Masmediálna a marketingová komunikácia, externé štúdium, magisterský stupeň,

Štúdium ponúka Fakulta masmédií PEVŠ

Dĺžka štúdia 2 roky, 4 semestre
Štúdium je ukončené titulom Paneurópska vysoká škola
Cena (neplatca DPH) 1 990 €
Poznámka k cene za jeden akademický rok štúdia
Poplatok za prijímacie skúšky 20 €
Lokalita štúdia Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Tematínska 10, Bratislava, 851 05, Bratislava
Kontakt Marta Hanzlíková
tel: +421 2 68203613
e-mail: studijne.fm@paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvovanie magisterského štúdia vám zaručí samostatné rozhodovanie na riadiacich, manažérskych pozíciách a tvorivý vstup do dizajnérskych mediálnych procesov. Ako mediálny pracovník svoje odborné znalosti bez problémov uplatníte aj v európskej politike a médiách, medzinárodnej mediálnej legislatíve, vo výskume médií a verejnej mienky. Zvládnete orientáciu v nových trendoch v masmediálnej oblasti (internet, počítačová technika, grafika a multimédiá), zlepšíte si kultúru jazykového prejavu, získate prehľad o ekonomike, podnikaní, diplomacii, manažmente i marketingu médií, o tvorbe komunikačných mediálnych stratégií, vzťahoch s médiami a verejnosťou, či výskumu a psychológiu médií a aj ich prijímateľov.

Organizácia štúdia

Pri tvorbe študijného plánu si študenti zapisujú povinné predmety rešpektujúc nadväznosť predmetov: všetky povinné predmety určené učebným plánom, určený počet predmetov z jednotlivých skupín povinne voliteľných a výberových predmetov.

Www stránka www.paneurouni.com
Štúdium je ukončené Štátna skúška a diplomová práca
Podmienky prijatia Základnou podmienkou prijatia na 2. stupeň štúdia je úspešné absolvovanie 1. stupňa štúdia v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. Títo študenti môžu pokračovať v druhom, magisterskom stupni masmediálnej či marketingovej komunikácie bez prijímacích pohovorov. V prípade absolvovania bakalárskeho štúdia v nepríbuznom študijnom odbore uchádzač vykoná prijímaciu skúšku z profilových predmetov bakalárskeho štúdia mediálnej komunikácie. To isté platí aj pre uchádzačov - absolventov doktorského, inžinierskeho alebo magisterského štúdia z nepríbuzných vysokých škôl. Prijímacia skúška na 2. stupeň štúdia pre uchádzačov, ktorí ju musia absolvovať, pozostáva z ústneho pohovoru. Z predmetov: Teória a dejiny mediálnej komunikácie, Spoločenskovedné aspekty mediálnej komunikácie.
Ďalšie informácie o štúdiu Ročné školné sa uhrádza v termíne do zápisu na štúdium. Mesačné platby - vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún). Semestrálne platby – 15. augusta a 15. januára.
Uplatnenie absolventov Absolvovanie magisterského štúdia vám zaručí samostatné rozhodovanie na riadiacich, manažérskych pozíciách a tvorivý vstup do dizajnérskych mediálnych procesov. Ako mediálny pracovník svoje odborné znalosti bez problémov uplatníte aj v európskej politike a médiách, medzinárodnej mediálnej legislatíve, vo výskume médií a verejnej mienky. Zvládnete orientáciu v nových trendoch v masmediálnej oblasti (internet, počítačová technika, grafika a multimédiá), zlepšíte si kultúru jazykového prejavu, získate prehľad o ekonomike, podnikaní, diplomacii, manažmente i marketingu médií, o tvorbe komunikačných mediálnych stratégií, vzťahoch s médiami a verejnosťou, či výskumu a psychológiu médií a aj ich prijímateľov.
Ubytovanie, strava a voľný čas Ubytovanie fakulta zabezpečuje na internate UNINOVA. Strava je poskytovaná v rámci budovy školy a to v jedálni a bufete.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Podmienkou pre zahraničných študentov je ovládanie slovenského alebo českého jazyka a anglického jazyka, pretože časť študijného programu je vyučovaná v anglickom jazyku.

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta masmédií PEVŠ
Adresa sídla školy Tematínska 10, 851 05, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 904 459 000
fax: +421 2 68203660
e-mail: studijne.fm@paneurouni.com
web: www.paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Fakulta masmédií PEVŠ sa zameriava na výchovu profesionálov s teoretickými a praktickými poznatkami, ktoré dokážu kreatívne využiť v printovej, elektronickej, internetovej, multimediálnej, reklamnej a manažérskej praxi.

Vzdelávanie zahŕňa aktuálne trendy nových informačných technológií v mediálnom svete. Fakulta sa výrazne orientuje na prax a študentov vzdelávajú pedagógovia aj významní odborníci z mediálnej, marketingovej a manažérskej praxe, pôsobiaci na Slovensku i v zahraničí (z Rakúska, Ruska, Česka, Nemecka).

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta masmédií PEVŠ

2 490 €
1. Masmediálne štúdiá, externé štúdium, doktorandský stupeň
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
2 090 €
2. Mediálna komunikácia, denne štúdium, bakalárske štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
750 €
3. Masmediálne štúdie - Rigorózne konanie
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
1 890 €
4. Mediálna komunikácia, exteré štúdium, bakalárske štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
2 450 €
5. Dizajn médií , bakalársky stupeň, denné štúdium
Fakulta masmédií PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.031s
design: widegrafik.