Geografia

Štúdium ponúka Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Dĺžka štúdia 4 semestre
Lokalita štúdia Šrobárova 2, 040 01, Košice
Kontakt Iveta Sováková, RNDr.
tel: +421 234 2116
e-mail: studijne@upjs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolventi sú spôsobilí hodnotiť krajinnú sféru (krajinu) na základe analýzy jej jednotlivých komponentov, pracovať s nástrojmi a modelmi, ktoré sú používané pri evaluácii krajiny, vytváraní jej databáz a globálnom hodnotení premien v regiónoch na rôznych hierarchických úrovniach, vykonávať terénne výskumy a analyzovať situáciu v manažmente krajiny a administratívy správnych jednotiek. Dokážu prezentovať problémy krajiny a problémy riešenia konfliktu záujmov prírodného prostredia a ľudskej spoločnosti pre rôzne auditórium, dokáže spolupracovať s tímom špecialistov na riešenie problematiky krajinného prostredia života spoločnosti, sú schopní ďalej sa vzdelávať a samostatne, cieľavedome usmerňovať svoj odborný vývoj, sledovať aktuálne inovácie v oblasti geografie a kartografie a pokračovať vo vlastnom profesionálnom napredovaní.

Organizácia štúdia

Podľa študijného plánu pre príslušný študijný program, zverejneného na webovej stránke PF UPJŠ v Košiciach.

Www stránka www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/studium/b-m-studium/
Štúdium je ukončené štátna skúška, diplomová práca
Podmienky prijatia Uchádzač je na magisterský študijný program prijatý bez prijímacej skúšky, ak magisterský študijný program je pokračovaním bakalárskeho študijného programu v danom študijnom odbore a uchádzač vykonal štátnu skúšku z predmetov, ktoré sú ekvivalentné predmetom štátnej skúšky zodpovedajúcaho bakalárskeho študijného programu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ s požadovaným výsledkom. Štandardná dĺžka magisterského študijného programu je v tomto prípade dva roky. Ak nie sú splnené uvedené podmienky, môže byť absolvent bakalárskeho štúdia prijatý na magisterský študijný program na základe výsledkov prijímacej skúšky v štandardnej dĺžke štúdia na dva alebo tri roky. Pri určení dĺžky štúdia rozhoduje v tomto prípade výsledok prijímacej skúšky a ekvivalencia alebo príbuznosť absolvovaného bakalárskeho programu.
Ubytovanie, strava a voľný čas Ubytovanie je študentom prideľované podľa pravidiel schválených vedením Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Zahraniční študenti sú prijímaní na základe zmluvy. Štúdium študentov z krajín mimo EU sa realizuje za poplatok. Študenti z krajín EU študujú za rovnakých podmienok ako občania SR ak študujú v slovenskom jazyku. Realizácia štúdia v anglickom jazyku je spoplatnená.

Detail školy

Organizátor štúdia Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Adresa sídla školy Šrobárova 2, 041 54, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: +421-55-6222121
fax: +421-55-6222124
e-mail: pfsekret@upjs.sk
web: www.science.upjs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

vzdelávanie a vedecký výskum

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

600 €
1. Informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
externé, bakalárske
Košice
2. Medziodborové štúdium biológie (1. stupeň štúdia učiteľstva biológie)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
3. Botanika a fyziológia rastlín
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
4. Medziodborové štúdium fyziky (1. stupeň štúdia učiteľstva fyziky)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
0 €
5. Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
© 2022 Všetky práva vyhradené, 0.036s
design: widegrafik.