaci pracovník alebo člen manažmentu na nižších stupňoch v mediálnych, marketingových a príbuzných inštitúciách s adekvátnymi znalosťami pre čo najširšie uplatnenie.

Školné pre Bc. stupeň: Rok: 2190 eur* Semester: 1150 eur* Mesiac: 241 eur*

*Školné je možné uhradiť formou semestrálnych alebo mesačných splátok. *Uvedené školné platí pre 1 rok štúdia.

Absolvovanie magisterského štúdia vás poctivo pripraví na prácu skutočného profíka. Vďaka odborným vedomostiam, pedagógom z praxe a špičkovému technickému zabezpečeniu vám na PEVŠ zabezpečíme úspešný štart do budúcej kariéry. Popri širokej ponuke odborných predmetov však na PEVŠ nezabúdame ani na ich praktické využitie.

Štúdium dopĺňajú atraktívne špecializácie, profesionálne stáže a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti vášho uplatnenia. Ako mediálny pracovník uplatníte svoje odborné znalosti bez problémov nielen v médiách a reklamných agentúrach aj v medzinárodnej mediálnej legislatíve, či vo výskume médií a verejnej mienky. Zvládnete orientáciu v nových trendoch, zlepšíte si kultúru jazykového prejavu, získate prehľad o ekonomike, podnikaní, diplomacii, manažmente i marketingu médií, vzťahoch s médiami a verejnosťou, a ďalších.

Na PEVŠ následne ponúkame nadväzujúce rigorózne a doktorandské štúdium.

Uplatnenie absolventa v praxi:

rozhodujúci riadiaci pracovník alebo manažér vo všetkých typoch mediálnych a marketingových inštitúcií (komerčných i nekomerčných), manažér vo všetkých typoch médií, vo výskumných agentúrach, v spoločenských, politických, ekonomických či kultúrnych odvetviach a iných inštitúciách s adekvátnymi znalosťami pre čo najširšie uplatnenie, tvorca masmediálnych a marketingových stratégií i nových masmediálnych a marketingových formátov, špecialista v oblasti public relations i expert na riadenie mediálnomarketingových výskumov, riadiaci manažér špecialista (tvorivý alebo technologicko-výrobný pracovník) v kreatívnych kolektívoch, resp. profesionálne zdatný kreatívny pracovník na všetkých úrovniach masmediálnej a marketingovej činnosti, ako napríklad tvorca autorských i kolektívnych masmediálnych a marketingových produktov, ktorý je schopný kvalifikovane riadiť proces tvorby a umiestňovanie mediálnych produktov na trhu, vďaka získaným teoretickým vedomostiam a praktickým schopnostiam a zručnostiam bude môcť pôsobiť ako expert v národných či medzinárodných podnikoch, inštitúciách a organizáciách Európskej únie, uplatní sa v masmediálnej, marketingovej či manažérskej oblasti komunikáciou v niektorom zo svetových jazykov, môže pokračovať v štúdiu na 3. (doktorandskom) stupni štúdia.

Školné pre Mgr. stupeň štúdia: Rok: 2290 eur* Semester: 1203 eur* Mesiac: 252 eur*

*Školné je možné uhradiť pomocou semestrálnych alebo mesačných splátok. *Uvedené školné platí pre 1 rok štúdia.

Detail školy

Organizátor štúdia Paneurópska vysoká škola
Adresa sídla školy Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 904 459 000
e-mail: marketing@paneurouni.com
web: http://www.paneurouni.com/sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) bola založená v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 má názov Paneurópska vysoká škola.

PEVŠ má v súčasnosti päť fakúlt – Fakulta práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie. Ponúka akreditované, bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v 14-tich akreditovaných študijných programoch. Na troch fakultách má PEVŠ priznané habilitačné a inauguračné pokračovania. Zároveň je oprávnená vykonávať rigorózne konania na dvoch fakultách.

PEVŠ je moderná pedagogická a vedecko-výskumná inštitúcia, ktorá sa hlási k Humboldtovej myšlienke vysokoškolského vzdelávania spočívajúceho na najnovších poznatkoch vedy a výskumu.

Paneurópska vysoká škola rozvíja kreativitu, podporuje moderné riešenia. Jej študenti sa vo svojich odboroch stávajú kompetentnými odborníkmi a vzdelancami.

Škola disponuje moderným, materiálnym a technickým vybavením. Okrem centrálnej budovy na Tomášikovej ulici, pôsobí aj na Tematínskej ulici a na Nevädzovej ulici, kde je umiestnené aj jej špičkové Mediálne centrum.

Paneurópska vysoká škola dbá o rozvoj medzinárodnej spolupráce s prestížnymi zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami. Podporuje stálu výmenu vedomostí, myšlienok, informácií, vedeckých pracovníkov, pedagógov a študentov so svetom.

Fakulta práva a Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pôsobia aj v zahraničí. Obe fakulty majú svoje pracoviská v Prahe, Brne a v Ostrave. Na Slovensku pôsobia aj Žiline.

Paneurópska vysoká škola venuje pozornosť aj mimoškolským aktivitám študentov, dbá o ich všestranný rozvoj. Na pôde školy aktívne pôsobia Vysokoškolský športový klub – PANEURÓPA, Študentský klub PEVŠ a občianske združenie Bruno Walter orchestra.

Škola sa hlási k odkazu tradičných európskych hodnôt, ktoré spočívajú na základoch humanizmu, vedeckosti a rozvoja kreatívnych spôsobilosti jednotlivca. Súčasťou tohto úsilia aj výraznejšie etablovanie sa školy v stredoeurópskom priestore ako exkluzívnej vedecko-pedagogickej inštitúcie, ktorá bude šíriť dobré meno Slovenska doma a aj v zahraničí.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Paneurópska vysoká škola

2 490 €
1. Masmediálne štúdiá, externé štúdium, doktorandský stupeň
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
2 090 €
2. Mediálna komunikácia, denne štúdium, bakalárske štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
2 490 €
3. Právo
Paneurópska vysoká škola
denné, doktorandské
Bratislava
750 €
4. Právo - rigorozné konanie - externé štúdium, doktorandský stupeň
Fakulta práva PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
1 990 €
5. Ekonomika a manažmentu podnikania - bakalársky stupeň , denná forma
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.056s
design: widegrafik.