Masmediálne štúdiá, externé štúdium, doktorandský stupeň

Štúdium ponúka Fakulta masmédií PEVŠ

Dĺžka štúdia externé štúdium - 5 rokov (10 semestrov), a denné štúdium 3 roky (6 semestrov)
Štúdium je ukončené titulom Paneurópska vysoká škola
Cena (neplatca DPH) 2 490 €
Poznámka k cene Za jeden akademický rok štúdia, školne je možne platit jednorazovo, 2 alebo 10 splátkach.
Poplatok za prijímacie skúšky 20 €
Lokalita štúdia Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Tematínska 10, Bratislava, 851 05, Bratislava
Kontakt Marta Hanzlíková
tel: +421 2 68203613
e-mail: studijne.fm@paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent v doktorandskom štúdiu získa poznatky založené na súčasnom vedeckom a umeleckom poznaní a sám svojím vedeckým bádaním a tvorivou činnosťou prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu.

Organizácia štúdia

Študijný program je možné študovať v dennej a externej forme. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme štúdia je tri akademické roky, v externej forme štúdia štyri alebo päť akademických rokov. Študent v dennej forme štúdia sa stáva pracovníkom fakulty – členom ústavu, vykonáva pedagogickú alebo inú odbornú činnosť súvisiacu s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok. Študentom v dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium v zmysle príslušných predpisov. Externý študent – pracuje na svojom pracovisku, ale dochádza na prednášky a semináre na Fakultu masmédií. V každom akademickom roku je doktorand povinný získať predpísaný počet kreditov za výskum, absolvovanie prednášok, publikačnú činnosť a ďalšie aktivity.

Www stránka www.paneurouni.com
Štúdium je ukončené Dizertačná skúška a dizertačná práca
Podmienky prijatia Prijímacia skúška pozostáva z pohovoru na zvolenú odbornú tému a otázok o projekte výskumu, ktorý je súčasťou prihlášky uchádzača. Súčasťou prijímacej skúšky je ústny pohovor v cudzom jazyku. Ak uchádzač k prihláške predloží doklad o vykonaní štátnej skúšky z anglického alebo nemeckého jazyka, nebude z cudzieho jazyka skúšaný
Ďalšie informácie o štúdiu Ročné školné sa uhrádza v termíne do zápisu na štúdium. Mesačné platby - vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún). Semestrálne platby – 15. augusta a 15. januára.
Uplatnenie absolventov Absolvent v doktorandskom štúdiu získa poznatky založené na súčasnom vedeckom a umeleckom poznaní a sám svojím vedeckým bádaním a tvorivou činnosťou prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu.
Ubytovanie, strava a voľný čas Ubytovanie fakulta zabezpečuje v ubytovacom zariadení UNINOVA, ktoré nie je súčasťou budovy školy. Strava je poskytovaná v rámci budovy školy a to v jedálni a bufete.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Podmienkou pre zahraničných študentov je ovládanie slovenského alebo českého jazyka a anglického jazyka, pretože časť študijného programu je vyučovaná v anglickom jazyku.

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta masmédií PEVŠ
Adresa sídla školy Tematínska 10, 851 05, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 904 459 000
fax: +421 2 68203660
e-mail: studijne.fm@paneurouni.com
web: www.paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Fakulta masmédií PEVŠ sa zameriava na výchovu profesionálov s teoretickými a praktickými poznatkami, ktoré dokážu kreatívne využiť v printovej, elektronickej, internetovej, multimediálnej, reklamnej a manažérskej praxi.

Vzdelávanie zahŕňa aktuálne trendy nových informačných technológií v mediálnom svete. Fakulta sa výrazne orientuje na prax a študentov vzdelávajú pedagógovia aj významní odborníci z mediálnej, marketingovej a manažérskej praxe, pôsobiaci na Slovensku i v zahraničí (z Rakúska, Ruska, Česka, Nemecka).

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta masmédií PEVŠ

2 490 €
1. Masmediálne štúdiá, externé štúdium, doktorandský stupeň
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
2 090 €
2. Mediálna komunikácia, denne štúdium, bakalárske štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
750 €
3. Masmediálne štúdie - Rigorózne konanie
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
1 890 €
4. Mediálna komunikácia, exteré štúdium, bakalárske štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
2 450 €
5. Dizajn médií , bakalársky stupeň, denné štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.034s
design: widegrafik.