Mediálna komunikácia, exteré štúdium, bakalárske štúdium

Štúdium ponúka Fakulta masmédií PEVŠ

Dĺžka štúdia 3 roky, 6 semestrov
Štúdium je ukončené titulom Paneurópska vysoká škola
Cena (neplatca DPH) 1 890 €
Poznámka k cene Za jeden akademický rok štúdia, školne je možne platit jednorazovo, 2 alebo 10 splátkach.
Poplatok za prijímacie skúšky 20 €
Lokalita štúdia Paneurópska vysoká škola, Tematínska 10, Bratislava, 851 05, Bratislava
Kontakt Marta Hanzlíková
tel: +421 2 68203613
e-mail: studijne.fm@paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Počas bakalárskeho štúdia vám pomôžeme stať sa tvorivými osobnosťami. Budete vedieť prakticky využiť všetky najnovšie znalosti a postupy pri práci s mediálnou technikou. Na Fakulte masmédií PEVŠ nadobudnete potrebné praktické vedomosti a zručnosti z printovej, rozhlasovej, televíznej, filmovej, internetovej a multimediálnej žurnalistiky, mediálnej informatiky a dizajnu médií. Zasvätíme vás do tajov teórie a praxe marketingu, reklamy, práce s verejnosťou a všeobecnej marketingovej komunikácie. Získate poznatky o technických a technologických postupoch dizajnérskej tvorby, ktoré budete môcť uplatniť v tvorivej práci.

Organizácia štúdia

Študijný program pozostáva z povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov a voliteľných predmetov.

Organizácia štúdia je kreditovým systémom, čím umožňuje hodnotenie študentov prostredníctvom kreditov zároveň má študent možnosť si sám tvoriť svoj študijný plán.

Www stránka www.paneurouni.com
Podmienky prijatia Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí: 1. písomnej časti: - logicko-vedomostný test, preukazujúci vedomosti na úrovni absolventa stredoškolského vzdelania s dôrazom na náuku o spoločnosti a schopnosti logického myslenia; - test jazykovej kompetencie z anglického jazyku. 2. ústnej o mediálna tvorba – uchádzač prezentuje motiváciu študovať daný odbor a ako doklad záujmu môže predložiť vlastné publikované, resp. nepublikované mediálne produkty (printové/digi¬tálne – texty, slogany, kresby, fotografie, audio- či video (DVD)- nahrávky, príp. iné multimediálne produkty)
Ďalšie informácie o štúdiu Ročné školné sa uhrádza v termíne do zápisu na štúdium. Mesačné platby - vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún). Semestrálne platby – 15. augusta a 15. januára.
Uplatnenie absolventov Počas bakalárskeho štúdia vám pomôžeme stať sa tvorivými osobnosťami. Budete vedieť prakticky využiť všetky najnovšie znalosti a postupy pri práci s mediálnou technikou. Na Fakulte masmédií PEVŠ nadobudnete potrebné praktické vedomosti a zručnosti z printovej, rozhlasovej, televíznej, filmovej, internetovej a multimediálnej žurnalistiky, mediálnej informatiky a dizajnu médií. Zasvätíme vás do tajov teórie a praxe marketingu, reklamy, práce s verejnosťou a všeobecnej marketingovej komunikácie. Získate poznatky o technických a technologických postupoch dizajnérskej tvorby, ktoré budete môcť uplatniť v tvorivej práci.
Ubytovanie, strava a voľný čas Ubytovanie fakulta zabezpečuje v ubytovacom zariadení UNINOVA, ktoré nie je súčasťou budovy školy. Strava je poskytovaná v rámci budovy školy a to v jedálni a bufete.

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta masmédií PEVŠ
Adresa sídla školy Tematínska 10, 851 05, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 904 459 000
fax: +421 2 68203660
e-mail: studijne.fm@paneurouni.com
web: www.paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Fakulta masmédií PEVŠ sa zameriava na výchovu profesionálov s teoretickými a praktickými poznatkami, ktoré dokážu kreatívne využiť v printovej, elektronickej, internetovej, multimediálnej, reklamnej a manažérskej praxi.

Vzdelávanie zahŕňa aktuálne trendy nových informačných technológií v mediálnom svete. Fakulta sa výrazne orientuje na prax a študentov vzdelávajú pedagógovia aj významní odborníci z mediálnej, marketingovej a manažérskej praxe, pôsobiaci na Slovensku i v zahraničí (z Rakúska, Ruska, Česka, Nemecka).

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta masmédií PEVŠ

2 550 €
1. Dizajn médií , magisterský stupeň, denné štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
2 450 €
2. Dizajn médií , bakalársky stupeň, denné štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
1 990 €
3. Masmediálna a marketingová komunikácia, externé štúdium, magisterský…
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, magisterské
Bratislava
750 €
4. Masmediálne štúdie - Rigorózne konanie
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
2 490 €
5. Masmediálne štúdiá, externé štúdium, doktorandský stupeň
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.035s
design: widegrafik.