Podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávacie programy

Štúdium ponúka Junior Achievement Slovensko, n.o.

Dĺžka štúdia jeden alebo dva školské roky; krátkodobé vzdelávacie programy
Poznámka k cene registračný poplatok za jednu triedu
Lokalita štúdia Slovenská republika, Slovenská republika
Kontakt Mgr. Linda Sombatiová
mobil: +421 903 233 306
e-mail: sombatiova@jasr.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Junior Achievement Slovensko, n.o. (JASR) už 17 rokov ponúka, manažuje a realizuje školské vzdelávacie programy o podnikaní, ekonómii a finančnom riadení na rôznych typoch škôl vo všetkých regiónoch Slovenska. Má skúsenosti z práce s učiteľmi, študentmi a dobrovoľnými konzultantmi našich programov z manažérskej praxe, ktorí navštevujú triedy a za pomoci pedagógov sa snažia študentom prepojiť ich teoretické poznatky s praxou. Naše skúsenosti ukazujú, že poznatky, zručnosti a schopnosti, ktoré študenti získajú v programoch JASR sú vhodným vyplnením medzery v praktickej školskej príprave študentov stredných škôl. Programy dávajú pedagógom a školám k dispozícii praktické didaktické nástroje na iný typ prípravy študentov potrebných pre uľahčenie ich budúcej profesijnej orientácie. Vzdelávacie programy JASR sú atraktívne pre školy a hlavne pre ich študentov nielen z hľadiska ich nadčasovosti, ale aj z dôvodu ich prepojenia na prax. Veľa pedagógov v súčasnosti siaha po metódach a formách, ktoré by študentov zaujali a dali im šancu zažiť niečo zaujímavé, dávajú im priestor objavovať, osvojovať, precvičovať poznatky a práve to ponúkajú programy a príležitosti JASR. Aplikácia programov o podnikaní zavádzaná do škôl organizáciou JASR spočíva na koncepcii „učiť sa činnosťou", „učiť sa praktickým konaním“ („learning-by-doing“). Prostredníctvom programov JASR škola získava kompletnú metodiku, učebné texty, možnosť zapojiť sa do rôznych projektov pre svojich žiakov a učiteľov, v snahe podporiť a rozvíjať kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti. Modulové školské vzdelávacie programy JASR vznikli v súlade s požiadavkami škôl na Slovensku a sú schválené MŠ SR, zaradené aj do ponuky v pedagogicko-organizačných pokynoch na nový školský rok. Škola uhrádza iba symbolický registračný poplatok spojený s registráciou prihlášky. Systém modulov reflektuje predovšetkým potreby školy a umožňuje im vzdelávacie moduly vhodne zaradiť do štruktúry školského vzdelávacieho programu konkrétnej školy.

Výhody modulového vzdelávania JASR: • Každá stredná škola si môže vybrať jednotlivé moduly alebo súbor modulov podľa zamerania a typu školy. • Škola má možnosť svojim študentom poskytnúť predovšetkým praktické znalosti, skúsenosti v oblasti podnikania, ekonómie a financií. • Študenti majú možnosť od školy získať komplexný pohľad na problematiku podnikania a finančného riadenia. • Jednotlivé programy i moduly sú na seba voľne prepojené a je na rozhodnutí strednej školy, ktorú oblasť zvolí a prehĺbi. • Programy a moduly sú zostavené tak, aby ich škola mohla zaradiť do svojich školských vzdelávacích programov.

V súčasnosti ponúkame na Slovensku tieto programy, ktoré sú schválené MŠ SR:

Podnikanie v cestovnom ruchu

  • Celoročný predmet schválený MŠ SR s možnosťou realizácie aj ako dvojročný predmet. (obsah programu: teória + práca v teréne + práca s web stránkami + práca v študentskej spoločnosti v cestovnom ruchu)
  • JASR odporúča realizáciu dvojročného predmetu v 1., 2. a 3. ročníku na akomkoľvek type strednej školy.

Aplikovaná ekonómia

Základné informácie a požiadavky k programu: • Aplikovaná ekonómia je určená pre študentov 1. – 4. ročníka všetkých typov stredných škôl. • Predmet aplikovaná ekonómia môže byť jednoročný alebo dvojročný. • Učiteľ môže viesť niekoľko študentských spoločností, prípadne viacero tried. • Rozsah výučby je stanovený individuálne, podľa potrieb predmetu a možností na škole, 2 – 4h/týžd. • Počet študentov v študentskej spoločnosti/triede – minimálne 12, maximálne 25. • Predmet aplikovaná ekonómia si môžete vyskladať podľa potrieb z niekoľkých modulov.

ZÁKLADNÉ MODULY AE:

1. Študentská spoločnosť (povinný modul pre každú triedu s AE!!!) Ponúka praktické ekonomické, finančné a podnikateľské vzdelávanie, postavené na metóde „learning by doing“, založené hlavne na získavaní praktických skúseností a zručností. Študenti tak rozvíjajú svoje vzdelávacie, komunikačné, personálne a pracovné kompetencie. Študenti simulujú činnosť akciovej spoločnosti, pripravujú podnikateľský zámer, ktorý počas školského roka realizujú. Činnosť študentskej spoločnosti a rozvoj študentov je podporený aktivitami a súťažami.

2. Online učebnica ekonómie – učebnica AE – základy teórie ekonómie Teória ekonómie je vyučovaná pomocou unikátneho online vzdelávacieho systému. Obsahuje učebné texty, príklady z praxe, a rozsiahle metódy testovania prostredníctvom otvorených a testovacích otázok, ktoré dokáže systém opraviť automaticky a uľahčuje tak učiteľovi prácu.

NADSTAVBOVÉ MODULY AE: Krátkodobé vzdelávacie programy, ktoré obohacujú predmet AE, sú zamerané na špecifické oblasti (napr. bankovníctvo, etika podnikania, medzinárodný obchod), rozširujú vzdelávanie o nové témy a robia hodiny atraktívnejšími.

3. TITAN – manažérske ekonomické simulačné cvičenie
Umožňuje pomocou PC simulácie trénovať manažérske rozhodovanie a zručnosti.

4. Banky v akcii Študenti majú prostredníctvom tohto programu možnosť nahliadnuť do sveta bankovníctva a vyskúšať si rozhodnutia o úrokových sadzbách, ktoré musia jednotlivé banky v priebehu obdobia uskutočňovať. Prostredníctvom rozhodovania o úrokových sadzbách krátkodobých a dlhodobých operácií a investícií do marketingu a výskumu a vývoja študenti spoznajú niektoré špecifiká bankového trhu.

5. Podnikanie bez hraníc/ Entreprise without Borders Podnikanie bez hraníc umožní študentským spoločnostiam programu Aplikovaná ekonómia zdieľať svoje nápady a skúsenosti so študentskými spoločnosťami po celej Európe. Program vytvára priestor pre medzinárodný obchod, zameriava sa hlavne na spoluprácu a predaj výrobkov a služieb medzi spoločnosťami.

6. Globálny etický program – Etika v podnikaní
Vzdelávací program pútavým obsahom i formou prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt, podnecuje medzi študentmi diskusiu o platnosti univerzálnych etických princípov a hodnôt bez ohľadu na rasu či národnosť a prebúdza v nich záujem o chápanie a rešpektovanie odlišností. Tento modul môže byť vhodným tematickým doplnením online učebnice AE, alebo podporou projektov o spoločensky zodpovednom podnikaní.

Zaujala Vás možnosť mať atraktívne, zaujímavé a moderné predmety v školskom vzdelávacom programe? Podrobné informácie o každom vzdelávacom programe JASR ako aj prihlášku máte možnosť nájsť na internetovej stránke www.jasr.sk. Ak by ste nenašli odpovede na otázky, ktoré Vás zaujímajú, odpovieme Vám aj telefonicky na tel. č. 02/ 48 20 90 40.

Www stránka www.jasr.sk
Štúdium je ukončené Vzdelávacie programy Aplikovaná ekonómia a Podnikanie v cestovnom ruchu sú schválené MŠ SR a zaradené do ponuky v pedagogicko-organizačných pokynoch na nový školský rok. Možné flexibilne zaradiť do školských vzdelávacích programov.

Detail školy

Organizátor štúdia Junior Achievement Slovensko, n.o.
Adresa sídla školy Galvaniho 7/D, BC ARUBA, 821 04, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421-2-4820 9040
fax: +421-2-4820 9041
e-mail: jasr@jasr.sk
web: www.jasr.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Junior Achievement Slovensko poskytuje mladým ľuďom vo veku 10–22 rokov nadštandardné ekonomické, podnikateľské a finančné vzdelávanie prostredníctvom praktických programov.

Programy sú určené školám a ich študentom ako voliteľné predmety schválené MŠVVaŠ SR, nepovinné predmety a ako voľnočasové aktivity. Sú poskytované bezplatne, vrátane metodiky, učebných textov, školení pre pedagógov, konzultácií, workshopov pre študentov a študentských súťaží. Po celý čas trvania realizácie programu (krátkodobý – 6 až 8 týždňov, dlhodobý 12 – 24 mesiacov), organizácia vykonáva supervízorovanie a poskytuje školám kompletné služby, pomoc a usmernenie.

Programy poskytujú základy ekonomickej gramotnosti prístupným, zaujímavým a praktickým – zážitkovým spôsobom. Vychovávajú k myšlienke podnikania, ekonomickej aktivite a vytvárajú ekonomické a sociálne zručnosti u mladých ľudí. Tým, že podporujú ekonomické a podnikateľské myslenie ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže a pripravujú ju na prechod zo školy do praktického života.

Vzdelávacie programy Junior Achievement Slovensko:

  • Základy podnikania
  • Aplikovaná ekonómia
  • Podnikanie v cestovnom ruchu
  • Globálny etický program
  • Banky v akcii
  • Online ekonómia
  • Manažérske simulačné cvičenia

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Junior Achievement Slovensko, n.o.

20 €
1. Podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávacie programy
Junior Achievement Slovensko, n.o.
denné, nadstavbové
Slovenská republika
© 2022 Všetky práva vyhradené, 0.039s
design: widegrafik.