Analytická chémia

Štúdium ponúka Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Dĺžka štúdia 4 semestre, 6 semestrov - konverzný študijný program pre absolventov príbuzných študijných programov bakalárskeho štúdia
Lokalita štúdia Šrobárova 2, 041 54, Košice
Kontakt Iveta Sováková, RNDr.
tel: +421 55 234 2116
fax: +421 55 622124
e-mail: studijne@upjs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent je schopný reálne posudzovať reaktivitu chemických zlúčenín a mechanizmy jednotlivých typov reakcií a využívať pri tom okrem iného hlboké znalosti fyzikálnochemických zákonitostí, riešiť štruktúry látok s využitím moderných spektrálnych metód, využívať v laboratórnej práci modernú laboratórnu techniku, postupy, analytické a separačné metódy. Absolvent je schopný komplexnejšie sa profilovať v rámci zvoleného zamerania diplomovej práce na analytickú chémiu.

Organizácia štúdia

Podľa študijného programu, ktorý je dostupný na webovej stránke fakulty v informáciách o štúdiu.

Www stránka www.science.upjs.sk
Štúdium je ukončené štátna skúška a diplomová práca
Podmienky prijatia Uchádzač je na magisterský študijný program prijatý bez prijímacej skúšky, ak magisterský študijný program je pokračovaním bakalárskeho študijného programu v danom študijnom odbore a uchádzač vykonal štátnu skúšku z predmetov, ktoré sú ekvivalentné predmetom štátnej skúšky zodpovedajúcaho bakalárskeho študijného programu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ s požadovaným výsledkom. Štandardná dĺžka magisterského študijného programu je v tomto prípade dva roky. Ak nie sú splnené uvedené podmienky, môže byť absolvent bakalárskeho štúdia prijatý na magisterský študijný program na základe výsledkov prijímacej skúšky v štandardnej dĺžke štúdia na dva alebo tri roky. Pri určení dĺžky štúdia rozhoduje v tomto prípade výsledok prijímacej skúšky a ekvivalencia alebo príbuznosť absolvovaného bakalárskeho programu.
Uplatnenie absolventov Absolvent študijného programu analytická chémia je schopný samostatne, alebo v tíme riešiť úlohy v oblasti analytickej chémie, ale aj iných oblastí chémie. Svoje znalosti dokáže s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti využiť vo výskumných a vývojových laboratóriách akademického a rezortného charakteru, v chemickom, potravinárskom, farmaceutickom priemysle, v medicíne, v poľnohospodárstve a pri ochrane životného prostredia. Je schopný zapájať sa do interdisciplinárnej spolupráce a aplikovať poznatky z chémie do iných oblastí ľudských aktivít.
Ubytovanie, strava a voľný čas Ubytovanie je študentom prideľované podĺa pravidiel schválených vedením Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Zahraniční študenti sú prijímaní na základe zmluvy. Štúdium študentov z krajín mimo EU sa realizuje za poplatok. Študenti z krajín EU študujú za rovnakých podmienok ako občania SR ak študujú v slovenskom jazyku. Realizácia štúdia v anglickom jazyku je spoplatnená.

Detail školy

Organizátor štúdia Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Adresa sídla školy Šrobárova 2, 041 54, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: +421-55-6222121
fax: +421-55-6222124
e-mail: pfsekret@upjs.sk
web: www.science.upjs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

vzdelávanie a vedecký výskum

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

1. Organická chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
0 €
2. Fyzika kondenzovaných látok
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
3. Chémia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
600 €
4. Informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
externé, bakalárske
Košice
5. Fyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.078s
design: widegrafik.