Dizajn médií , bakalársky stupeň, denné štúdium

Štúdium ponúka Fakulta masmédií PEVŠ

Dĺžka štúdia 3 roky, 6 semestrov
Štúdium je ukončené titulom Paneurópska vysoká škola
Cena (neplatca DPH) 2 450 €
Poznámka k cene (za jeden akademický rok štúdia)
Poplatok za prijímacie skúšky 20 €
Lokalita štúdia Bratislavská vysoká škola práva, Fakulta masmédií, Tematínska 10, Bratislava, Slovensko. , 851 05, Bratislava
Kontakt Marta Hanzlíková
tel: +421 2 6820 3613
fax: +421 2 6820 3660
e-mail: studijne.fm@paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Bakalárske štúdium v študijnom programe Dizajn médií je jednoodborové štúdium multidisciplinárneho charakteru. Zameriava sa na prípravu kreatívnych dizajnérov – odborníkov v printových a elektronických médiách. Absolvent využije v praxi najnovšie vedomosti a zručnosti. Poznatky o technických a technologických postupoch dizajnérskej tvorby dokáže uplatniť v tvorivej práci: od konceptu cez návrh až po jeho realizáciu. Môže samostatne alebo tímovo projektovať dizajn jednoduchšieho technicko-výrobného charakteru v médiách, resp. riešiť redizajn mediálnych produktov a služieb.

Organizácia štúdia

Výučba je plánovaná na tri akademické roky. Každý rok štúdia je rozdelený do dvoch semestrov s 12 týždňami. Na záver každého semestra je skúšobné obdobie. Štúdium je ukončené záverečnou bakalárskou skúškou, ktorej súčasťou je aj obhajoba záverečnej bakalárskej práce.

Študijný program pozostáva z povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov a voliteľných predmetov. Organizácia štúdia je kreditovým systémom, čím umožňuje hodnotenie študentov prostredníctvom kreditov zároveň má študent možnosť si sám tvoriť svoj študijný plán.

Www stránka www.paneurouni.com
Štúdium je ukončené štátna skúška a bakalárska práca
Podmienky prijatia Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí: 1. ústnej/písomnej: ° osobný pohovor, pri ktorom uchádzač preukáže všeobecný prehľad v oblasti kultúry, umenia a médií, prezentuje osobnú motiváciu. ° písomný test jazykovej kompetencie v anglickom jazyku. 2. talentovej: uchádzač prostredníctvom praktických zadaní preukáže výtvarne videnie, vizuálnu zobrazovaciu schopnosť, kompozičné cítenie, schopnosť pohotovo a kreatívne spracovať ideu, vytvoriť základy multimediálneho produktu po formálnej a obsahovej stránke. Súčasťou prijímacej skúšky je predloženie domácich prác
Ďalšie informácie o štúdiu Ročné školné sa uhrádza v termíne do zápisu na štúdium. Mesačné platby - vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún). Semestrálne platby – 15. augusta a 15. januára.
Uplatnenie absolventov Bakalárske štúdium v študijnom programe Dizajn médií je jednoodborové štúdium multidisciplinárneho charakteru. Zameriava sa na prípravu kreatívnych dizajnérov - odborníkov v printových a elektronických médiách. Absolvent využije v praxi najnovšie vedomosti a zručnosti. Poznatky o technických a technologických postupoch dizajnérskej tvorby dokáže uplatniť v tvorivej práci: od konceptu cez návrh až po jeho realizáciu. Môže samostatne alebo tímovo projektovať dizajn jednoduchšieho technicko-výrobného charakteru v médiách, resp. riešiť redizajn mediálnych produktov a služieb.
Ubytovanie, strava a voľný čas Ubytovanie fakulta zabezpečuje v ubytovacom zariadení UNINOVA, ktoré nie je súčasťou budovy školy. Strava je poskytovaná v rámci budovy školy a to v jedálni a bufete.

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta masmédií PEVŠ
Adresa sídla školy Tematínska 10, 851 05, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 904 459 000
fax: +421 2 68203660
e-mail: studijne.fm@paneurouni.com
web: www.paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Fakulta masmédií PEVŠ sa zameriava na výchovu profesionálov s teoretickými a praktickými poznatkami, ktoré dokážu kreatívne využiť v printovej, elektronickej, internetovej, multimediálnej, reklamnej a manažérskej praxi.

Vzdelávanie zahŕňa aktuálne trendy nových informačných technológií v mediálnom svete. Fakulta sa výrazne orientuje na prax a študentov vzdelávajú pedagógovia aj významní odborníci z mediálnej, marketingovej a manažérskej praxe, pôsobiaci na Slovensku i v zahraničí (z Rakúska, Ruska, Česka, Nemecka).

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta masmédií PEVŠ

2 490 €
1. Masmediálne štúdiá, externé štúdium, doktorandský stupeň
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
2 090 €
2. Mediálna komunikácia, denne štúdium, bakalárske štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
750 €
3. Masmediálne štúdie - Rigorózne konanie
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
1 890 €
4. Mediálna komunikácia, exteré štúdium, bakalárske štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
2 450 €
5. Dizajn médií , bakalársky stupeň, denné štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.036s
design: widegrafik.