Masmediálna komunikácia

Štúdium ponúka Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Dĺžka štúdia 6 semestrov (Bc.), 4 semestre (Mgr.)
Poznámka k cene Školné v EXTERNEJ forme štúdia: 800 €/ročne pre bakalárske štúdium, 1 265 €/ročne pre magisterské štúdium.
Poplatok za prijímacie skúšky 40 €
Lokalita štúdia Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01, Trnava
Kontakt Mgr. Juliána Laluhová
tel: 033/55 65 411
fax: 033/55 03 236
e-mail: juliana.laluhova@ucm.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolventi štúdia získajú poznatky o teórii komunikácie, filozofii, estetike, dejinách kultúry. Zoznámia sa s teóriou masmédií, ich systémom a štruktúrou, ekonomikou a manažmentom, jednotlivými oblasťami žurnalistiky a ich vývojom. Majú praktické poznatky o technológii prípravy a tvorby komunikátov informatívnych, kultúrnych, umeleckých. Tieto diela, programy, relácie budú vedieť sprostredkovať audiovizuálne, auditívne alebo vizuálne, využijúc moderné elektronické médiá, ako sú televízia, rozhlas, internet, video. Taktiež získajú poznatky o mediálnych informačných systémoch. Majú doplňujúce vedomosti z psychológie, sociológie, etiky, politológie a práva. Získavajú rozsiahle jazykové vedomosti a zručnosti v dvoch cudzích jazykoch.

Www stránka fmk.ucm.sk/pre-uchadzacov
Štúdium je ukončené štátna skúška - bakalárska práca
Podmienky prijatia Prijímacia skúška na bakalárske štúdium sa koná písomnou formou a obsahuje: - test zo všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu, - test z cudzieho jazyka (Aj, Nj). Uchádzači, ktorí počas štúdia na strednej škole ako aj na starej maturitnej skúške dosiahli študijný priemer 1,00, a uchádzači, ktorí počas štúdia na strednej škole dosiahli študijný priemer 1,00 a budú maturovať v školskom roku 2011/2012 z profilových predmetov (náuka o spoločnosti, SJ, CJ) maturitou typu A s hodnotením výborne a percentuálnym počtom nad 80 %, nemusia absolvovať prijímaciu skúšku. Podmienky prijatia na magisterské študijné programy: úspešné absolvovanie Bc. študijného programu. Uchádzači predložia ako povinnú súčasť prihlášky na magisterské štúdium vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (originály alebo overené kópie), potvrdenie od lekára, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis.
Ďalšie informácie o štúdiu Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2012 Termín konania prijímacej skúšky: - 12. – 13. júna 2012 (bakalárske štúdium), - 23. augusta 2012 (magisterské štúdium). Poplatok za prijímacie konanie: - 40 € (bakalárske štúdium), - 30 € (magisterské štúdium). Banka: Štátna pokladnica Účet: 7000071919/8180 Variabilný symbol: 30007 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky
Uplatnenie absolventov V odboroch mediálnej sféry, v ktorých dominuje komunikácia, vo výrobe mediálnych komunikátov, pri ich príprave, tvorbe a produkcii, v mediálnych inštitúciách, v podnikateľských subjektoch. Absolvent ako všeobecný odborník s teoretickými a praktickými vedomosťami nájde uplatnenie i všade tam, kde je potrebné riešiť najrozmanitejšie problémy technologicko-výrobného charakteru mediálnej sféry. Má čiastočné predpoklady aj pre tvorivú a riadiacu prácu v mediálnej sfére. Nájde uplatnenie v rôznych funkciách v oblasti prípravy, tvorby a produkcie mediálnych komunikátov. Môže sa podieľať aj na autorskej tvorbe a prezentácii mediálych komunikátov.

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adresa sídla školy Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava
Kontakt na spoločnosť tel: 033 5565 424, 5565 402
fax: 033 5503 236
e-mail: fmkucm@ucm.sk
web: http://fmk.ucm.sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Fakulta poskytuje komplexné vzdelanie v oblasti mediálnej komunikácie. Postupne sa vypracovala na rešpektovanú inštitúciu, ktorá udržiava čulé kontakty so zahraničnými univerzitami a aktívne prispieva do diskusie o trendoch v mediálnej spoločnosti.

FMK je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr, ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

1. Media Relations/Vzťahy s médiami (študijný program vyučovaný v…
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a…
denné, bakalárske
Trnava
2. Masmediálna komunikácia
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a…
denné, bakalárske, magisterské
Trnava
3. Marketingová komunikácia
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a…
denné, bakalárske, magisterské
Trnava
© 2021 Všetky práva vyhradené, 0.029s
design: widegrafik.