Manažment malého a stredného podnikania v regióne (denné + externé štúdium)

Štúdium ponúka Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Dĺžka štúdia Bc. štúdium , 3 roky (6 semestrov)
Štúdium je ukončené titulom Absolventom sa udeľuje titul bakalár v skratke Bc.
Poplatok za prijímacie skúšky 30 €
Lokalita štúdia rektorát VŠEMvs: Železničná 14, 821 07, Bratislava
Kontakt študijné oddelenie
tel: +421 905 864459
mobil: +421 905 864459
fax: 02 /455 240 89
e-mail: studijne@vsemvs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolventi študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (1. stupeň) dokážu analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Sú spôsobilí riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí kalkulácií, rozpočtov, manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového procesu. Majú tiež znalosti z oblasti národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky. Manažérske uplatnenie nájdu najmä v malých a stredných podnikoch. Uplatnia sa však v rôznych typoch podnikov v súkromnom i verejnom sektore. Vzhľadom na odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v internacionálnom ekonomickom prostredí ako sú napr. spoločné podniky so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod.

Organizácia štúdia

štúdium tvoria povinné predmety študijného odboru(Všeobecná ekonomická teória, Podnikové hospodárstvo, Financie a mena, Marketing, Právo, Cudzí jazyk, Národohospodárska politika, Podnikové financie, Účtovníctvo, Manažment, Medzinárodný obchod, Seminár k záverečným prácam, Mikroekonómia, Podnikanie v malých a stredných podnikoch, Daňovníctvo), ďalej povinné predmety študijného programu (…) ako aj voliteľné predmety.

Forma štúdia je v zmysle § 60 Zákona o vysokých školách denná a externá. V oboch formách sa štúdium realizuje prezenčnou, dištančnou a kombinovanou metódou.

Www stránka www.vsemvs.sk
Štúdium je ukončené štátna záverečná skúška + obhajoba záverečnej práce
Podmienky prijatia Bez prijímacej skúšky
Ďalšie informácie o štúdiu Ďalšie údaje o štúdiu, podávaní prihlášok, výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok a číslo účtu sú uvedené v " Pokynoch na prijímacie konanie na akademický rok 2010/2011. Tieto sú zverejnené na www.vsemvs.sk
Uplatnenie absolventov Absolvent bakalárskeho študijného programu „verejná správa“ je schopný vykonávať odborné funkcie na všetkých úrovniach a úsekoch činnosti v orgánoch štátnej správy aj samosprávy, v inštitúciách služieb orientovaných na programovanie a podporu regionálneho a miestneho rozvoja (Regionálne rozvojové agentúry, inštitúcie poskytujúce poradenské a projektové služby, obecné a regionálne podnikateľské inkubátory a i.), v organizáciách riadených verejnou správou a mimovládnych organizáciách. Disponuje potrebným rozsahom vedomostí a zručností aj pre výkon funkcií prednostov mestských a obecných úradov, obecných kontrolórov, prednostov obvodných úradov špecializovanej štátnej správy, riadiacich pracovníkov v organizáciách verejného sektora a ďalších pracovných pozíciách. Absolvent magisterského študijného programu „verejná správa“ nadobudne vedomosti a schopnosti, ktoré mu umožnia uchádzať sa o pôsobenie vo vedúcich pracovných pozíciách v ústredných, regionálnych a miestnych orgánoch a inštitúciách verejnej správy, vo verejnoprávnych inštitúciách a organizáciách neziskového sektora. Absolvent sa môže uplatniť aj v manažérskych pozíciách a pozíciách špecialistu v podnikoch a organizáciách, ktoré sú podriadené verejnej správe a slúžia na regionálny a municipálny rozvoj hospodárstva. Získané vzdelanie poskytuje našim absolventom možnosť pracovať nielen na Slovensku ale aj v rôznych inštitúciách v rámci štruktúr Európskej únie.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Štúdium sa uskutočňuje v slovenskom jazyku.Možnosť štúdia vybraných predmetov v anglickom, francúzskom a ruskom jazyku.

Detail školy

Organizátor štúdia Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Adresa sídla školy Železničná 14, 821 07, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: 0905/ 864 459
fax: 02/455 240 89
e-mail: studijne@vsemvs.sk
web: www.vsemvs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Hlavnou úlohou VŠEMvs je napĺňanie poslania poskytovať, organizovať a zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie a uskutočňovanie výskumnej a vývojovej činnosti.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

1. Verejná správa (denné + externé štúdium)
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v…
denné, bakalárske, magisterské
Bratislava
2. Manažment malého a stredného podnikania v regióne (denné + externé…
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v…
denné, bakalárske
Bratislava
© 2022 Všetky práva vyhradené, 0.034s
design: widegrafik.