Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu - denné a diaľkové štúdium

Štúdium ponúka Súkromná stredná odborná škola HOST

Dĺžka štúdia štyri roky
Cena (neplatca DPH) 96,30 €
Poplatok za prijímacie skúšky 6,50 €
Lokalita štúdia Riazanská 75, 831 03, Bratislava-Nové Mesto
Kontakt Mgr. Soňa Bočáková, výkonná riaditeľka výchovne vzdelávacieho procesu
tel: 02/43420980
mobil: 0903/737909
e-mail: zzabak@skolahost.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent študijného odboru:

 • je pripravený uplatniť sa v oblasti výkonného riadenia v podnikoch cestovného ruchu, na ďalších profesionálnych postoch odvetví národného hospodárstva
 • odbornou praxou a ďalším vzdelávaním si absolvent odboru rozširuje odbornú úroveň kvalifikácie
 • pre kvalifikované vykonávanie odborných činností má absolvent odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení problémov, schopný pracovať samostatne, v tíme, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, ovládať obsah a metódy práce v odvetví cestovného ruchu
 • ovláda komplexné softvérové práce informatika – užívateľa, ma relevantné praktické zručnosti a cieľavedome, rozvážne a rozhodne koná v súlade s právnymi normami spoločnosti
 • absolventom študijného odboru je odborník znalý problematiky cestovného ruchu – informatik, poznajúci potreby, spôsoby a možnosti uplatnenia konkrétnych informačných technológií, komunikačných technológií,informačných systémov a informačných služieb v praxi cestovného ruchu
 • ovláda metódy, metodológie a nástroje, ktoré sa uplatňujú pri návrhu a tvorbe štandardných informačných systémov firmy, ako aj aktuálne softvérové produkty používané v agende cestovného ruchu ale i v ostatných nadväzujúcich riadiacich procesoch hospodárskeho života
 • vie posúdiť aplikabilitu a prevádzkyschopnosť jednotlivých druhov a foriem informačných technológií a informačných systémov v konkrétnych prevádzkových a organizačných podmienkach a hodnotiť ich efektívnosť
 • absolvent študijného odboru informačných technológií a informačných služieb v cestovnom ruchu je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce operátora výpočtovej techniky, asistenta systémového inžiniera, pracovníka – informatického špecialistu odvetvia cestovného ruchu a nadväzujúcich odboroch odvetvia národného hospodárstva, v súkromnom i štátnom sektore.

  Informatický profil študijného odboru je prehlbovaný v odbornom zábere voliteľnými a nepovinnými predmetmi v závislosti od špecializovanej orientácie žiakov v praxi.

  Absolventi študijného odboru sú pripravení vykonávať ďalšie nasledujúce informaticky a komunikačne orientované pracovné posty:

 • manažér, resp. marketingový manažér používajúci vo svojej práci informačné a komunikačné technológie a informačné systémy ako základ informačných pracovných postov, služieb, informatickej praxe
 • projektový manažér schopný realizovať resp. riadiť, zabezpečovať implementáciu vecného projektu manažérskych informačných a komunikačných systémov
 • správca aplikácií a analýzy riadiacich systémov, zabezpečovať racionalizáciu ich konfigurácie a vytvárať, resp. aplikovať efektívne návrhy nových podnikových informačných a komunikačných technológií a informačných a komunikačných projektov
 • informatik schopný aplikovať špecializované a štandardné aplikačné softvérové produkty, objednávať a nakupovať potrebný hardvér a softvér a zabezpečovať jeho prevádzku
 • technik informačných a komunikačnýc technológií a administrátor počítačových sietí, schopný navrhovať, prevádzkovať a konfigurovať uvedené siete
 • informatik schopný pracovať v tíme pri riešení konkrétnych informačných a komunikačných problémov firmy
 • analytik a projektant WWW aplikácií a podnikových Intranetov.

top manažér, výkonný manažér podľa hierarchie stupňov vrcholového a výkonného riadenia v podnikoch, organizáciách, pracoviskách v odvetví cestovného ruchu – turizmu (CR-T)

 • erudovný odborník v oblasti informačných a komunikačných systémov
 • informačného a komunikačného manažmentu
 • pracovník v oblasti manažérskej informatiky a informačného manažmentu.

  Absolvent študijného odboru je pripravený aj na univerzitné vysokoškolské štúdium, najmä však zamerané

 • na problematiku cestovného ruchu a odvetvia súvisiace s cetovným ruchom
 • odvetvia hospodárskej informatiky, manažérskej informatiky ale i iné odvetvia, v ktorých dominuje informatika, informatizácia a nové informačné technológie.
Organizácia štúdia

Učebné plány plány a intezitu vzdelávania uvádza www.skolahost.sk/študijné plány

Www stránka www.skolahost.sk/clanok/informacne-technologie-a-informacne-sluzby-v-cestovnom-ruchu
Štúdium je ukončené Maturitná skúška: - rámec odborných predmetov maturitnej skúšky:ekonomika,geografia cestovného ruchu, informačné technológie v E-obchode,aplikačné softwérové produkty (ide o manažérske softvérové produkty, ktoré používajú podniky cestovného ruchu -
Podmienky prijatia - prihláška na štúdium - automaticky budú prijatí uchádzači, ktorí v testovaní žiakov zo SJ - Monitor 2010 dosiahli min. 50 % úspešnosť - ostatní budú prijatí na základe osobnj konzultácie s cieľom zistiť voľbu cudzieho jazyka a profesionálnu zanietenosť a záujem o študijný odbor
Ďalšie informácie o štúdiu Právne hľadisko štúdia zakladá Zmluva o štúdiu.
Uplatnenie absolventov - Dominantné hľadisko uplatnenia absolventa je jeho erudovanosť, odbornosť a praktická pripravenosť pracovať na manažérskych postoch informatikov užívateľov, pracovníkov na úseku informačných a komunikačných informačných systémov, pracovníkov využívaných moderné informačné a komunikačné technológie v bežnej hospodárskej praxi. - Odborné uplatnenie absolventa je však najmä v oblasti cestovného ruchu-turizmu - v gastronomických službách, v hotelierstve, obchode, službách a ale i v ostatných odvetviach bazírujúcich na informaitickej zdatnosti manažéra - v podnikaní v cestovnom ruchu-turizme ale i v ostatných oblastiach podnikania
Ubytovanie, strava a voľný čas - škola sprostredkuje ubytovanie a stravu v areáli sídla školy
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov - požiadavky identické slovenským študentom - ovládanie slovenského jazyka (škola má akreditáciu na vyučovanie slovenského jazyka cudzincov) - povolenie k prechodnému pobytu.

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná stredná odborná škola HOST
Adresa sídla školy Riazanská 75, 83103, Bratislava III
Kontakt na spoločnosť tel: 02/43420980
fax: 02/5465 13 67
e-mail: zzabak@skolahost.sk
web: www.skolahost.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Stredné odborné vzdelávanie maturitné, pomaturitné v odboroch:

 • Obchod a podnikanie
 • Škola podnikania
 • Manažment regionálneho cestovného ruchu
 • Hotelová akadémia
 • Cestovný ruch
 • Efektívny manažment

Rekvalifikačné kurzy – moduly:

 • Manažment a marketing podnikov cestovného ruchu
 • Manažment stravovacích a ubytovacích služieb
 • Vidiecky cestovný ruch a agroturistika
 • Kongresové služby
 • Annimačné služby

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná stredná odborná škola HOST

96,30 €
1. Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu - denné…
Súkromná stredná odborná škola HOST
kombinované, štvorročné
Bratislava-Nové Mesto
96,30 €
2. Súkromná hotelová akadémia HOST - denné a diaľkové - 5-ročné štúdium
Súkromná stredná odborná škola HOST
kombinované, päťročné
Bratislava
96,26 €
3. Manažment regionálneho cestovného ruchu, Škola podnikania, Obchod a…
Súkromná stredná odborná škola HOST
denné, štvorročné
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.037s
design: widegrafik.