Psychológia -bakalársky stupeň - externá forma štúdia

Štúdium ponúka Fakulta psychológie PEVŠ

Dĺžka štúdia 3 roky, 6 semestrov
Štúdium je ukončené titulom Bakalár "Bc."
Cena (neplatca DPH) 1 890 €
Poznámka k cene Jednorazové školené, 2 alebo 10 splátkach
Poplatok za prijímacie skúšky 20 €
Lokalita štúdia Tematínska 10, Bratislava , 851 05, Bratislava
Kontakt Mgr. Eva Osadská
tel: + 421 2 635 331 48
e-mail: studijne.fps@paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent bakalárskeho štúdia získa prehľad v základných psychologických disciplínach. Získava vedomosti o využití základných poznatkov pri analýze relevantných psychologických problémov najmä na úrovni jednotlivca, ale aj na úrovni skupín a spoločnosti.
Osvojí si základné princípy tvorby psychodiagnostických metodík a testov a základné predpoklady vedeckého výskumu, princípy realizácie a písania vedeckej / odbornej publikácie. Ovládne základné pravidlá etickej praxe odboru na úrovni vedy a praxe.

Www stránka www.paneurouni.com
Podmienky prijatia Prijímacie konanie pozostáva z písomnej časti, zameranej na: • všeobecné rozumové schopnosti, t.j riešenie úloh vyžadujúcich schopnosti tvorivo analyzovať a uplatniť vhľad do problému, • vedomostnú orientáciu v spoločenských vedách (psychológia, sociológia, filozofia a i) na úrovni stredoškolských poznatkov, napr. práca M. Košč: Základy psychológie, Náuka o spoločnosti (NOS), • znalosť anglického alebo nemeckého jazyka na stredoškolskej úrovni a narábanie s textovým materiálom
Ďalšie informácie o štúdiu Ročné školné sa uhrádza v termíne do zápisu na štúdium. Mesačné platby - vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún). Semestrálne platby – 15. augusta a 15. januára.
Uplatnenie absolventov Absolvent sa môže uplatniť ako: • uchádzač o druhý stupeň štúdia v odbore psychológia, alebo príbuzných odboroch sociálnych vied, • asistent psychologickej diagnostiky, • pracovník v oblasti kvalitatívneho / kvantitatívneho výskumu, • pracovník v oblasti marketingového prieskumu (spolupráca pri realizácii projektov, odborná asistencia pri projektovaní, zbere a analýze dát), • odborný asistent v oblasti stabilizácie a vzdelávania pracovníkov, • odborný asistent v školskom a kariérnom poradenstve, • odborný asistent pri personálnych výberoch, rozvoji pracovníkov, • odborný asistent v poradenských zariadeniach pedagogicko-psychologického charakteru,
Ubytovanie, strava a voľný čas Ubytovanie fakulta zabezpečuje v ubytovacom zariadení UNINOVA, ktoré nie je súčasťou budovy školy. Strava je poskytovaná v rámci budovy školy a to v jedálni a bufete.

Detail školy

Organizátor štúdia Fakulta psychológie PEVŠ
Adresa sídla školy Tematínska 10 , 851 01, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: +421 904 459 000
e-mail: studijne.fps@paneurouni.com
web: www.paneurouni.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Súkromna vysoká škola

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Fakulta psychológie PEVŠ

2 490 €
1. Psychológia - pedagogická, poradenská a školská psychológia-…
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, doktorandské
Bratislava
1 890 €
2. Psychológia -bakalársky stupeň - externá forma štúdia
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, bakalárske
Bratislava
750 €
3. Psychológia -Rigorozné konanie
Fakulta psychológie PEVŠ
externé, kvalifikačne
Bratislava
2 090 €
4. Psychológia -bakalársky stupeň - denná forma štúdia
Fakulta psychológie PEVŠ
denné, bakalárske
Bratislava
2 190 €
5. Psychológia - Školská a pracovná psychológia - magisterský stupeň -…
Fakulta psychológie PEVŠ
denné, magisterské
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.032s
design: widegrafik.