Ekonomika a manažmentu podnikania - bakalársky stupeň , denná forma

Štúdium ponúka Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ

Dĺžka štúdia 3 roky, 6 semestrov
Štúdium je ukončené titulom Bakalár - "Bc"
Cena (neplatca DPH) 1 990 €
Poznámka k cene Za jeden akademický rok štúdia, školne je možne platit jednorazovo, 2 alebo 10 splátkach.
Poplatok za prijímacie skúšky 20 €
Lokalita štúdia Fakulta ekonómie a podnikania, Tematínska 10 , 851 05, Bratislava
Kontakt Ing. Jarmila Hurtošová
tel: 02/682 03 604
fax: 02/682 03 633
e-mail: studijne.fep@paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Fakulta prináša moderné a sofistikované vzdelávacie postupy. Svojich študentov pripraví nielen pre domáci, ale aj pre európsky a celosvetový trh práce. Štúdiom sa naučia analyzovať ekonomické javy v podniku a prijímať kompetentné a správne rozhodnutia. Manažérske uplatnenie nájdu v malých a stredných podnikoch v rôznych typoch súkromného a verejného sektora.

Organizácia štúdia

Štúdium je trojročné, každý rok štúdia je rozdelený do dvoch semestrov s 12 týždňami výučby organizovanej prezenčnou metódou s týždennou výmerou 22–26 hodín výučby pozostávajúcej z prednášok, seminárov a cvičení. Študijný program rozlišuje 3 skupiny predmetov: povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Na záver každého semestra je skúškové obdobie v rozsahu 6 týždňov. Štúdium je ukončené záverečnou bakalárskou skúškou, ktorej súčasťou je aj obhajoba záverečnej bakalárskej práce.

Www stránka www.paneurouni.com
Štúdium je ukončené Bakalár - Bc.
Podmienky prijatia Pozostáva z informativného ústného pohovoru.
Ďalšie informácie o štúdiu Ročné školné sa uhrádza v termíne do zápisu na štúdium. Mesačné platby - vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún). Semestrálne platby – 15. augusta a 15. januára.
Uplatnenie absolventov Fakulta prináša moderné a sofistikované vzdelávacie postupy. Svojich študentov pripraví nielen pre domáci, ale aj pre európsky a celosvetový trh práce. Štúdiom sa naučia analyzovať ekonomické javy v podniku a prijímať kompetentné a správne rozhodnutia. Manažérske uplatnenie nájdu v malých a stredných podnikoch v rôznych typoch súkromného a verejného sektora.
Ubytovanie, strava a voľný čas Ubytovanie fakulta zabezpečuje v ubytovacom zariadení UNINOVA, ktoré nie je súčasťou budovy školy. Strava je poskytovaná v rámci budovy školy a to v jedálni a bufete.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Zahraniční študenti študujú na fakulte a)podľa zákona o vysokých školách,, b)na základe vyhlásených medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná, c)na základe dohôd o spolupráci, medzinárodných programov, programov Európskej únie pre akademickú mobilitu, ako aj dohôd medzi vysokými školami. Uchádzači o štúdium zo zahraničia môžu byť prijatí na štúdium s podmienkou, že vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka. Táto podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov, ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka v Slovenskej republike, alebo tých záujemcov, ktorí absolvovali bakalárske alebo inžinierske štúdium v slovenskom jazyku.

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
Adresa sídla školy Tematínska 10 , 851 01, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 2 68 203 608
e-mail: dekanat.fep@paneurouni.com
web: www.paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Fakulta vychádza z trendov rozvoja ekonomiky v Slovenskej republike a vo svete. Poskytuje kvalitné ekonomické vzdelanie a absolventov pripravuje na pôsobenie predovšetkým v podnikaní, manažmente, obchode a marketingu.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ

1 990 €
1. Medzinárodného podnikania - inžinierské štúdium - externé
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
externé, inžinierske
Bratislava
2 490 €
2. Medzinárodného podnikania - doktorandské štúdium, externé štúdium
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
1 990 €
3. Ekonomika a manažment podnikania - bakalársky stupeň - externé
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
1 990 €
4. Medzinárodného podnikania - inžinierské štúdium - denné
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
denné, inžinierske
Bratislava
1 990 €
5. Ekonomika a manažmentu podnikania - bakalársky stupeň , denná forma
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.047s
design: widegrafik.