Životné prostredie

Štúdium ponúka Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Dĺžka štúdia 3 roky (6 semestrov)
Štúdium je ukončené titulom Bc.
Cena (neplatca DPH) 1 400 €
Poznámka k cene Cena za jeden akademický rok.
Poplatok za prijímacie skúšky 50 €
Lokalita štúdia Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Kráľovská 386/11, 909 01, Skalica
Kontakt Mgr. Jozef Vlčej, Mgr. Janka Gondeková
tel: +421 34 69 652 27, +421 34 696
fax: +421 34 664 70 63
e-mail: info@sevs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent študijného programu musí byť vysokoškolsky vzdelaný odborník ovládajúci teoretické aj praktické poznatky z oblasti tvorby a ochrany krajiny a ekonomickej oblasti, podporené relevantnými vedomosťami z oblasti príslušných právnych predpisov. Na tvorbe profilu absolventa študijného programu Životné prostredie sa výrazne podieľajú aj vedomosti a poznatky z oblasti manažérstva, marketingu, informatiky, hospodárskej geografie a štúdia cudzích jazykov.

Bakalársky študijný program je koncipovaný tak, aby pripravil absolventov pre potreby kvalifikovaného výkonu práce v štátnej a verejnej správe a samospráve v Slovenskej republike, Európskej únii a v iných členských krajinách a orgánoch Európskej únie, najmä v stredoeurópskom priestore. Dôraz je kladený najmä na praktické zvládnutie všetkých aspektov a súvislostí v danej oblasti tak, aby absolvent mohol ihneď vykonávať príslušné odborné práce v oblasti životného prostredia v orgánoch a organizáciách štátnej, verejnej správy a samosprávy, v podnikateľských subjektoch realizujúcich environmentálny manažment a v štátnom, súkromnom, ako aj neziskovom sektore.

Absolvent študijného programu bude spôsobilý vykonávať funkciu odborný pracovník pre životné prostredie. V profesnom uplatnení bude využívať teoreticko-praktické znalosti a napĺňať legislatívne požiadavky z oblasti životného prostredia, národného hospodárstva a jeho štruktúrach, organizačnej a inštitucionálnej štruktúre fungovania verejnej správy a v právnych subjektoch podnikania. Absolvent bude schopný aplikovať metódy a techniky získavania, spracovania a vyhodnocovania informácií a podkladov z oblasti tvorby a ochrany krajiny (na národnej, regionálnej a municipálnej úrovni). Absolvent bude schopný systematizovať a analyzovať aktuálne problémy ochrany a tvorby životného prostredia, ovládať metódy a techniky analýz vecných problémov a metód riadenia uplatňovaných na všetkých úrovniach.

Absolvent ovláda základné teórie, pojmy a fakty všeobecného systému ekonómie a ekonomiky s dôrazom na jeho regionálny a lokálny podsystém, dokáže aplikovať teoretické poznatky pri spracovaní odborných podkladov pre prijímanie rozhodnutí a je schopný posúdiť reálnosť navrhovaných opatrení na základe analýzy ekonomických faktov a platných zákonov.

Absolvent študijného programu je schopný:

spolupracovať na projektoch ekonomického, sociálnehoa environmentálneho rozvoja, aplikovať metódy a nástroje environmentálnej, národohospodárskej, regionálnej a komunálnej politiky

Absolvent študijného programu dokáže:

pochopiť a implementovať vývojové trendy v danej oblasti, prezentovať vecné problémy a ich alternatívne riešenia, efektívne pôsobiť v interdisciplinárnych tímoch, využívať softvérové systémy pri manažovaní ochrany a tvorby životného prostredia na rôznych regionálnych úrovniach, organizovať priebeh svojho ďalšieho vzdelávania.

Absolventi prvého stupňa štúdia získajú poznatky, informácie a zručnosti o problematike vzájomných vzťahov medzi živými, neživými a antropogénnymi zložkami ekosystémov v krajine. Sú schopní analyzovať, posúdiť a riešiť konkrétne požiadavky z hľadiska ochrany prírody a tvorby krajiny, ako aj hodnotiť kvalitu životného prostredia. Majú znalosti z ekológie, geografie, ochrany prírodných zdrojov a environmentalistiky. Môžu sa uplatniť v rôznych oblastiach súvisiacich s problematikou ochrany životného prostredia, najmä na rôznych stupňoch špecializovanej štátnej a verejnej správy a samosprávy (úrady životného prostredia, ochrany prírody, stavebné úrady).

Absolvent získa a pochopí základné teoretické a praktické poznatky, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k ochrane a využívaniu krajiny, ktoré sa dajú zhrnúť do oblastí: racionálne využívanie krajiny a jej zdrojov, ochrana prírody a krajiny, ekológia a geografia. Dokáže teoreticky analyzovať problémy, súvisiace s využitím a ochranou krajiny, resp. s jednotlivými zložkami životného prostredia v nej, ako aj s prírodnými zdrojmi v krajine vo vzťahu k aktivitám človeka.

Absolvent získa schopnosť špecifikovať a identifikovať stav krajinných zložiek a zložiek životného prostredia, ako aj prvkov sledovaného územia a navrhovať základné princípy riešenia daného stavu, hodnotiť územie a pomocou príslušnej legislatívy navrhovať preventívne opatrenia, resp. opatrenia na odstránenie prípadných škôd a ich následkov, vie uplatniť vhodnú teóriu, praktické postupy a formy špecifikácie stavu, vypracovať základný návrh pre zlepšenie zisteného stavu.

Absolvent dokáže pripravovať podklady a predkladať projekty zamerané na ochranu a revitalizáciu určitých lokalít, pracovať ako člen väčšieho tímu, formulovať základné problémy svojho vedného odboru, využívať základnú legislatívu, oboznamovať sa s novými trendmi vo svojom odbore a má schopnosť samostatného profesionálneho rastu, propagovať zámery ochrany prírody a krajiny pôsobiť na zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti.

Vymedzenie odborného profilu absolventa

Absolvent ovláda podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k problematike ochrany a tvorby životného prostredia a vplyvom hospodárskych odvetví na životné prostredie, vie ich použiť pri realizácii prác v štátnej a verejnej správe a pri ochrane životného prostredia, vie použiť alternatívne prístupy pri realizácii aktivít.

Praktické schopnosti a zručnosti

Navrhovať a použiť metódy práce, samostatne spracovávať výsledky prác, organizačne zabezpečovať riešenie problémov s dôrazom na vplyvy a dopady hospodárskych odvetví na životné prostredie.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Prezentovať pred odbornou verejnosťou a obhájiť použité riešenia, aktívne pôsobiť pri aplikácií nových metód a systémov, udržiavať kontakt s technologickým a legislatívnym vývojom v oblasti svojho pôsobenia a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji.

Uplatnenie absolventov Absolventi nájdu uplatnenie v inštitúciách a orgánoch zaoberajúcich sa tvorbou a ochranou životného prostredia na všetkých regionálnych úrovniach v rovine ekonomickej, environmentálnej, sociálnej i kultúrnej, na úsekoch územného plánovania, životného prostredia, v sociálno-ekonomických organizáciách a kultúrnych inštitúciách, v organizáciách zabezpečujúcich sociálnu a technickú infraštruktúru miest a regiónov, v územných informačných systémoch a pod.

Získané znalosti v rámci štúdia tohto študijného programu budú môcť uplatniť tiež v administratívnom aparáte štátnej a verejnej správy a samosprávy, medzinárodných inštitúciách pôsobiacich v SR, ako aj v zahraničí (Strassburg, Brusel), v školských a kultúrnych zariadeniach, úradoch práce a sociálneho zabezpečenia a perspektívne aj v orgánoch zaoberajúcich sa medziregionálnymi vzťahmi a činnosťami na nadnárodnej úrovni.

Absolventi budú pripravení na náročnú prácu v oblasti verejnej správy, mimovládnom sektore aj v súkromnom sektore. Mali by nájsť uplatnenie v riadiacich funkciách v rámci správnej administratívy a pri uplatňovaní záujmov Slovenskej republiky v medzinárodných spoločenstvách.

Štúdium študijného programu Životné prostredie profiluje absolventa ako odborníka v oblasti plánovania a riadenia udržateľného rozvoja vo všetkých jeho aspektoch – environmentálnom, regionálnom, ekonomickom a sociálnom. Študijný program poskytuje študentom teoretické aj praktické poznatky z environmentálnych a ekologických vied, z ekonomickej oblasti so zameraním na verejný sektor a regionálnu ekonomiku ako aj o sociálnu politiku, ktoré sú doplnené štúdiom relevantných právnych odborov.

Uplatnenie absolventov a širšia spolupráca bola konzultovaná s Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Trnavským samosprávnym krajom, Višegradským fondom a právnymi subjektmi podnikania, najmä s tými subjektmi, ktoré majú zo zákona povinnosť zabezpečiť starostlivosť o životné prostredie kvalifikovaným zamestnancom, odbornými združeniami a organizáciami jednotlivých rezortov (ASPEK, SAŽP a i.).

Absolventi študijného programu Životné prostredie nájdu uplatnenie v inštitúciách a orgánoch štátnej a verejnej správy a samosprávy doma, v EÚ, v právnych subjektoch podnikania, súkromnom a mimovládnom sektore v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, v sociálno-ekonomických organizáciách, v organizáciách zabezpečujúcich sociálnu a technickú infraštruktúru miest a regiónov a perspektívne aj v orgánoch zaoberajúcich sa medziregionálnymi vzťahmi a činnosťami na nadnárodnej úrovni.

Www stránka www.sevs.sk
Štúdium je ukončené bakalárska práca, štátna skúška
Podmienky prijatia Prijímacie konanie realizované bez prijímacích pohovorov.

Detail školy

Organizátor štúdia Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Certifikát ISO
Adresa sídla školy Kráľovská 386/11, 909 01, Skalica
Kontakt na spoločnosť tel: 00421/34/6647061-3
fax: 00421/34/6647063
e-mail: info@sevs.sk
web: www.sevs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici je mladá moderná škola s veľkou perspektívou, ktorú navštevuje 1200 študentov zo Slovenska aj zahraničia. Je to súkromná vysoká škola, ktorá v tomto roku oslávi 5 rokov svojej činnosti. Od svojho vzniku urobila obrovský kus práce a v tomto roku smeruje k zaradeniu medzi slovenské univerzity.

Veríme, že Vás k nám priviedol záujem o štúdium na našej škole. Ste tu správne. Dovoľte teda, aby sme Vám predstavili školu, ktorá Vám dá budúcnosť, vzdelanie a svoje srdce. Školu, kde nájdete atraktívne študijné programy, s ktorými neskončíte na žiadnom Úrade práce. Školu, ktorá dáva dôraz na kvalitu vedomostí, tak aby ste sa uplatnili nielen doma, ale aj v celej EÚ. Školu so srdcom, kde nájdete osobný, ľudský a individuálny prístup ku každému študentovi.

Skôr, ako Vás pozveme na návštevu za brány našej školy, prevedieme Vás krátko mestečkom Skalica. Lebo Stredoeurópska vysoká škola je s týmto nádherným mestečkom na Záhorí úzko spätá.

Je to mesto vzácnej histórie a vzdelanosti. Tradícií, ktoré naši predkovia zanechali a my ich chceme rozvíjať. Lebo sme si vedomí, že tak ako naši predkovia, aj my sme povinní zanechať našim potomkom hodnoty vzdelania, kultúry, humanizmu a demokracie.

To všetko na Vás dýchne, ked budete prechádzať historickým centrom. Po stredovekom, krásne upravenom centre mesta, okolo kostolov a kláštora, kde rozvíjali vzdelanie františkáni už v 15 storočí a jezuiti v 17 storočí. Okolo múrov a opevnení, ktoré v Skalici stoja už od roku 1435. Ak sa stanete našim študentom, spoznáte túto históriu bližšie. V nádherných priestoroch kostola Františka Xaverského zažijete svoju promóciu, otváranie akademického roka.

Už pri vstupe do mesta zistíte, že Skalica je aj moderným dobre vybaveným mestom. Po pravej strane zazriete nielen nákupné centrum, ale aj krásny golfový areál, kde, ako viete z reklamy, nájdete často aj Milana Knažka.

Kúsok ďalej, po ľavej strane medzi reštauráciami a penziónmi, možno postrehnete názov: Študentský pub. Zapamätajte si to, sem sa ešte vrátime.

Keď si teda obzriete trošku mesto, prejdete takmer celú pešiu zónu, bez problémov sa dostanete k modernej budove Stredoeurópskej vysokej školy. Vitajte a vstúpte. V škole hneď nájdete informačnú službu, ochotnú a milú. Po ruke sú všetci, ktorých potrebujete – študijné oddelenie so všetkými informáciami, keď treba aj riaditeľku a rektora.

Učebne, ktoré sú moderné, dobre vybavené a rýchlo nájdete aj obľúbený študentský klub. Srdcom školy je akademická knižnica, ktorá je plne vybavená hardwarom a softwarom pre knižničný a časopisecký fond. Vďaka Akademickému informačnému systému je zabezpečený on-line prístup k informáciám o predmetoch, skúškach, či priebehu štúdia.

Prvoradé sú však študijné programy. Ponúkame bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v atraktívnych odboroch životné prostredie a medzinárodné vzťahy.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

1 400 €
1. Medzinárodné vzťahy
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
externé, bakalárske
Skalica
1 400 €
2. Životné prostredie
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
externé, bakalárske
Skalica
3. Environmentálne manažérstvo
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
externé, doktorandské
Skalica
4. Environmentálne manažérstvo
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
denné, doktorandské
Skalica
1 400 €
5. Medzinárodné vzťahy
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
denné, bakalárske
Skalica
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.043s
design: widegrafik.