Trestné právo, Medzinárodné právo, Občianské právo,Teória a dejiny štátu a práva - externé štúdium, doktorandský stupeň

Štúdium ponúka Fakulta práva PEVŠ

Dĺžka štúdia 3 roky (denná forma štúdia), 5 rokov (externá forma štúdia)
Štúdium je ukončené titulom Paneurópska vysoká škola
Cena (neplatca DPH) 2 490 €
Poznámka k cene školné platia len externí študenti, jednorazovo, 2 alebo 10 splátkach
Poplatok za prijímacie skúšky 20 €
Lokalita štúdia Fakulta práva PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Kontakt Mgr. Boris Bizov
tel: 02/48208823
fax: 02/48208839
e-mail: studijne.oddelenie@paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent doktorandského študijného programu je spôsobilý vedecky pracovať. Ovláda vedecké metódy výskumu s orientáciou na základné i osobitné problémy práva. Je pripravený riešiť vedecké aj interdisciplinárne problémy. Je pripravený formovať rozvoj daného odvetvia práva v celonárodnom, čiastočne i medzinárodnom meradle, aplikovať získané poznatky v praxi so znalosťou alternatívnych riešení. Môže pracovať aj ako vysokoškolský učiteľ.

Organizácia štúdia

ŠTúdium prebieha dennou a externou formou štúdia. Doktorandské štúdium sa otvára v študijnom odbore: 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva 3.4.7 Trestné právo 3.4.8 Medzinárodné právo 3.4.11 Občianske právo

Študentom v dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium v zmysle príslušných predpisov.

Www stránka www.paneurouni.com
Podmienky prijatia Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v odbore právo alebo príbuznom študijnom odbore. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou
Ďalšie informácie o štúdiu Ročné školné sa uhrádza v termíne do zápisu na štúdium. Mesačné platby - vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún). Semestrálne platby – 15. augusta a 15. januára.
Uplatnenie absolventov Absolvent doktorandského študijného programu je spôsobilý vedecky pracovať. Ovláda vedecké metódy výskumu s orientáciou na základné i osobitné problémy práva. Je pripravený riešiť vedecké aj interdisciplinárne problémy. Je pripravený formovať rozvoj daného odvetvia práva v celonárodnom, čiastočne i medzinárodnom meradle, aplikovať získané poznatky v praxi so znalosťou alternatívnych riešení. Môže pracovať aj ako vysokoškolský učiteľ.
Ubytovanie, strava a voľný čas Ubytovanie fakulta zabezpečuje v ubytovacom zariadení UNINOVA, ktoré nie je súčasťou budovy školy. Strava je poskytovaná v rámci budovy školy a to v jedálni a bufete.

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta práva PEVŠ
Adresa sídla školy Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 904 459 000
fax: +421 2 4820 8823
e-mail: jana.zahorcakova@paneurouni.com
web: www.paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Medzi rozhodujúce ciele Fakulty práva patrí jej poslanie pôsobiť ako štandardná vysoká škola v oblasti právneho poznania, ako aj rozvíjať a rozširovať ponuku ďalších akreditovaných študijných odborov. Prostriedkom napĺňania tohto cieľa je poskytovanie kvalitných študijných programov vysokoškolského štúdia a adekvátna odborná príprava absolventov týchto študijných programov nielen na tradičné právnické povolania.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta práva PEVŠ

2 190 €
1. Právo - bakalársky stupeň štúdia, denné forma štúdia
Fakulta práva PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
750 €
2. Právo - rigorozné konanie - externé štúdium, doktorandský stupeň
Fakulta práva PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
2 290 €
3. Právo - magisterný stupeň štúdia, denné štúdium
Fakulta práva PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
2 090 €
4. Právo - magisterný stupeň štúdia, externé štúdium
Fakulta práva PEVŠ
externé, magisterské
Bratislava
1 990 €
5. Právo - bakalársky stupeň štúdia, externá forma štúdia
Fakulta práva PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.032s
design: widegrafik.