Jadrová a subjadrová fyzika

Štúdium ponúka Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Dĺžka štúdia 4 semestre, 6 semestrov - konverzný študijný program pre absolventov príbuzných študijných programov bakalárskeho štúdia
Lokalita štúdia Šrobárova 2, 041 54, Košice
Kontakt Iveta Sováková, RNDr.
tel: +421 55 234 2116
fax: +421 55 622124
e-mail: studijne@upjs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Jadrová a subjadrová fyzika prináša fundamentálne poznatky o základnej štruktúre hmoty a základných interakciách , skúma štruktúru hmoty pri vzdialenostiach menších ako sú rozmery atómových jadier ~10–15 m, možné nové vlastnosti hmoty, fázové prechody. Súčasťou je kozmická fyzika, skúmajúca interakcie kozmických energetických častíc s elektromagnetickým poľom a látkovým prostredím. Štúdiom tohto zamerania získavajú poslucháči vedomosti zo základov kvantovej fyziky a kvantovej teórie poľa a to teoretické a experimentálne. Stále rastie význam aplikácií týchto dvoch odborov v prírodných a ďalších vedách a technike (jadrové zdroje energie, nukleárna medicína, dozimetrická kontrola životného prostredia, využitie žiarenia a rádionuklidov, značených atómov v technickej praxi, kozmické počasie, a pod.

Organizácia štúdia

Podľa študijného programu, ktorý je dostupný na webovej stránke fakulty v informáciách o štúdiu.

Www stránka www.science.upjs.sk
Štúdium je ukončené Štátna skúška a diplomová práca
Podmienky prijatia Uchádzač je na magisterský študijný program prijatý bez prijímacej skúšky, ak magisterský študijný program je pokračovaním bakalárskeho študijného programu v danom študijnom odbore a uchádzač vykonal štátnu skúšku z predmetov, ktoré sú ekvivalentné predmetom štátnej skúšky zodpovedajúcaho bakalárskeho študijného programu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ s požadovaným výsledkom. Štandardná dĺžka magisterského študijného programu je v tomto prípade dva roky. Ak nie sú splnené uvedené podmienky, môže byť absolvent bakalárskeho štúdia prijatý na magisterský študijný program na základe výsledkov prijímacej skúšky v štandardnej dĺžke štúdia na dva alebo tri roky. Pri určení dĺžky štúdia rozhoduje v tomto prípade výsledok prijímacej skúšky a ekvivalencia alebo príbuznosť absolvovaného bakalárskeho programu.
Uplatnenie absolventov Poslaním študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika je pripravovať absolventov pre samostatné riešenie výskumných úloh na pracoviskách základného a aplikovaného výskumu. Absolvent je taktiež schopný pracovať ako programátor alebo kvalifikovaný manažér. Dobré zázemie pre výchovu študentov poskytujú košické pracoviská ako ÚEF SAV a Oddelenie nukleárnej medicíny a rádiologické oddelenie Fakultnej nemocnice v Košiciach. Predpokladá sa, že značná časť absolventov bude pokračovať na treťom stupni štúdia v niektorom z fyzikálnych študijných odborov na domácich alebo zahraničných pracoviskách.
Ubytovanie, strava a voľný čas Ubytovanie je študentom prideľované podľa pravidiel schválených vedením Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Zahraniční študenti sú prijímaní na základe zmluvy. Štúdium študentov z krajín mimo EU sa realizuje za poplatok. Študenti z krajín EU študujú za rovnakých podmienok ako občania SR ak študujú v slovenskom jazyku. Realizácia štúdia v anglickom jazyku je spoplatnená.

Detail školy

Organizátor štúdia Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Adresa sídla školy Šrobárova 2, 041 54, Košice
Kontakt na spoločnosť tel: +421-55-6222121
fax: +421-55-6222124
e-mail: pfsekret@upjs.sk
web: www.science.upjs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

vzdelávanie a vedecký výskum

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

1. Fyzika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
600 €
2. Informatika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
externé, bakalárske
Košice
3. Ekonomická a finančná matematika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, magisterské
Košice
4. Geografia - štruktúra krajiny a jej transformácia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
5. Medziodborové štúdium biológie (1. stupeň štúdia učiteľstva biológie)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v…
denné, bakalárske
Košice
© 2022 Všetky práva vyhradené, 0.030s
design: widegrafik.