Psychológia

Štúdium ponúka Paneurópska vysoká škola

Dĺžka štúdia 3 a 2
Poznámka k cene Uvedená cena je ročný poplatok. PEVŠ poskytuje možnosť splátkového kalendára na desať mesačných alebo dve semestrálne platby pre študentov bakalárskeho, nadväzujúceho magisterského, inžinierskeho a doktorandského študijného programu.
Lokalita štúdia Tomášikova 20, 821 02 , Bratislava
Kontakt Infolinka pre uchádzačov
tel: +421 910 271 246
e-mail: info@paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Zaujíma ťa psychológia? Chceš byť kompetentný v odbornej a ľudskej sfére v tomto žiadanom obore? Fakulta psychológie je prvou na Slovensku, s vyhľadávanými novými študijnými programami a ich vzájomnou kombináciou, ktorá ťa ako jedna z mála na Slovensku pripraví na možnosť získania „Európskeho certifikátu z psychológie“. Fakulta ponúka štúdium aj externe.

Profesia psychológa je spoločensky atraktívna. Skúsení pedagógovia a odborníci z praxe ti poskytnú všeobecnú orientáciu v jej základných disciplínach, subdisciplínach a iných príbuzných odboroch, ktoré sa vzťahujú k psychológii na úrovni jednotlivca, skupín a spoločnosti. Okrem toho ťa pripravia pre porozumenie alebo realizáciu psychologických výskumov. Štúdium ti umožní prípravu na nezávislú psychologickú prax. Motiváciou pre fakultu ďalej rásť je aj prejavená dôvera zo strany uchádzačov o daný odbor. Na pôde fakulty psychológie sme v akademickom roku 2018/2019 privítali o 25% viac prvákov na bakalárskom stupni štúdia v porovnaní s minulým akademickým rokom.

Získaš ucelený súbor zručností v psychologickom hodnotení, intervencii a interpretácii. Budeš schopný nezávisle a kriticky čítať a spracovať odbornú a vedeckú literatúru, rozumieť psychológii ako vedeckej disciplíne a jej vzťahom s inými vednými oblasťami.

Získaš základy na skúmanie a porozumenie hlavných oblastí vedeckého výskumu a praxe organizačnej a pracovnej, školskej, sociálnej, vývinovej, kognitívnej, komparatívnej, klinickej, poradenskej psychológie, neuropsychológie a psychológie osobnosti. Oboznámime ťa so základnými psychologickými procesmi. Dokážeš posúdiť a pripraviť podmienky psychodiagnostického vyšetrenia a vykonávať všetky asistenčné práce v súvislosti so psychodiagnostikou. Zároveň budeš spôsobilý komunikovať odborne v cudzom jazyku a spolupracovať na medzinárodnej úrovni.

Pokiaľ cítiš motiváciu s vysokými osobnými ambíciami, dosiahnutie ktorých ti umožní práve Fakulta psychológie, tak neváhaj a staň sa jedným z nás.

Uplatnenie absolventov Absolvent sa môže uplatniť ako: · uchádzač o druhý stupeň štúdia v odbore psychológia alebo príbuzných odboroch sociálnych vied, · asistent psychologickej diagnostiky, · pracovník v oblasti kvalitatívneho / kvantitatívneho výskumu, · pracovník v oblasti marketingového prieskumu (spolupráca pri realizácii projektov, odborná asistencia pri projektovaní, zbere a analýze dát), · odborný asistent v oblasti stabilizácie a vzdelávania pracovníkov, · odborný asistent v školskom a kariérnom poradenstve, · odborný asistent pri personálnych výberoch, rozvoji pracovníkov, · odborný asistent v poradenských zariadeniach pedagogicko-psychologického charakteru, · odborný asistent pri výskumných a vedeckých činnostiach.

Školné pre Bc. stupeň štúdia: Rok: 2240 eur* Semester: 1176 eur* Mesiac: 247 eur*

*Školné je možné uhradiť pomocou semestrálnych a mesačných splátok.

  • Uvedené školné platí pre 1 rok štúdia.

Absolvovaním magisterského štúdia na Fakulte psychológie PEVŠ získate široké spektrum možností, ako a kde sa uplatniť. Ponúkame na výber dva študijné programy: Psychológia a Školská a pracovná psychológia. Odbor Psychológia zaujme predovšetkým záujemcov o klinickú a poradenskú psychológiu. Štúdium poskytuje univerzálne psychologické vzdelanie.

Magisterský študijný program Školská a pracovná psychológia a jeho kurikulum vychádza zo súčasných návrhov Európskej federácie psychologických asociácií EFPA pre prípravu, vzdelávanie a kvalifikáciu psychológov v krajinách Európskej únie, čím sa zaraďuje medzi kvalitné a moderné programy štúdia psychológie.

Praktické a doplňujúce zručnosti Absolvent vďaka nadobudnutým zručnostiam dokáže: špecifikovať ciele (analýza potrieb; nastavenie cieľa), hodnotiť (individuálne; skupinovo; organizačne; situačne), rozvíjať (definícia a analýza požiadaviek; dizajn; testovanie; hodnotenie), intervenovať (plánovanie; priama orientácia na jednotlivca; priama orientácia na situáciu; nepriama orientácia; implementácia produktu alebo servisu), vyhodnocovať (plánovanie; meranie; analýza) a komunikovať (poskytovanie spätnej väzby; písanie správ). Súčasťou druhého stupňa je tiež realizovanie výskumu. Absolvent je schopný kriticky analyzovať a riešiť komplexné problémy širšej oblasti psychológie. Z hľadiska akademických zručností má magister potrebné vedomosti, zručnosti a prístup k realizácii nezávislého výskumu. Dokáže integrovať vedomosti, schopnosti, osobné hodnoty a postoje, ktoré sú nadobúdané pracovnými skúsenosťami a učením sa praxou. Absolvent dokáže naplánovať a uplatňovať etické princípy profesie z hľadiska vedeckého výskumu i praxe.

Školné pre Mgr. stupeň štúdia: Rok: 2390eur* Semester: 1255eur* Mesiac:263eur*

*Školné je možné uhradiť formou semestrálnych alebo mesačných splátok. *Uvedené školné platí pre 1 rok štúdia.

Www stránka https://www.paneurouni.com/obory-ps/fakulta-psychologie-psychologia-denne-studium-bc/

Detail školy

Organizátor štúdia Paneurópska vysoká škola
Adresa sídla školy Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 904 459 000
e-mail: marketing@paneurouni.com
web: http://www.paneurouni.com/sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) bola založená v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 má názov Paneurópska vysoká škola.

PEVŠ má v súčasnosti päť fakúlt – Fakulta práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie. Ponúka akreditované, bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v 14-tich akreditovaných študijných programoch. Na troch fakultách má PEVŠ priznané habilitačné a inauguračné pokračovania. Zároveň je oprávnená vykonávať rigorózne konania na dvoch fakultách.

PEVŠ je moderná pedagogická a vedecko-výskumná inštitúcia, ktorá sa hlási k Humboldtovej myšlienke vysokoškolského vzdelávania spočívajúceho na najnovších poznatkoch vedy a výskumu.

Paneurópska vysoká škola rozvíja kreativitu, podporuje moderné riešenia. Jej študenti sa vo svojich odboroch stávajú kompetentnými odborníkmi a vzdelancami.

Škola disponuje moderným, materiálnym a technickým vybavením. Okrem centrálnej budovy na Tomášikovej ulici, pôsobí aj na Tematínskej ulici a na Nevädzovej ulici, kde je umiestnené aj jej špičkové Mediálne centrum.

Paneurópska vysoká škola dbá o rozvoj medzinárodnej spolupráce s prestížnymi zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami. Podporuje stálu výmenu vedomostí, myšlienok, informácií, vedeckých pracovníkov, pedagógov a študentov so svetom.

Fakulta práva a Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pôsobia aj v zahraničí. Obe fakulty majú svoje pracoviská v Prahe, Brne a v Ostrave. Na Slovensku pôsobia aj Žiline.

Paneurópska vysoká škola venuje pozornosť aj mimoškolským aktivitám študentov, dbá o ich všestranný rozvoj. Na pôde školy aktívne pôsobia Vysokoškolský športový klub – PANEURÓPA, Študentský klub PEVŠ a občianske združenie Bruno Walter orchestra.

Škola sa hlási k odkazu tradičných európskych hodnôt, ktoré spočívajú na základoch humanizmu, vedeckosti a rozvoja kreatívnych spôsobilosti jednotlivca. Súčasťou tohto úsilia aj výraznejšie etablovanie sa školy v stredoeurópskom priestore ako exkluzívnej vedecko-pedagogickej inštitúcie, ktorá bude šíriť dobré meno Slovenska doma a aj v zahraničí.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Paneurópska vysoká škola

1. Mediálna komunikácia/ Masmediálna a marketingová komunikácia
Paneurópska vysoká škola
denné, bakalárske, magisterské
Bratislava
2 190 €
2. Právo - bakalársky stupeň štúdia, denné forma štúdia
Fakulta práva PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
3. Dizajn médií
Paneurópska vysoká škola
denné, bakalárske
Bratislava
2 190 €
4. Masmediálna a marketingová komunikácia, denné štúdium, magisterský…
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
3 700 €
5. Medzinárodné vzťahy a diplomacia - anglický program
Paneurópska vysoká škola
diaľkové, bakalárske, magisterské
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.038s
design: widegrafik.