Ekonomika a manažment podnikania (Bc.) / Cestovný ruch (BBA)

Štúdium ponúka Paneurópska vysoká škola

Dĺžka štúdia 3
Poznámka k cene Uvedená cena je ročný poplatok. PEVŠ poskytuje možnosť splátkového kalendára na desať mesačných alebo dve semestrálne platby pre študentov bakalárskeho, nadväzujúceho magisterského, inžinierskeho a doktorandského študijného programu.
Lokalita štúdia Tematínska 10, 851 05 , Bratislava
Kontakt Infolinka pre uchádzačov
tel: +421 910 271 246
e-mail: info@paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (FEP PEVŠ) v spolupráci s českou Vysokou školou obchodní v Prahe, o.p.s. ponúka záujemcom o štúdium unikátnu možnosť získať hneď dva tituly (Bc. a BBA) dvoch vysokých škôl v rámci trojročného (resp. štvorročného – v externej forme) štúdia v Bratislave. Uchádzači o štúdium akreditovaného bakalárského študijného programu Ekonomika a manažment podnikania na FEP PEVŠ môžu vďaka medzinárodnej zmluve medzi PEVŠ a Vysokou školou obchodní v Prahe absolvovať aj profesijné BBA štúdium v odbore Cestovný ruch. Podmienkou je absolvovanie 20 povinných a povinne voliteľných predmetov bakalárského študijného programu FEP a 4 voliteľné predmety so zameraním na cestovný ruch. Výsledkom je možnosť obdržať súčasne s diplomom bakalár aj profesijný titul BBA, ktorý udeľuje Vysoká škola obchodní v Prahe v súlade s § 60 českého zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Bakalárske štúdium na Fakulte ekonomiky a manažmentu podnikania PEVŠ vás kvalitne pripraví na kariéru nielen na domácom, ale i na zahraničnom trhu. Ponúkame dva žiadané študijné odbory Ekonomika a manažment podniku a Medzinárodné podnikanie, ktoré na iných školách podobného zamerania nenájdete.

Vďaka moderným spôsobom výučby a prednášajúcim odborníkom z praxe sa zvyšuje možnosť zamestnania absolventov. Popri širokej ponuke odborných predmetov však na PEVŠ nezabúdame ani na praktické využitie nadobudnutých vedomostí. Štúdium dopĺňajú atraktívne špecializácie, profesionálne stáže a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti vášho uplatnenia. Výhodou je aj možnosť štúdia cudzích jazykov prepojených s odborom. Cieľom bakalárskeho štúdia je orientácia v ekonomickej sfére a získanie vedomostí z manažérskej oblasti. Širokospektrálnosťou ekonomických disciplín, vysoko kvalifikovanými pedagógmi s dlhoročnými skúsenosťami v danom odvetví a kvalitným vzdelaním má fakulta silnú pozíciu medzi vysokými školami s ekonomickým zameraním na Slovensku. Dôkazom je 17% nárast prvákov do akademického roka 2018/2019 v porovnaní v minulým akademickým rokom.

Absolvovanie odboru Cestovný ruch vás pripraví na profesionálnu prácu v oblasti cestovného ruchu a v technikách cestovného ruchu. Ihneď po absolvovaní je absolvent na profesionálnej úrovni pripravený zamestnať sa alebo podnikať v kongresovom cestovnom ruchu, projektovom riadení, leadershipe, obchode, inováciách v cestovnom ruchu a v marketingu a sociálnych sieťach. Po absolvovaní môže pokračovať na inžinierskom stupni štúdia.

Www stránka https://www.paneurouni.com/obory-ek/studium-cestovny-ruch-denne-bba-bc/
Uplatnenie absolventov Absolventi študijného odboru “Ekonomika a manažment podnikania” v kombinácii s profesiným štúdiom “Cestovný ruch” získávajú 2 tituly úspešnom ukončení štúdia – Bc. a BBA. Absolventi študijného odboru „Ekonomika a manažment podniku“ bakalárskeho stupňa vysokoškolského vzdelávania dokážu analyzovať ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Sú spôsobilí riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí kalkulácií, rozpočtov, manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového procesu. Majú tiež znalosti z oblasti národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky. Manažérske uplatnenie nájdu najmä v malých a stredných podnikoch. Uplatnia sa v rôznych typoch podnikov v súkromnom aj verejnom sektore. Vzhľadom na odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v medzinárodnom ekonomickom prostredí ako sú napr. spoločné podniky so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod. Absolvovanie odboru “Cestovný ruch” vás pripraví na profesionálnu prácu v oblasti cestovného ruchu a v technikách cestovného ruchu. Ihneď po absolvovaní je absolvent na profesionálnej úrovni pripravený zamestnať sa alebo podnikať v kongresovom cestovnom ruchu, projektovom riadení, leadershipe, obchode, inováciách v cestovnom ruchu a v marketingu a sociálnych sieťach. Po absolvovaní môže pokračovať na inžinierskom stupni štúdia.

Detail školy

Organizátor štúdia Paneurópska vysoká škola
Adresa sídla školy Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 904 459 000
e-mail: marketing@paneurouni.com
web: http://www.paneurouni.com/sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) bola založená v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 má názov Paneurópska vysoká škola.

PEVŠ má v súčasnosti päť fakúlt – Fakulta práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie. Ponúka akreditované, bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v 14-tich akreditovaných študijných programoch. Na troch fakultách má PEVŠ priznané habilitačné a inauguračné pokračovania. Zároveň je oprávnená vykonávať rigorózne konania na dvoch fakultách.

PEVŠ je moderná pedagogická a vedecko-výskumná inštitúcia, ktorá sa hlási k Humboldtovej myšlienke vysokoškolského vzdelávania spočívajúceho na najnovších poznatkoch vedy a výskumu.

Paneurópska vysoká škola rozvíja kreativitu, podporuje moderné riešenia. Jej študenti sa vo svojich odboroch stávajú kompetentnými odborníkmi a vzdelancami.

Škola disponuje moderným, materiálnym a technickým vybavením. Okrem centrálnej budovy na Tomášikovej ulici, pôsobí aj na Tematínskej ulici a na Nevädzovej ulici, kde je umiestnené aj jej špičkové Mediálne centrum.

Paneurópska vysoká škola dbá o rozvoj medzinárodnej spolupráce s prestížnymi zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami. Podporuje stálu výmenu vedomostí, myšlienok, informácií, vedeckých pracovníkov, pedagógov a študentov so svetom.

Fakulta práva a Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pôsobia aj v zahraničí. Obe fakulty majú svoje pracoviská v Prahe, Brne a v Ostrave. Na Slovensku pôsobia aj Žiline.

Paneurópska vysoká škola venuje pozornosť aj mimoškolským aktivitám študentov, dbá o ich všestranný rozvoj. Na pôde školy aktívne pôsobia Vysokoškolský športový klub – PANEURÓPA, Študentský klub PEVŠ a občianske združenie Bruno Walter orchestra.

Škola sa hlási k odkazu tradičných európskych hodnôt, ktoré spočívajú na základoch humanizmu, vedeckosti a rozvoja kreatívnych spôsobilosti jednotlivca. Súčasťou tohto úsilia aj výraznejšie etablovanie sa školy v stredoeurópskom priestore ako exkluzívnej vedecko-pedagogickej inštitúcie, ktorá bude šíriť dobré meno Slovenska doma a aj v zahraničí.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Paneurópska vysoká škola

750 €
1. Právo - rigorozné konanie - externé štúdium, doktorandský stupeň
Fakulta práva PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
2 090 €
2. Psychológia -bakalársky stupeň - denná forma štúdia
Fakulta psychológie PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
3. Právo - online podpora
Paneurópska vysoká škola
diaľkové, bakalárske, magisterské
Bratislava
2 240 €
4. Psychológia
Paneurópska vysoká škola
denné, bakalárske, magisterské
Bratislava
2 190 €
5. Právo - bakalársky stupeň štúdia, denné forma štúdia
Fakulta práva PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.037s
design: widegrafik.