Marketingová komunikácia

Štúdium ponúka Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Dĺžka štúdia 6 semestrov (Bc.), 4 semestre (Mgr.)
Poznámka k cene Školné v EXTERNEJ forme štúdia: 800 €/ročne pre bakalárske štúdium, 1 265 €/ročne pre magisterské štúdium.
Poplatok za prijímacie skúšky 40 €
Lokalita štúdia Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01, Trnava
Kontakt Mgr. Juliána Laluhová
tel: 033/55 65 411
fax: 033/55 03 236
e-mail: juliana.laluhova@ucm.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Znalosti absolventa programu marketingová komunikácia integrujú poznatky moderných informačných technológií s poznaním trhu a komunikačnými schopnosťami. Majú preto interdisciplinárny charakter. Podmieňujú zákonitosti pretvárania komunikačno-marketingových stratégií na úžitkové hodnoty. Absolvent pozná podstatu tvorby mediálnej kampane a komunikačnej stratégie, ovláda technológie ako internet, teletext, direct mail a iné. Má poznatky o podstate mediálno-marketingových pochodov, o vedecky zdôvodnených postupoch v oblasti propagácie a reklamy aj s prihliadnutím na ich teóriu, produkciu a manažovanie.Absolvent má vedomosti a schopnosti založené na širokom teoreticko-technologickom základe ako sú komunikačné systémy, ekonomická a mediálna analýza, psychológia komunikačných procesov. Získa prehľad a schopnosť využívať metódy tvorivej a tímovej práce. Profil absolventa dotvárajú poznatky a schopnosti prakticky využívať metódy a postupy mediálneho manažmentu, marketingu, riadenia tvorivých procesov.

Www stránka fmk.ucm.sk/pre-uchadzacov
Štúdium je ukončené štátna skúška - diplomová práca
Podmienky prijatia Prijímacia skúška na bakalárske štúdium sa koná písomnou formou a obsahuje: - test zo všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu, - test z cudzieho jazyka (Aj, Nj). Uchádzači, ktorí počas štúdia na strednej škole ako aj na starej maturitnej skúške dosiahli študijný priemer 1,00, a uchádzači, ktorí počas štúdia na strednej škole dosiahli študijný priemer 1,00 a budú maturovať v školskom roku 2011/2012 z profilových predmetov (náuka o spoločnosti, SJ, CJ) maturitou typu A s hodnotením výborne a percentuálnym počtom nad 80 %, nemusia absolvovať prijímaciu skúšku. Podmienky prijatia na magisterské študijné programy: úspešné absolvovanie Bc. študijného programu. Uchádzači predložia ako povinnú súčasť prihlášky na magisterské štúdium vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (originály alebo overené kópie), potvrdenie od lekára, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a životopis.
Ďalšie informácie o štúdiu Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2012 Termín konania prijímacej skúšky: - 12. – 13. júna 2012 (bakalárske štúdium), - 23. augusta 2012 (magisterské štúdium). Poplatok za prijímacie konanie: - 40 € (bakalárske štúdium), - 30 € (magisterské štúdium). Banka: Štátna pokladnica Účet: 7000071919/8180 Variabilný symbol: 30007 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky
Uplatnenie absolventov V odboroch mediálno-marketingovej sféry, v ktorých dominuje marketingová komunikácia. Absolvent má schopnosť viesť vlastnú alebo inú firmu, byť členom manažmentu menších celkov. Prakticky ovláda postupy a metódy práce s verejnosťou, marketingu, finančného manažmentu firmy alebo agentúry. Nájde uplatnenie v malých a stredných firmách ako manažér, marketingový pracovník so špecializáciou na mediálne pôsobenie. Absolvent ovláda problematiku využitia počítačov v mediálno-marketingovom prostredí. Dokáže využiť vlastné i cudzie databázy. Môže sa uplatniť aj pri realizácii informačno-marketingových systémov firiem, agentúr. Absolvent nájde uplatnenie aj v oblasti vládnych, nevládnych, ziskových alebo neziskových organizácií pri tvorbe, výrobe a realizácii reklamných a informačných kampaní. Absolvent môže po krátkom zapracovaní pracovať v každej menšej firme ako manažér, resp. marketingový pracovník.

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adresa sídla školy Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava
Kontakt na spoločnosť tel: 033 5565 424, 5565 402
fax: 033 5503 236
e-mail: fmkucm@ucm.sk
web: http://fmk.ucm.sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Fakulta poskytuje komplexné vzdelanie v oblasti mediálnej komunikácie. Postupne sa vypracovala na rešpektovanú inštitúciu, ktorá udržiava čulé kontakty so zahraničnými univerzitami a aktívne prispieva do diskusie o trendoch v mediálnej spoločnosti.

FMK je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr, ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

1. Media Relations/Vzťahy s médiami (študijný program vyučovaný v…
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a…
denné, bakalárske
Trnava
2. Masmediálna komunikácia
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a…
denné, bakalárske, magisterské
Trnava
3. Marketingová komunikácia
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a…
denné, bakalárske, magisterské
Trnava
© 2021 Všetky práva vyhradené, 0.029s
design: widegrafik.