Riadenie bezpečnostných systémov - Ing. (denné/externé)

Štúdium ponúka Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Dĺžka štúdia 2 roky (Ing.) v dennej aj EXTERNEJ forme
Cena (neplatca DPH) 790 €
Poznámka k cene školné (bez dalších poplatkov počas akad. roka)
Poplatok za prijímacie skúšky 25 €
Lokalita štúdia Kukučínova 17, 4001, Košice
Kontakt Školské oddelenie, Košťova 1
tel: +421 55 727 43 20
mobil: +421911635162
fax: +421 55 7201071
e-mail: vsbm@vsbm.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Štúdium je zamerané na vysokoškolskú prípravu odborníkov pre sféru verejnej správy a súkromného sektora. Absolventi riešia bezpečnostné otázky pri riadení výrobnej sféry, občianskeho života pri ochrane hmotného a nehmotného majetku občanov, fyzických osôb, právnických osôb, obcí, štátu pred pôsobením bezpečnostných rizík rôznej povahy. Absolvent získava vedomosti z oblasti bezpečnosti osôb a majetku, prírodných a technických vied, práva, policajných a kriminalistických vied, ekonomiky, manažmentu, environmentalistiky, informačných technológií, humanitných vied a cudzích jazykov. Dané spektrum predmetov dáva absolventovi možnosť uplatnenia na riadiacich postoch vo verejnej správe, bezpečnostných službách celého rozsahu, v orgánoch štátnej správy, v integrovaných záchranných systémoch, v samospráve, súkromných podnikoch a spoločnostiach, mestskej polície, policajného zboru a ozbrojených silách SR, ale aj iných oblastiach spoločnosti.

Absolvent štúdia promuje s akademickým titulom ako:

B A K A L Á R (Bc.)

v I. stupni vysokoškolského štúdia

EKONOMICKO – MANAŽÉRSKEHO – BEZPEČNOSTNO – PRÁVNEHO ZAMERANIA.

a ako

I N Ž I N I E R ( Ing.)

v II. stupni vysokoškolského štúdia

EKONOMICKO – MANAŽÉRSKEHO – BEZPEČNOSTNO – PRÁVNEHO ZAMERANIA.

V priebehu štúdia v dennej forme vzdelávania študenti absolvujú podľa vlastného záujmu špeciálny kurz prežitia v sťažených podmienkach pod dohľadom profesionálnych pracovníkov a je im udelený certifikát špecialistu pre prežitie v sťažených podmienkach. Počas štúdia tak isto získava absolvent základný pás absolventa kurzu bojových umení, ako aj preukaz odbornej spôsobilosti pracovníka bezpečnostných služieb typu „S“ a zbrojný preukaz pre osobné nosenie zbrane.

Pre študentov sú vytvorené vyhovujúce technicko-materiálne podmienky so snahou ich optimalizácie. Každému študentovi je poskytovaná v cene štúdia študijná literatúra, ktorá vzniká v rámci vlastnej edície VŠBM v Košiciach pre každý predmet jednotlivo. Študenti majú možnosť využívať služby Akademickej knižnice VŠBM, a pre nerušené štúdium aj priestory študovne a internetovej študovne.

Vysoká škola nehodnotí svoju kvalitu podľa počtu vylúčených študentov, ale podľa študentov, ktorí prekonajú sami seba a vynaložia maximálne úsilie pre absolvovanie štúdia. K tomu sú vytvorené všetky nástroje a podmienky, ktoré zaručujú úspešné absolvovanie „Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach“ a následné uplatnenie absolventov v praxi.

Organizácia štúdia

štúdium sa realizuje v priestoroch VŠBM v Košiciach počas 2 dní v týždni za sebou od 15.00 do 20.20 hod (počas pracovných dní) a od 8.00 do 13.20 hod. (v sobotu)

Www stránka www.vsbm.sk
Štúdium je ukončené Bakalárska resp. Diplomová práca, štátna skuška z 2 povinných a 1 voliteľného predmetu
Podmienky prijatia Bc.:Prijímacie konanie je realizované formou motivačného pohovoru pre zvolený študijný program s podmienkou absolvovania úplného stredoškolského vzdelania. Ing.: Základným predpokladom pre prijatie je úspešné ukončenie prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania v rovnakom resp. príbuznom študijnom programe. Prijímacie konanie je realizované formou motivačného pohovoru pre zvolený študijný program.
Ďalšie informácie o štúdiu Doklady potrebné k prihláške: -originál prihlášky (nové tlačivo), -vysvedčenia 1. až 4. ročník – kópie, -maturitné vysvedčenie overené notárom, -fotografie pásového formátu – 3 ks, -životopis – vlastnoručne písaný a podpísaný, -ústrižok o úhrade platby za prijímacie konanie v hodnote 20 €, -potvrdenie od lekára (len u denného štúdia), -uviesť mobilné telefónne číslo (alebo iný kontakt), Poznámka: V prihláške je potrebné vypísať známky za všetky ročníky absolvovanej strednej školy s vypočítaním priemerov a taktiež uviesť dátum podania prihlášky s podpisom. U absolventov Policajnej školy uviesť aj maturitné vysvedčenie z tejto školy.
Uplatnenie absolventov Bezpečnostný manažér firmy, Manažér súkromnej bezpečnostnej služby/vlastnej ochrany, Policajný zbor, Obecná polícia, iné oblasti ochrany osôb a majetku.
Ubytovanie, strava a voľný čas ubytovanie je možné rezervovať u partnerských spoločnosti na www.vsbm.sk/ubytovanie Pre študentov je k dispozícii knižnica od 8.00 do 19.00 hod. s študovňou a s PC študovňou s pripojením na internet

Detail školy

Organizátor štúdia Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Adresa sídla školy Kukučínova 17, 040 01, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: 055/7201071
fax: 055/7201071
e-mail: vsbm@vsbm.sk
web: www.vsbm.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Vysokokškolské štúdium I. a II. stupňa v študijnom programe Bezpečnostný manažment. Bližšie informacie najdete na www.vsbm.sk

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

790 €
1. Riadenie bezpečnostných systémov - Ing. (denné/externé)
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
denné, inžinierske
Košice
790 €
2. Riadenie bezpečnostných systémov - Bc. (denné/externé)
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
denné, bakalárske
Košice
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.061s
design: widegrafik.