Verejné zdravotníctvo

Štúdium ponúka Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Dĺžka štúdia 4 roky Bc.
Štúdium je ukončené titulom Bc., Mgr., PhDr., PhD.
Cena (neplatca DPH) 260 €
Poplatok za prijímacie skúšky 0 €
Lokalita štúdia Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety, Palackého 1, PO BOX 104, Bratislava, 810 00, Bratislava
Kontakt PhDr. Eva Razzouková
tel: 02/59305621
mobil: 0904 831 246
e-mail: razzoukova@vssvalzbety.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Študijný program je zameraný na získanie znalostí a schopností absolventov: sledovať a hodnotiť zdravotný stav populácie vo vzťahu k životnému a pracovnému prostrediu a spôsobu života, psychosociálnym a kultúrnym faktorom a ich vplyvu na zdravie a choroby; usmerňovať ochranu a podporu zdravia ľudí a aplikovať princípy podpory zdravia pri organizácií starostlivosti o zdravie;používať epidemiologické princípy a metódy a štatistické techniky na získavanie vedeckých poznatkov a odhadu zdravotných potrieb komunity ako aj plánovanie a vyhodnocovanie programov na ochranu a podporu zdravia ľudí; pracovať v multidisciplinárnych tímoch; pripravovať podklady a aplikovať v praxi úpravy v oblasti verejného zdravotníctva; používať metódy zdravotnej inšpekcie.

Uplatnenie absolventov Možnosti uplatnenia absolventov odboru Verejné zdravotníctvo: štátne zdravotné ústavy, závodné zdravotné služby, výskumné ústavy zamerané na infekčné choroby, neinfekčné hromadne sa vyskytujúce choroby, pracovné lekárstvo, hygienu a fyziológiu práce, farmaceutické firmy - výskumný pracovník, nemocnice - nemocničný hygienik, centrá podpory zdravia, poradne zdravia, neštátne organizácie zamerané na ochranu a podporu zdravia ľudí, štátna správa v oblasti ochrany zdravia a zdravia pri práci.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov individuálne

Detail školy

Organizátor štúdia Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Adresa sídla školy Palackého 1, 81000, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: 0911 707 847, 0911 565 137
e-mail: drozdova@vssvalzbety.sk
web: www.vssvalzbety.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

verejné zdravotníctvo sociálna práca ošetrovateľstvo misijná a charitatívna práca laboratórne a vyšetrovacie metódy zubná technika psychológia sociológia

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

260 €
1. Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava
260 €
2. Sociálna práca
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
detašované pracoviská: Bratislava, Nové Zámky, Prešov, Piešťany, Žilina,…
260 €
3. Misijná a charitatívna práca
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava
260 €
4. Ošetrovateľstvo
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava, Nové Zámky, Prešov
260 €
5. Verejné zdravotníctvo
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
externé, bakalárske
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.030s
design: widegrafik.