Študijný odbor: 63246 00 Manažment regionálneho cestovného ruchu 

Štúdium ponúka Súkromná hotelová akadémia GASMO

Dĺžka štúdia 4 roky
Cena (neplatca DPH) 0 €
Poznámka k cene štúdium je bezplatné
Poplatok za prijímacie skúšky 0 €
Lokalita štúdia Žehrianska 6, 851 07, Bratislava
Kontakt Dagmar Olgyajová, Mgr.
tel: +421 2 68202816
mobil: +421 905 460176
e-mail: gasmo.olgyajova@post.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent študijného odboru: má špeciálne vedomosti a zručnosti vrátane nových poznatkov potrebných pre vykonávanie činností obchodno-podnikateľského charakteru, má odborné manažérske, jazykové, podnikateľské kompetencie v odbore, ktorého je absolventom je pripravený na zodpovedajúce profesie v rôznych podnikateľských subjektoch a inštitúciách štátnej správy (v cestovných kanceláriách,  agentúrach, v turistických informačných centrách, kúpeľných prevádzkach), kde sa vyžaduje schopnosť samostatnej praktickej činnosti s vyššou úrovňou teoretickej prípravy, ovláda systém ekonomických, právnych, sociálnych, ekologických, historicko-spoločenských a technologických noriem v oblasti daného profesionálneho uplatnenia využíva zásady, princípy a postupy v odbore manažmentu pohyb kapitálu a majetku v činnostiach podnikateľských subjektov cestovného ruchu ovláda ekonomické, organizačné a právne formy a legislatívne podmienky podnikania v cestovnom ruchu je schopný prijímať rozhodnutia a odhadnúť ich prínos pre úspech podnikania ovláda organizačnú štruktúru služieb v cestovnom ruchu vrátane stravovacích, ubytovacích a dopravných služieb ovláda komunikácie na trhu cestovného ruchu, vrátane komercializácie predaja produktu cieľového miesta, prácu s verejnosťou, s médiami, vie komunikovať s novinármi s cieľom systematického informovania, zabezpečenia publicity a vytvárania pozitívneho imidžu regiónu, ovláda metódy marketingu a public relations ovláda zásady hotelového manažmentu súvisiace s prevádzkou hotela spoločenského správania, spoločenský protokol, diplomatický protokol, zásady organizovania animačných aktivít a poskytovania kongresových služieb má poznatky z geografie cestovného ruchu, charakteristiky hlavných centier a oblastí cestovného ruchu u nás i vo svete aktuálne spoločensko-politické dianie na Slovensku a vo svete v cestovných kanceláriách Uplatnenie absolventa : v informačných centrách informátor v múzeách organizátor cestovného ruchu v regióne či v obci marketingový pracovník v samospráve mesta alebo obce organizátor skupinovej, rodinnej a individuálnej turistiky pracovník stravovacích a ubytovacích zariadení v sprievodcovských činnostiach

Www stránka www.shagasmo.sk
Štúdium je ukončené Typ štúdia: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A dĺžka štúdia: 4 roky Profil absolventa Absolvent po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Je kvali

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná hotelová akadémia GASMO
Adresa sídla školy Žehrianska 6, 851 07, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: 02 68 202 800
fax: 63825750
e-mail: gasmo.hotak@post.sk
web: www.shagasmo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná hotelová akadémia GASMO

0 €
1. Študijný odbor: 6323 6 00 hotelová akadémia
Súkromná hotelová akadémia GASMO
denné, päťročné
Bratislava
0 €
2. Študijný odbor: 63246 00 Manažment regionálneho cestovného ruchu 
Súkromná hotelová akadémia GASMO
denné, štvorročné
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.040s
design: widegrafik.