Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6 obchodná akadémia popri zamestnaní

Štúdium ponúka Akadémia vzdelávania Prievidza

Dĺžka štúdia 3 školské roky (pre absolventov 3 ročných učebných odborov ukončených záverečnou skúškou, alebo absolventov iného maturitného štúdia)
Cena (neplatca DPH) 597 €
Poznámka k cene možnosť platby v štvrťročných splátkach
Poplatok za prijímacie skúšky 20 €
Lokalita štúdia Súkromná obchodná akadémia, Bakalárska 2, 971 01 Prievidza, 97101, Prievidza
Kontakt Šimová Jana, PhDr., MBA
tel: +421 911 454 254
mobil: +421 911 454 254
e-mail: avprievidza@gmail.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia je stredoškolsky vzdelaný so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej i verejnej správe. Základné informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska.

Absolvent je pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch.

Dosiahnuté vzdelanie vytvára absolventovi študijného odboru podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu pomaturitnom a na vysokej škole.

Organizácia štúdia

I. polrok školského roka:

  1. september, október, november – konzultácie spravidla každú sobotu podľa učebného plánu
  2. december, január – skúšky za 1. polrok

II. polrok školského roka:

  1. február, marec, apríl – konzultácie spravidla každú sobotu podľa učebného plánu
  2. máj, jún – skúšky za 2. polrok (1. a 2. ročník)
  3. apríl, máj – skúšky za 2. polrok (3. ročník)
  4. apríl – jún – maturitné skúšky (3. ročník)
Štúdium je ukončené maturitná skúška
Podmienky prijatia I. **BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK** BUDÚ PRIJATÍ UCHÁDZAČI, KTORÍ SPĹŇAJÚ NASLEDOVNÉ PODMIENKY: 1) ukončená stredná škola v odboroch vymenovaných v prílohe E časť I. (3-ročné učebné odbory) Vyhlášky MŠ MŠ č. 80/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 2) celkový prospech na výučnom liste resp. na vysvedčení o záverečnej skúške: **prospel s vyznamenaním 20 bodov prospel veľmi dobre 10 bodov prospel 5 bodov** 3) pomocné kritérium: v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí uchádzača v prijímacom konaní lepší priemer známok na koncoročnom vysvedčení za posledný ročník strednej školy 4) podanie prihlášky na štúdium do 31. mája 2019 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) 5) lekárske potvrdenie na prihláške o zdravotnej spôsobilosti na štúdium 6) úhrada zápisného Prihláška na štúdium a overené doklady sú súčasťou pedagogickej dokumentácie školy. Počet prijímaných študentov je obmedzený (350 pre všetky elokované pracoviská školy). Pri počte uchádzačov vyššom, ako je možné prijať, bude v prijímacom konaní uprednostnený uchádzač s lepším celkovým prospechom na výučnom liste, pri rovnosti bodov s lepším priemerným prospechom na koncoročnom vysvedčení za posledný ročník strednej školy. II. UCHÁDZAČI O ŠTÚDIUM, KTORÍ **NESPĹŇAJÚ PODMIENKY** PODĽA BODU I.1): 1. musia preukázať svoju spôsobilosť na štúdium vykonaním prijímacej skúšky z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a zo všeobecného prehľadu, 2. za každú časť prijímacej skúšky môže uchádzač získať max. 10 bodov, t.j. spolu max. 30 bodov, 3. kritériám prijatia vyhovie uchádzač, ktorý v celkovom súčte bodov za jednotlivé časti prijímacej skúšky dosiahne minimálne 12 bodov, 4. do celkového poradia sa uchádzači podľa bodu II. radia až za uchádzačov prijatých bez prijímacích skúšok. Pri počte uchádzačov vyššom, ako je možné prijať, bude v prijímacom konaní uprednostnený uchádzač s vyšším ziskom bodov za prijímaciu skúšku z matematiky.
Ďalšie informácie o štúdiu **POŽADOVANÉ DOKLADY** - Prihláška na štúdium - Notárom overená kópia dokladu o ukončení stredného vzdelania (výučný list resp. vysvedčenie o záverečnej skúške) - Notárom overená kópia koncoročného vysvedčenia za posledný ročník strednej školy - 1 farebná fotografia – veľkosť OP - Doklad o zaplatení zápisného vo výške 20,00 €.

Detail školy

Organizátor štúdia Akadémia vzdelávania Prievidza
Certifikát ISO
Člen AIVD SR
Adresa sídla školy Bakalárska 2, 97101, Prievidza
Kontakt na spoločnosť tel: 0911 454 254
e-mail: avprievidza@gmail.com
web: www.aveducation.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Jazykové kurzy všetkých svetových jazykov, rekvalifikácie, semináre, manažérske vzdelávanie…

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Akadémia vzdelávania Prievidza

597 €
1. Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6…
Akadémia vzdelávania Prievidza
externé, štvorročné
Prievidza
597 €
2. Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6…
Akadémia vzdelávania Prievidza
externé, trojročné
Prievidza
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.078s
design: widegrafik.