Environmentálne manažérstvo

Štúdium ponúka Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Dĺžka štúdia 3 roky (6 semestrov)
Cena (neplatca DPH) 1 400 €
Poplatok za prijímacie skúšky 50 €
Lokalita štúdia Kráľovská 386/11, 909 01, Skalica
Kontakt Mgr. Jozef Vlčej, Mgr. Janka Gondeková
tel: +421 34 69 652 27, +421 34 696
e-mail: info@sevs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent bakalárskeho štúdia v študijnom programe Environmentálne manažérstvo získa poznatky, vedomosti a kompetencie využiteľné v základných oblastiach tvorby a ochrany zložiek životného prostredia. Absolventi získajú počas štúdia znalosti o multikauzalite a variabilite antropogénnej činnosti človeka a jeho dopadoch na biodiverzitu a životné prostredie.Dokážu definovať základné problémy životného prostredia, určovať priority ich riešenia a možnosti efektívneho a šetriaceho pôsobenia človeka v životnom prostredí. Sú kompetentní pracovať v prostredí právnych subjektov podnikanie a aktívne pôsobiť pri definovaní environmentálnych aspektov a vplyvov procesov, ich vstupov, prebiehajúcich činností a výstupov, vrátene neupotrebiteľných zvyškov produktov a ich likvidácie. Zároveň získajú i kompetencie pre:

 • environmentálne rozhodovanie orientované na zmenu vzorca spotreby
 • environmentálne vhodné výroby a produkty:
 • tvorbu a riadenie programov realizácie stanovenej environmentálnej politiky subjektu,
 • implementáciu a udržiavanie základných systémov environmentálneho riadenia,
 • poradenskú, konzultačnú činnosť vo vybraných oblastiach environmentálneho manažérstva,
 • praktické činnosti zvyšovania environmentálneho vzdelania, povedomia a zvyšovania angažovanosti obyvateľov a zamestnancov ako aj ovplyvňovania, formovania a stimulovania verejnej mienky v rámci environmentálneho správania sa.

Absolventi sa môžu uplatniť na úrovniach základného a stredného manažmentu v orgánoch štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora ako aj vo výrobných a nevýrobných organizáciách pri implementovaní nástrojov environmentálnej politiky a environmentálneho manažérstva. Teoretické vedomosti absolventi získavajú:

 • z prírodovedného, technického a spoločenskovedného základu štúdia,
 • z aspektov a vplyvov hospodárskej činnosti na zložky životného prostredia a ich environmentálne súvislosti,
 • z prírodných zdrojoch a z ich racionálneho využívania v procesoch ich transformácie ,
 • z oblasti medzinárodnej, európskej a národnej environmentálnej legislatívy, technickej normalizácie ,metrológie, skúšobníctva a preukazovania zhody,
 • z informačných a komunikačných technológií,
 • z determinantov vývoja človeka a kvality jeho života v spoločnosti.

Praktické schopnosti a zručnosti absolventi získavajú:

 • z metodológie analýzy zložiek environmentálnych procesov (biologické, ekologické, ekonomické, sociálne) a z ich syntézy na rôznych úrovniach sektorov a odvetví hospodárstva,
 • zo základných manažérskych schopností a zručností,
 • z tvorby a realizácie environmentálne orientovaných projektov,
 • z komunikácie a efektívneho pôsobenia na uvedomovanie si environmentálnych aspektov procesov a činností ľudí.

Študijný program Environmentálne manažérstvo je koncipovaný tak, aby jeho absolventi mohli pokračovať v štúdiu na akejkoľvek vysokej škole v SR a v rámci EÚ, ktorá realizuje magisterský študijný programom Environmentálny manažment v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment alebo v príbuznom študijnom odbore na vysokých školách v Slovenskej republike i v rámci krajín EÚ. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti ako napríklad:

 • pracovať efektívne v prostredí interdisciplinárne zameranom a orientovanom na tvorbu a ochranu zložiek životného prostredia,
 • pracovať s medzinárodnými databázami a informačnými zdrojmi ako aj systémami rýchleho výstražného informovania,
 • využívať výpočtovú techniku a informačné technológie k svojej práci,
 • používať minimálne jeden svetový jazyk v odbornej komunikácií.
Www stránka www.sevs.sk

Detail školy

Organizátor štúdia Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Certifikát ISO
Adresa sídla školy Kráľovská 386/11, 909 01, Skalica
Kontakt na spoločnosť tel: 00421/34/6647061-3
fax: 00421/34/6647063
e-mail: info@sevs.sk
web: www.sevs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici je mladá moderná škola s veľkou perspektívou, ktorú navštevuje 1200 študentov zo Slovenska aj zahraničia. Je to súkromná vysoká škola, ktorá v tomto roku oslávi 5 rokov svojej činnosti. Od svojho vzniku urobila obrovský kus práce a v tomto roku smeruje k zaradeniu medzi slovenské univerzity.

Veríme, že Vás k nám priviedol záujem o štúdium na našej škole. Ste tu správne. Dovoľte teda, aby sme Vám predstavili školu, ktorá Vám dá budúcnosť, vzdelanie a svoje srdce. Školu, kde nájdete atraktívne študijné programy, s ktorými neskončíte na žiadnom Úrade práce. Školu, ktorá dáva dôraz na kvalitu vedomostí, tak aby ste sa uplatnili nielen doma, ale aj v celej EÚ. Školu so srdcom, kde nájdete osobný, ľudský a individuálny prístup ku každému študentovi.

Skôr, ako Vás pozveme na návštevu za brány našej školy, prevedieme Vás krátko mestečkom Skalica. Lebo Stredoeurópska vysoká škola je s týmto nádherným mestečkom na Záhorí úzko spätá.

Je to mesto vzácnej histórie a vzdelanosti. Tradícií, ktoré naši predkovia zanechali a my ich chceme rozvíjať. Lebo sme si vedomí, že tak ako naši predkovia, aj my sme povinní zanechať našim potomkom hodnoty vzdelania, kultúry, humanizmu a demokracie.

To všetko na Vás dýchne, ked budete prechádzať historickým centrom. Po stredovekom, krásne upravenom centre mesta, okolo kostolov a kláštora, kde rozvíjali vzdelanie františkáni už v 15 storočí a jezuiti v 17 storočí. Okolo múrov a opevnení, ktoré v Skalici stoja už od roku 1435. Ak sa stanete našim študentom, spoznáte túto históriu bližšie. V nádherných priestoroch kostola Františka Xaverského zažijete svoju promóciu, otváranie akademického roka.

Už pri vstupe do mesta zistíte, že Skalica je aj moderným dobre vybaveným mestom. Po pravej strane zazriete nielen nákupné centrum, ale aj krásny golfový areál, kde, ako viete z reklamy, nájdete často aj Milana Knažka.

Kúsok ďalej, po ľavej strane medzi reštauráciami a penziónmi, možno postrehnete názov: Študentský pub. Zapamätajte si to, sem sa ešte vrátime.

Keď si teda obzriete trošku mesto, prejdete takmer celú pešiu zónu, bez problémov sa dostanete k modernej budove Stredoeurópskej vysokej školy. Vitajte a vstúpte. V škole hneď nájdete informačnú službu, ochotnú a milú. Po ruke sú všetci, ktorých potrebujete – študijné oddelenie so všetkými informáciami, keď treba aj riaditeľku a rektora.

Učebne, ktoré sú moderné, dobre vybavené a rýchlo nájdete aj obľúbený študentský klub. Srdcom školy je akademická knižnica, ktorá je plne vybavená hardwarom a softwarom pre knižničný a časopisecký fond. Vďaka Akademickému informačnému systému je zabezpečený on-line prístup k informáciám o predmetoch, skúškach, či priebehu štúdia.

Prvoradé sú však študijné programy. Ponúkame bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v atraktívnych odboroch životné prostredie a medzinárodné vzťahy.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

1. Environmentálne manažérstvo
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
denné, doktorandské
Skalica
1 400 €
2. Environmentálne manažérstvo
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
denné, bakalárske
Skalica
2 000 €
3. Medzinárodné vzťahy
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
denné, magisterské
Skalica
1 400 €
4. Medzinárodné vzťahy
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
denné, bakalárske
Skalica
2 000 €
5. Medzinárodné vzťahy
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
externé, magisterské
Skalica
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.041s
design: widegrafik.