Masmediálna komunikácia

Štúdium ponúka Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Dĺžka štúdia 6 semestrov (Bc.), 4 semestre (Mgr.)
Poznámka k cene Školné v EXTERNEJ forme štúdia: 800 €/ročne pre bakalárske štúdium, 1 265 €/ročne pre magisterské štúdium.
Poplatok za prijímacie skúšky 40 €
Lokalita štúdia Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01, Trnava
Kontakt Mgr. Juliána Laluhová
tel: 033/55 65 411
fax: 033/55 03 236
e-mail: juliana.laluhova@ucm.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolventi štúdia získajú poznatky o teórii komunikácie, filozofii, estetike, dejinách kultúry. Zoznámia sa s teóriou masmédií, ich systémom a štruktúrou, ekonomikou a manažmentom, jednotlivými oblasťami žurnalistiky a ich vývojom. Majú praktické poznatky o technológii prípravy a tvorby komunikátov informatívnych, kultúrnych, umeleckých. Tieto diela, programy, relácie budú vedieť sprostredkovať audiovizuálne, auditívne alebo vizuálne, využijúc moderné elektronické médiá, ako sú televízia, rozhlas, internet, video. Taktiež získajú poznatky o mediálnych informačných systémoch. Majú doplňujúce vedomosti z psychológie, sociológie, etiky, politológie a práva. Získavajú rozsiahle jazykové vedomosti a zručnosti v dvoch cudzích jazykoch.

Www stránka fmk.ucm.sk/pre-uchadzacov
Štúdium je ukončené štátna skúška - bakalárska práca
Podmienky prijatia Prijímacia skúška na bakalárske štúdium sa koná písomnou formou a obsahuje: - test zo všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu, - test z cudzieho jazyka (Aj, Nj). Uchádzači, ktorí počas štúdia na strednej škole ako aj na starej maturitnej skúške dosiahli študijný priemer 1,00, a uchádzači, ktorí počas štúdia na strednej škole dosiahli študijný priemer 1,00 a budú maturovať v školskom roku 2011/2012 z profilových predmetov (náuka o spoločnosti, SJ, CJ) maturitou typu A s hodnotením výborne a percentuálnym počtom nad 80 %, nemusia absolvovať prijímaciu skúšku. Podmienky prijatia na magisterské študijné programy: úspešné absolvovanie Bc. študijného programu. Uchádzači predložia ako povinnú súčasť prihlášky na magisterské štúdium vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (originály alebo overené kópie), potvrdenie od lekára, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis.
Ďalšie informácie o štúdiu Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2012 Termín konania prijímacej skúšky: - 12. – 13. júna 2012 (bakalárske štúdium), - 23. augusta 2012 (magisterské štúdium). Poplatok za prijímacie konanie: - 40 € (bakalárske štúdium), - 30 € (magisterské štúdium). Banka: Štátna pokladnica Účet: 7000071919/8180 Variabilný symbol: 30007 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky
Uplatnenie absolventov V odboroch mediálnej sféry, v ktorých dominuje komunikácia, vo výrobe mediálnych komunikátov, pri ich príprave, tvorbe a produkcii, v mediálnych inštitúciách, v podnikateľských subjektoch. Absolvent ako všeobecný odborník s teoretickými a praktickými vedomosťami nájde uplatnenie i všade tam, kde je potrebné riešiť najrozmanitejšie problémy technologicko-výrobného charakteru mediálnej sféry. Má čiastočné predpoklady aj pre tvorivú a riadiacu prácu v mediálnej sfére. Nájde uplatnenie v rôznych funkciách v oblasti prípravy, tvorby a produkcie mediálnych komunikátov. Môže sa podieľať aj na autorskej tvorbe a prezentácii mediálych komunikátov.

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adresa sídla školy Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava
Kontakt na spoločnosť tel: 033 5565 424, 5565 402
fax: 033 5503 236
e-mail: fmkucm@ucm.sk
web: http://fmk.ucm.sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Fakulta poskytuje komplexné vzdelanie v oblasti mediálnej komunikácie. Postupne sa vypracovala na rešpektovanú inštitúciu, ktorá udržiava čulé kontakty so zahraničnými univerzitami a aktívne prispieva do diskusie o trendoch v mediálnej spoločnosti.

FMK je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr, ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

1. Masmediálna komunikácia
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a…
denné, bakalárske, magisterské
Trnava
2. Media Relations/Vzťahy s médiami (študijný program vyučovaný v…
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a…
denné, bakalárske
Trnava
3. Marketingová komunikácia
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a…
denné, bakalárske, magisterské
Trnava
© 2022 Všetky práva vyhradené, 0.055s
design: widegrafik.