S.G.Mercury - 8 ročné gymnázium

Štúdium ponúka Súkromné gymnázium Mercury

Dĺžka štúdia 8 rokov
Cena (neplatca DPH) 1 692,89 €
Poznámka k cene školné sa platí každý mesiac 141.07 EUR
Poplatok za prijímacie skúšky 0 €
Lokalita štúdia Zadunajská cesta 27, 85101, Bratislava
Kontakt Mgr. Denis Barna
tel: 02/62250007
mobil: 0903 22 21 20
fax: 02/62244606
e-mail: sgm@sgm.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

stredoškolské vzdelanie – zamerané na anglický a nemecký jazyk, ekonomické predmety ako ekonómia, manažment a marketing.

Www stránka www.sgm.sk
Štúdium je ukončené maturitná skúška, Oxfordský certifikát z anglického jazyka, KMK diplom II. stupňa z nemeckého jazyka
Podmienky prijatia PRIJÍMACIE SKÚŠKY SA KONAJÚ 21.05.2009 Prijímačky sú z 3 predmetov: • slovenský jazyk • cudzí jazyk ( anglický alebo nemecký ) • matematika • psychologické testy Požiadavky na prijímacie pohovory: slovenský jazyk 1. Diktát: vlastné podstatné mená vybrané slová predložky vety podľa obsahu gramatické prípony podstatných mien 2. Testová časť: rozdelenie hlások tvorenie slov predponami a príponami rozdeľovanie slov slovné druhy – vyhľadať vo vete a pomenovať určiť gramatické kategórie: podstatných mien – rod, číslo, pád, vzor slovies – osoba, číslo, čas, spôsob určiť vety podľa obsahu poznať slová opačného významu a podobného významu uviesť príklady na zdrobneniny a prirovnania mená zberateľov ľudových rozprávok poznať znaky ľudových rozprávok čo je bájka mená autorov, ktorí tvoria pre deti mená ilustrátorov detských kníh kto je ilustrátor matematika Odbor prirodzených čísel: • vedieť porovnať 2 prirodzené čísla • vedieť zaokrúhliť prirodzené číslo • riešiť nerovnice typu n > a alebo n < b v jednoduchých prípadoch s udaním všetkých riešení • vedieť pohotovo počítať spamäti príklady sčítania a odčítania s násobkami 10, 100, 1000, atď. • poznať algoritmus písomného sčítania a odčítania a vedieť ho pohotovo využívať pri výpočtoch • poznať a vedieť využívať spôsoby kontroly správnosti výpočtu súčtu alebo rozdielu • zapamätať a vedieť aktívne používať názvy súčet, sčítanec, rozdiel, menšenec, menšiteľ • vedieť riešiť všetky typy jednoduchých a preberaných zložených slovných úloh včítane úloh typu a.b+c.d • poznať algoritmus písomného násobenia s jedno-, dvoj- a trojciferným násobiteľom • poznať algoritmus písomného delenia s jednociferným číslom a vedieť ho využívať • poznať algoritmus písomného delenia so zvyškom a vedieť ho pohotovo využívať • vedieť vykonať kontrolu správnosti násobenia a delenia • poznať názvy súčin, činiteľ, podiel, delenie, deliteľ, neúplný podiel, zvyšok • riešiť jednoduché a zložené slovné úlohy na násobenie a delenie Geometria • vedieť narysovať kolmicu k danej priamke • vedieť vypočítať súčet a rozdiel dľžok úsečiek • vedieť vypočítať obvod trojuholníka, obdĺžnika, štvorca • vedieť určiť obsah štvorca a obdĺžnika vo štvorcovej sieti anglický jazyk Lexika: ja a moja rodina, popis osoby, moja škola, určovanie času, miesto kde bývam, zvieratká, ovocie a zelenina, moje záľuby, čo rád jem, prázdniny Odporúčané prebrané učebnice: CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS – STARTER alebo CHATTERBOX 1 nemecký jazyk Slovná zásoba k tematickým okruhom: škola, rodina, voľný čas, zvieratá, ľudské telo, oblečenie Literatúra: WER? WIE? WAS? 1 alebo DEUTSCH MOBIL 1
Ďalšie informácie o štúdiu Poplatky: Zápisné sa uhrádza pri podpise zmluvy. Školné sa uhrádza bankovým prevodom, podrobne zachytené v Zmluve o štúdiu. Je možné požiadať aj o individuálne štúdium, ktoré je ale počtom študentov obmedzené.
Uplatnenie absolventov Po skončení gymnázia Mercury môžu študenti využiť svoje znalosti v oblasti obchodu ako aj v štátnom rezorte zameranom na ekonomiku.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Zahraniční študenti sú prijímaní individualne. Po dohovore so zriaďovateľom.

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromné gymnázium Mercury
Adresa sídla školy Zadunajská cesta 27, 85105, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: 02/62250007
fax: 02/62244606
e-mail: sgm@sgm.sk
web: www.sgm.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť je zameraná na vzdelávaciu činnosť. Je to osemročné gymnázium zamerané na ekonomické predmety a jazyky.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromné gymnázium Mercury

1 858,86 €
1. S.G.Mercury 5-ročné bilingválne gymnázium
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
1 991,64 €
2. S.G.Mercury 4-ročné gymnázium zamerané na golf
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
1 991,64 €
3. S.G.Mercury 8-ročné gymnázium so zameraním na golf
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
1 692,89 €
4. S.G.Mercury - 8 ročné gymnázium
Súkromné gymnázium Mercury
denné, štvorročné
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.031s
design: widegrafik.