Študijný odbor: 6323 6 00 hotelová akadémia

Štúdium ponúka Súkromná hotelová akadémia GASMO

Dĺžka štúdia 5 rokov
Cena (neplatca DPH) 0 €
Poznámka k cene štúdium je bezplatné
Poplatok za prijímacie skúšky 0 €
Lokalita štúdia Žehrianska 6, 851 07, Bratislava
Kontakt Dagmar Olgyajová, Mgr.
tel: +421 2 68202816
mobil: +421 905 460176
e-mail: gasmo.olgyajova@post.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent študijného odboru: vie samostatne podnikať v hotelových službách, je schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov hoteliérstva a v spoločnom stravovaní je schopný samostatne podnikať v hotelových a reštauračných službách, vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním hospodárskej činnosti a prevádzky v hotelových zariadeniach reštauračného a účelového stravovania a  prechodného ubytovania má skúsenosti z oblasti prípravy jedál a obsluhy je schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získaním a spracovaním informácií v oblasti poskytovania služieb, zásobovania a odbytu, personalistiky, vedenia administratívy, účtovníctva a rozvojových programov hoteliérstva, vo svojej práci uplatňuje výsledky prieskumu trhu a regionálnych špecifík ovláda a využíva informačno – komunikačné technológie, základy hospodárskej korešpondencie a účtovnej evidencie dokáže zostaviť ponuku produktov, aplikovať nástroje marketingu pri realizácii podnikateľských zámerov je adaptabilný v príbuzných odboroch činností, logicky mysliaci a schopný aplikovať získané vedomosti a zručnosti v podmienkach trhového hospodárstva, je schopný pracovať samostatne ale aj v tíme vie použiť racionálne metódy práce, konať cieľavedome, rozhodne a rozvážne v súlade s právnymi normami spoločnosti je pripravený na okamžitý vstup do praxe,  dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti môže pokračovať v štúdiu v príbuzných odboroch pomaturitného štúdia a v štúdiu na vysokej škole získa schopnosť komunikovať v 2 cudzích jazykoch (zatiaľ v anglickom a nemeckom), riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine

Www stránka www.shagasmo.sk
Štúdium je ukončené Absolvent päťročného študijného odboru 6323 6 00 hotelová akadémia po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Je kvalifikovaný stredoškolsky vzdelaný pracovník s

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná hotelová akadémia GASMO
Adresa sídla školy Žehrianska 6, 851 07, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: 02 68 202 800
fax: 63825750
e-mail: gasmo.hotak@post.sk
web: www.shagasmo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná hotelová akadémia GASMO

0 €
1. Študijný odbor: 6323 6 00 hotelová akadémia
Súkromná hotelová akadémia GASMO
denné, päťročné
Bratislava
0 €
2. Študijný odbor: 63246 00 Manažment regionálneho cestovného ruchu 
Súkromná hotelová akadémia GASMO
denné, štvorročné
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.032s
design: widegrafik.