Verejná správa (denné + externé štúdium)

Štúdium ponúka Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Dĺžka štúdia Bc. štúdium 3 roky (6 semestrov) , Mgr. štúdium 2 roky ( 4 semestre)
Štúdium je ukončené titulom Absolventom sa udeľuje titul bakalár v skratke Bc., magister v skratke Mgr.
Poznámka k cene výška ročného školného je odlišná pre Bc. a Mgr. štúdium a je uvedená na www.vsemvs.sk
Poplatok za prijímacie skúšky 30 €
Lokalita štúdia rektorát VŠEMvs: Železničná 14, 821 07, Bratislava
Kontakt študijné oddelenie
tel: +421 905 864459
mobil: +421 905 864459
fax: 02 /455 240 89
e-mail: studijne@vsemvs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent I. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „verejná správa“ je schopný vykonávať odborné funkcie na všetkých úrovniach a úsekoch činnosti v orgánoch štátnej správy aj samosprávy, v inštitúciách služieb orientovaných na programovanie a podporu regionálneho a miestneho rozvoja (Regionálne rozvojové agentúry, inštitúcie poskytujúce poradenské a projektové služby, obecné a regionálne podnikateľské inkubátory a i.) v organizáciách riadených verejnou správou a mimovládnych organizáciách. Disponuje potrebným rozsahom vedomostí a zručností aj pre výkon funkcií prednostov mestských a obecných úradov, obecných kontrolórov, prednostov obvodných úradov špecializovanej štátnej správy, riadiacich pracovníkov v organizáciách verejného sektora a ďalších pracovných pozíciách.

Absolvent II. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „verejná správa“ je predurčený na pôsobenie vo vedúcich pracovných pozíciách v ústredných, regionálnych a miestnych orgánoch a inštitúciách verejnej správy, vo verejnoprávnych inštitúciách a organizáciách neziskového sektora. Absolvent sa môže uplatniť aj v manažérskych pozíciách a pozíciách špecialistu v podnikoch a organizáciách, ktoré sú podriadené verejnej správe a slúžia na regionálny a municipálny rozvoj hospodárstva.

Organizácia štúdia

Štúdium tvoria povinné predmety študijného odboru (Všeobecná ekonomická teória, Podnikové hospodárstvo, Financie a mena, Marketing, Právo, Cudzí jazyk, Národohospodárska politika, Teória verejných financií, Účtovníctvo, Manažment, Medzinárodný obchod, Finančný manažment, Seminár k záverečným prácam, Mikroekonómia, Ekonomika verejného sektora, Teória, riadenie a organizácia verejnej správy, Regionálna politika, Daňovníctvo, Nástroje a inštitúcie finančného trhu) ďalej povinné predmety študijného programu (Ekonomika a manažment služieb vo vybraných regiónoch, Manažment projektov, Hospodárska geografia, Informatika, Informačné systémy v regiónoch) ako aj voliteľné predmety. Formy štúdia v zmysle § 60 Zákona o vysokých školách: denná a externá. V oboch formách sa študijný program môže realizovať prezenčnou, dištančnou a kombinovanou metódou.

Www stránka www.vsemvs.sk
Štúdium je ukončené štátna záverečná skúška + obhajoba záverečnej práce
Podmienky prijatia Bez prijímacej skúšky
Ďalšie informácie o štúdiu ďalšie údaje o štúdiu, podávaní prihlášok, výške administratívneho poplatku, výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok a číslo účtu sú zverejnené v " Pokynoch na prijímacie konanie na akademický rok 2010/2011", ktoré sú zverejnené na webovej stránke vysokej školy www.vsemvs.sk
Uplatnenie absolventov Absolventi bakalárskeho študijného programu Verejná správa nájdu uplatnenie ako analytici a manažéri na nižších stupňoch riadenia verejnej správy (na miestnych, obecných úradoch alebo v samosprávnych krajoch), ďalej ako odborníci v oblastiach organizačných štruktúr verejnej správy všetkých stupňov, v subjektoch zaoberajúcich sa regionálnym miestnym rozvojom a v iných verejnoprávnych a neziskových organizáciách. Absolventi magisterského štúdia nadobudnú vedomosti a schopnosti, ktoré im umožnia uchádzať sa o pôsobenie vo vedúcich pracovných pozíciách v ústredných, regionálnych a miestnych orgánoch a inštitúciách verejnej správy , vo verejnoprávnych inštitúciách a organizáciách neziskového sektora. Absolventi sa môžu uplatniť aj v manažérskych pozíciách špecialistu v podnikoch a organizáciách , ktoré sú podriadené verejnej správe a slúžia na regionálny a municiplány rozvoj hospodárstva. Získané vzdelanie poskytuje našim absolventom možnosť pracovať nielen na Slovensku ale aj v rôznych inštitúciách v rámci štruktúr Európskej únie.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Štúdium sa uskutočňuje len v slovenskom jazyku. Možnosť štúdia vybraných predmetov v anglickom, francúzskom a ruskom jazyku. - možnosť prihlásiť sa na FRANKOFÓNNE štúdium, časť ktorého prebieha vo francúzskom jazyku

Detail školy

Organizátor štúdia Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Adresa sídla školy Železničná 14, 821 07, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: 0905/ 864 459
fax: 02/455 240 89
e-mail: studijne@vsemvs.sk
web: www.vsemvs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Hlavnou úlohou VŠEMvs je napĺňanie poslania poskytovať, organizovať a zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie a uskutočňovanie výskumnej a vývojovej činnosti.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

1. Verejná správa (denné + externé štúdium)
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v…
denné, bakalárske, magisterské
Bratislava
2. Manažment malého a stredného podnikania v regióne (denné + externé…
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v…
denné, bakalárske
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.032s
design: widegrafik.