Psychológia - pedagogická, poradenská a školská psychológia- doktorandské štúdium - denná a externá forma štúdia

Štúdium ponúka Fakulta psychológie PEVŠ

Dĺžka štúdia externé štúdium - 5 rokov (10 semestrov), a denné štúdium 3 roky (6 semestrov)
Cena (neplatca DPH) 2 490 €
Poznámka k cene školné je určené len externým študentom, Za jeden akademický rok štúdia, školne je možne platiť jednorazovo, 2 alebo 10 splátkach.
Poplatok za prijímacie skúšky 20 €
Lokalita štúdia Tematínska 10, Bratislava , 851 05, Bratislava
Kontakt Mgr. Dagmar Hocmanová
tel: + 421 2 635 331 48
e-mail: studijne.fps@paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť študenta na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu. Študent v doktorandskom štúdiu získa poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a sám svojím výskumom prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu. Po absolvovaní štúdia získa študent titul philosophiae doctor (PhD.).

Organizácia štúdia

Študijný program je možné študovať v dennej a externej forme. Študent doktorandského štúdia v dennej forme štúdia má povinnosti ako pracovník fakulty. Prácu vykonáva priamo v mieste školy v rozsahu, ktorý nenaruší odovzdanie doktorandskej práce v ustanovenom čase. Študentom v dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium v zmysle príslušných predpisov. Externý študent – pracuje na svojom pracovisku, ale dochádza na prednášky a semináre na Fakultu psychológie, prípadne sa zúčastňuje vybraných aktivít Fakulty psychológie. V každom akademickom roku je doktorand povinný získať predpísaný počet kreditov za výskum, absolvovanie prednášok, publikačnú činnosť a ďalšie aktivity

Www stránka www.paneurouni.com
Podmienky prijatia Prijímacie skúška pozostáva z vedeckej rozpravy o téme dizertačnej práce. Prijímacia komisia vyhodnotí výsledky prijímacích skúšok na neverejnom zasadnutí. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači, určia poradie úspešnosti jednotlivých uchádzačov. Prihliada sa aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti a výsledky inej odbornej činnosti.
Ďalšie informácie o štúdiu Ročné školné sa uhrádza v termíne do zápisu na štúdium. Mesačné platby - vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún). Semestrálne platby – 15. augusta a 15. januára.
Uplatnenie absolventov Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť študenta na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu. Študent v doktorandskom štúdiu získa poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a sám svojím výskumom prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu. Po absolvovaní štúdia získa študent titul philosophiae doctor (PhD.).
Ubytovanie, strava a voľný čas Ubytovanie fakulta zabezpečuje v ubytovacom zariadení UNINOVA, ktoré nie je súčasťou budovy školy. Strava je poskytovaná v rámci budovy školy a to v jedálni a bufete.

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta psychológie PEVŠ
Adresa sídla školy Tematínska 10 , 851 01, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 904 459 000
e-mail: studijne.fps@paneurouni.com
web: www.paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Súkromna vysoká škola

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta psychológie PEVŠ

2 490 €
1. Psychológia - pedagogická, poradenská a školská psychológia-…
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
2 190 €
2. Psychológia - Sociálna a poradenská psychológia - magisterský stupeň …
Fakulta psychológie PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
750 €
3. Psychológia -Rigorozné konanie
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
2 190 €
4. Psychológia - Školská a pracovná psychológia - magisterský stupeň -…
Fakulta psychológie PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
1 890 €
5. Psychológia -bakalársky stupeň - externá forma štúdia
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.036s
design: widegrafik.