CESTOVNÝ RUCH - DIAĽKOVÉ štúdium - titul "DiS", 1. stupeň VYSOKOŠKOLSKÉHO vzdelania

Štúdium ponúka Súkromná obchodná akadémia AMOS

Dĺžka štúdia 3 roky
Lokalita štúdia Holíčska 2, 85105, Bratislava
Kontakt Ing. Katarína Bederková
tel: 02/63815688
fax: 02/63815688
e-mail: soa@soa-amos.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent získa titul „DiS“ – DIPLOMOVANÝ ŠPECIALISTA – v študijnom odbore cestovný ruch a dobrú cudzojazyčnú prípravu. Stupeň vzdelania podľa Medzinárodnej štandardnej stupnice vzdelávania ISCED: 5B – 1. stupeň VYSOKOŠKOLSKÉHO vzdelávania zameraného na prax.

Organizácia štúdia

Ponúkame aj DENNÚ a DIŠTANČNÚ formu štúdia.Štúdium je ukončené absolventskou skúškou, ktorá pozostáva z ústnej skúšky z odborných predmetov a obhajoby absolventskej práce. Diaľková forma sa realizuje formou konzultácií (15× za semester, vždy v utorok od 13.45 do 19.40 h.)Podrobnejšie informácie na stránke.

Www stránka www.soa-amos.sk
Štúdium je ukončené Absolvent získava titul "DiS" - DIPLOMOVANÝ ŠPECIALISTA. Podľa Medzinárodnej štandardnej stupnice vzdelávania ISCED: 5B, 1. STUPEŇ VYSOKOšKOLSKÉHO VZDELANIA zameraného na prax. Ponúkame aj DENNÚ a DIŠTANČNÚ formu štúdia.
Podmienky prijatia Bez prijímacích pohovorov. Uchádzač predloží maturitné vysvedčenie a uzavrie zmluvu.
Ďalšie informácie o štúdiu Učebný plán pozri na uvedenej www stránke. Pri podpise zmluvy je treba uhradiť 50% školného za príslušný školský rok. Druhú polovicu je treba uhradiť do 30.01. príslušného školského roka.
Uplatnenie absolventov Absolventi sa uplatnia vo sfére stredného a vyššieho manažmentu v štátnom i verejnom sektore, v cestovných kanceláriách a v hotelových spoločnostiach.
Ubytovanie, strava a voľný čas Pre študentov denného štúdia zabezpečíme internátne ubytovanie.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Je možné prijať zahraničných študentov.

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná obchodná akadémia AMOS
Adresa sídla školy Holíčska 2, 85105, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: 02/63815688
fax: 02/63815688
e-mail: soa@soa-amos.sk
web: www.soa-amos.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Ponúkame štúdium v nasledovných študijných odboroch:

  • obchodná akadémia, diaľkové štvorročné štúdium pre absolventov ZŠ
  • obchodná akadémia, diaľkové pomaturitné kvalifikačné dvojročné štúdium
  • cestovný ruch, diaľkové pomaturitné trojročné štúdium- vyššie odborné štúdium
  • cestovný ruch, denné pomaturitné trojročné štúdium- vyššie odborné štúdium
  • asistent manažéra- denné dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná obchodná akadémia AMOS

1. POMATURITNÉ ŠTÚDIUM - OBCHODNÁ AKADÉMIA - DIŠTANČNÁ forma
Súkromná obchodná akadémia AMOS
e-learning, pomaturitné
Bratislava
2. Titul "DiS", 1. stupeň VŠ vzdelania - CESTOVNÝ RUCH - DIŠTANČNÁ forma
Súkromná obchodná akadémia AMOS
e-learning, pomaturitné
Bratislava
3. CESTOVNÝ RUCH - DIAĽKOVÉ štúdium - titul "DiS", 1. stupeň…
Súkromná obchodná akadémia AMOS
diaľkové, pomaturitné
Bratislava
4. MATURITA DIAĽKOVO - obchodná akadémia
Súkromná obchodná akadémia AMOS
diaľkové, štvorročné
Bratislava
5. VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM - CESTOVNÝ RUCH - titul "DiS", 1. stupeň VŠ…
Súkromná obchodná akadémia AMOS
denné, pomaturitné
Bratislava
© 2020 Všetky práva vyhradené, 0.238s
design: widegrafik.