Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Štúdium ponúka Paneurópska vysoká škola

Dĺžka štúdia 3
Poznámka k cene K výške škoného sa pripočíta aktuálna výška štipendia pre denných doktorandov.
Lokalita štúdia Tematínska 10, 851 05, Bratislava
Kontakt Infolinka pre uchádzačov
tel: +421 910 271 246
e-mail: info@paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Prehĺbte svoje vedomosti a vydajte sa na akademickú dráhu. Tretí stupeň štúdia z vás spraví skutočného odborníka v oblasti ekonomiky a manažmentu podnikania. Na PEVŠ ponúkame možnosť interného aj externého doktorandského štúdia.

Ich cieľom je pripraviť vás na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu. Ako študent v doktorandskom štúdiu získate poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a sám svojím vedeckým bádaním a tvorivou činnosťou prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu.

Po úspešnom absolvovaní získate titul philosophiae doctor (PhD.)

Www stránka https://www.paneurouni.com/obory-ek/medzinarodne-podnikanie-3/
Uplatnenie absolventov Profil absolventov tohto študijného odboru je koncipovaný súborom odborných poznatkov a znalostí z oblasti medzinárodného podnikania. Sústreďuje sa predovšetkým na skúmanie zložitých súvzťažností dotýkajúcich sa vývoja medzinárodného podnikateľského prostredia a adaptačných procesov firiem a podnikov. Skutočnosť, že predmetom vedeckého skúmania je svojím obsahom interdisciplinárna oblasť ekonomiky, podliehajúca neustálym vývojovým zmenám, si vynucuje veľmi pružnú vnútornú reagenciu v tvorbe obsahu tohto stupňa štúdia. Predpokladá sa, že absolventi tretieho stupňa vzdelávania sú vysoko kvalifikovanými, profesijne všestranne pripravenými odborníkmi, ktorí úspešným ukončením tohto štúdia nadobudnú najvyššiu úroveň v predmetnej problematike. Svoje uplatnenie nachádzajú nielen v oblasti vedeckej práce na univerzitách, vo výskumných tímoch alebo v činnosti rôznych spoločenských a verejných organizácií, ale aj ako špičkoví odborníci vo firmách, finančných inštitúciách a obchodných organizáciách. Osobitné uplatnenie sa predpokladá v rôznych medzinárodných organizáciách, zahraničných firmách a zastúpeniach, ako aj joint ventures, vo verejnej správe, vládnych inštitúciách a pod.

Detail školy

Organizátor štúdia Paneurópska vysoká škola
Adresa sídla školy Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 904 459 000
e-mail: marketing@paneurouni.com
web: http://www.paneurouni.com/sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) bola založená v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 má názov Paneurópska vysoká škola.

PEVŠ má v súčasnosti päť fakúlt – Fakulta práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie. Ponúka akreditované, bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v 14-tich akreditovaných študijných programoch. Na troch fakultách má PEVŠ priznané habilitačné a inauguračné pokračovania. Zároveň je oprávnená vykonávať rigorózne konania na dvoch fakultách.

PEVŠ je moderná pedagogická a vedecko-výskumná inštitúcia, ktorá sa hlási k Humboldtovej myšlienke vysokoškolského vzdelávania spočívajúceho na najnovších poznatkoch vedy a výskumu.

Paneurópska vysoká škola rozvíja kreativitu, podporuje moderné riešenia. Jej študenti sa vo svojich odboroch stávajú kompetentnými odborníkmi a vzdelancami.

Škola disponuje moderným, materiálnym a technickým vybavením. Okrem centrálnej budovy na Tomášikovej ulici, pôsobí aj na Tematínskej ulici a na Nevädzovej ulici, kde je umiestnené aj jej špičkové Mediálne centrum.

Paneurópska vysoká škola dbá o rozvoj medzinárodnej spolupráce s prestížnymi zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami. Podporuje stálu výmenu vedomostí, myšlienok, informácií, vedeckých pracovníkov, pedagógov a študentov so svetom.

Fakulta práva a Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pôsobia aj v zahraničí. Obe fakulty majú svoje pracoviská v Prahe, Brne a v Ostrave. Na Slovensku pôsobia aj Žiline.

Paneurópska vysoká škola venuje pozornosť aj mimoškolským aktivitám študentov, dbá o ich všestranný rozvoj. Na pôde školy aktívne pôsobia Vysokoškolský športový klub – PANEURÓPA, Študentský klub PEVŠ a občianske združenie Bruno Walter orchestra.

Škola sa hlási k odkazu tradičných európskych hodnôt, ktoré spočívajú na základoch humanizmu, vedeckosti a rozvoja kreatívnych spôsobilosti jednotlivca. Súčasťou tohto úsilia aj výraznejšie etablovanie sa školy v stredoeurópskom priestore ako exkluzívnej vedecko-pedagogickej inštitúcie, ktorá bude šíriť dobré meno Slovenska doma a aj v zahraničí.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Paneurópska vysoká škola

1 690 €
1. Aplikovaná informatika - externá forma štúdia
Fakulta informatiky PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
2 240 €
2. Psychológia
Paneurópska vysoká škola
denné, bakalárske, magisterské
Bratislava
1 990 €
3. Psychológia/ Školská a pracovná psychológia
Paneurópska vysoká škola
diaľkové, bakalárske, magisterské
Bratislava
1 990 €
4. Právo - bakalársky stupeň štúdia, externá forma štúdia
Fakulta práva PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
1 990 €
5. Medzinárodného podnikania - inžinierské štúdium - externé
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
externé, inžinierske
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.044s
design: widegrafik.