Súkromná hotelová akadémia HOST - denné a diaľkové - 5-ročné štúdium

Štúdium ponúka Súkromná stredná odborná škola HOST

Dĺžka štúdia 5 rokov
Cena (neplatca DPH) 96,30 €
Poznámka k cene 83,00 - diaľkové štúdium
Poplatok za prijímacie skúšky 6,50 €
Lokalita štúdia Riazanská 75, 831 03, Bratislava
Kontakt Mgr. Soňa Bočáková, výkonná riaditeľka
tel: 02/43420980
mobil: 903737909
e-mail: zzabak@skolahost.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent študijného odboru 6323 6 hotelová akadémia je:

 • kvalifikovaný manažér hotelových a gastronomických zariadení, je pripravený podnikať v podnikateľskom prostredí cestovného ruchu a turizmu
 • odborník schopný komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, predovšetkým v anglickom jazyku
 • kvalifikovaný stredoškolsky vzdelaný pracovník so širokým odborným profilom a všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov hotelierstva a v spoločnom stravovaní – gastronómii
 • schopný samostatne podnikať v hotelových a reštauračných službách, vykonávať prax v riadení a organizovaní ekonomickej činnosti a prevádzky v hoteloch, reštauraciách, v cestovnom ruchu
 • pripravený vykonávať ekonomickú agendu, právnu agendu súvisiacu s odborom podnikania, získavať a spracovávať informácie v oblasti poskytovania služieb, zásobovania a odbytu, personalistiky, vedenia administratívy, účtovníctva a rozvojových programov hotelierstva
 • schopný vo svojej práci uplatňovať výsledky prieskumu trhu a regionálnych špecifík, využívať štatistické informácie v odbore podnikania, ovláda, analyzuje a využíva informácie, informačné a komunikačné technológie, základy hospodárskej korešpondencie a účtovnej evidencie, aplikovať nástroje marketingu, marketingovej komunikácie pri realizácii podnikateľských zámerov v hotelierstve, gastronomii, službách cestoného ruchu a turizmu
 • kvalifikovaný odborník praktického upltnenia podnikateľských praktických činností, pričom využíva aj nevyhnutné všeobecné vzdelanie získané počas stredoškolského vzdelania
 • dostatočne adaptabilný v príbuzných odboroch konkrétnych činností, je logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti a zručnosti v podmienkach trhového hospodárstva
 • schopný pracovať samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávať štúdiom aktuálnej odbornej literatúry, analyzuje a aplikuje v praxi vývojové trendy v odbore z globálneho-medzinárodného i regionálneho hľadiska, vie používať racionálne metódy práce, konať prakticky, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti
 • pripravený na okamžitý vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v príbuzných odboroch pomaturitného štúdia a v štúdiu na vysokej škole
 • pripravený vykonávať povolanie aj v nadväzujúcich odboroch a odvetviach
 • schopný spoločenského vystupovania a kultivovaného správania sa, má dobré komunikačné schopnosti v materinskom jazyku a v jazykoch, ktoré študoval.
Organizácia štúdia
 • intenzita vzdelávania: denná – štandard stredoškolského vyučovacieho procesu – 34 hod. týždenne
 • podrobné učebné plány – uvádza www.skolahost.sk/študijné plány
 • maximum využívania informačných technológií vo vyučovacom procese
 • možnosť zahraničnej praxe a štúdia
Www stránka www.skolahost.sk
Štúdium je ukončené Maturitná skúška Maturita a jej predmetové súčasti: - odborné predmety:aplikovaná informatika,ekonomika,dejiny kultúry,geografia cestovného ruchu,hotelový a gastronomický manažment,marketing, technika obsluhy,nauka o potravinách - voliteľné predme
Podmienky prijatia Základ prijímacieho procesu:prihláška na štúdium + zmluva o štúdiu - uprednostnení budú uchádzači, ktorí v testovaní žiakov ZŠ-Monitor z predmetu SJ dosiaholi výsledok min. 50% a viac, - prijatí budú aj uchádzači na základe osobného pohovoru s cieľom zistiľ profesionálnu zanietenosť v odbore - ostatní (doplnenie početnosti tried):bez prijímacích pohovorov
Ďalšie informácie o štúdiu Právny základ štúdia zakladá Zmluva o štúdiu: - zmluva definuje:záväzky školi voči študentovi,záväzky študenta,organizáciu štúdia,poplatky za štúdium,termíny platieb,formy platieb
Uplatnenie absolventov Absolvent získa profesionálne kompetencie: - riadiť a vykonávať komplex technicko-hospodárskych činností v malom a stredne veľkom podnikateľskom subjekte - získavať, analyzovať,spracúvať a využívať relevantné ekonomické informácie - vykonávať účtovné, zásobovacie a odbytové operácie v podniku, viesť účtovníctvo podnikateľských subjektov - vypracúvať a viesť agendu malého a stredne veľkého podnikateľského subjektu vrátane mzdovej a personálnej agendy - založiť a viesť skladové materiálové hospodárstvo - založiť a viesť prevádzkovú a finančnú evidenciu na úseku príjmu hostí v ubytovacom zariadení, ubytovať hostí, komunikovať s hosťami v cudzom jazyku - aktívne využívať v organizačnej a riadiacej práci a pri vedení agendy informačné a komunikačné technológie, informačné systémy - komunikovať s obchodnými, bankovými, daňovými a ďalšími partnermi, vrátane zahraničných, s verejnosťou, sociálnymi partnermi, orgánmi štátnej správy a samosprávy - spracúvať a viesť dokumentáciu z rokovaní, pre platobný a zúčtovací styk s obchodnými partnermi a peňažnými ústavmi - spracovať finančnú analýzu a viesť predpísanú štatistickú evidenciu - orientovať sa v základných právnych normách a predpisoch a všeobecne platných nariadeniach (Obchodný zákonník Živnostenský zákon, Zákonník práce, daňové zákony a iné..) a uplatňovať ich v praxi - vykonávať všetky administratívne práce podniku - prevádzkového, ekonomického, finančného, daňového, personálneho a mzdového charakteru - používať normalizovanú úpravu písomností - vecne, štylisticky, gramaticky a formálne aj v cudzom jazyku - pracovať na užívateľskej úrovni s počítačom, s prostriedkami spojovacej a záznamovej techniky, kancelárskej a reprografickej techniky - uplatňovať hygienické predpisy, zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci a normy HACCP - vypracovať a realizovať marketingovú koncepciu v podmienkach malého a stredného podnikateľského subjektu, vykonať prieskum trhu - posúdiť finančné, právne a ďalšie dôsledky podnikania - vypracovať receptúry, normovať jedlá a nápoje a kalkulovať ceny - zostaviť jedálny lístok, vrátane jeho jazykových mutácií - pripraviť rôzne druhy jedál a nápojov tradičnými aj progresívnymi technologickými postupmi - senzoricky hodnotiť kvalitu potravín a pripravených jedál a posúdiť ich výživovú hodnotu - prijať objednávku, organizačne zabezpečiť a vyúčtovať rôzne druhy gastronomických podujatí - vykonať jednoduchú a zložitú formu obsluhy a podporiť zážitkovú gastronómiu - pripraviť a zabezpečiť servírovanie jedál v špeciálnych podmienkach - lietadlo, loď, vlak - v podmienkach simulovaného zariadenia - použiť moderné reštauračné programy a rezervačné systémy v oblasti hotelového a reštauračného manažmentu.
Ubytovanie, strava a voľný čas - Škola zabezpečuje externým študentom ubytovanie v študentskom domove (tri električkové zástavky) - študenti školy sa stravujú v školskej jedálni - na škole pôsobí Študentský parlament, ktorý pod dozorom pedagóga, organizuje mimoškolské aktivity
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Právny základ štúdia zahraničných študentov upravujú: - Zákon č.48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - prihláška na štúdium - doklady o vzdelaní

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná stredná odborná škola HOST
Adresa sídla školy Riazanská 75, 83103, Bratislava III
Kontakt na spoločnosť tel: 02/43420980
fax: 02/5465 13 67
e-mail: zzabak@skolahost.sk
web: www.skolahost.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Stredné odborné vzdelávanie maturitné, pomaturitné v odboroch:

 • Obchod a podnikanie
 • Škola podnikania
 • Manažment regionálneho cestovného ruchu
 • Hotelová akadémia
 • Cestovný ruch
 • Efektívny manažment

Rekvalifikačné kurzy – moduly:

 • Manažment a marketing podnikov cestovného ruchu
 • Manažment stravovacích a ubytovacích služieb
 • Vidiecky cestovný ruch a agroturistika
 • Kongresové služby
 • Annimačné služby

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná stredná odborná škola HOST

96,30 €
1. Súkromná hotelová akadémia HOST - denné a diaľkové - 5-ročné štúdium
Súkromná stredná odborná škola HOST
kombinované, päťročné
Bratislava
96,26 €
2. Manažment regionálneho cestovného ruchu, Škola podnikania, Obchod a…
Súkromná stredná odborná škola HOST
denné, štvorročné
Bratislava
96,30 €
3. Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu - denné…
Súkromná stredná odborná škola HOST
kombinované, štvorročné
Bratislava-Nové Mesto
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.033s
design: widegrafik.