Hotelová akadémia - denné - 5-ročné štúdium

Štúdium ponúka Súkromná stredná odborná škola HOST

Dĺžka štúdia 5 rokov
Termín podania prihlášok 20.3.2024
Cena (neplatca DPH) 1 500 €
Poznámka k cene možnosť mesačných splátok
Poplatok za prijímacie skúšky 50 €
Lokalita štúdia Pionierska 15, 831 02, Bratislava
Kontakt Mgr. Soňa Bočáková, výkonná riaditeľka
tel: 02/43420980
mobil: 903737909
e-mail: skolahost@skolahost.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolvent študijného odboru 6323 K 00 hotelová akadémia je:

 • kvalifikovaný manažér hotelových a gastronomických zariadení, je pripravený podnikať v podnikateľskom prostredí cestovného ruchu a turizmu
 • odborník schopný komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, predovšetkým v anglickom jazyku
 • kvalifikovaný stredoškolsky vzdelaný pracovník so širokým odborným profilom a všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov hotelierstva a v spoločnom stravovaní – gastronómii
 • schopný samostatne podnikať v hotelových a reštauračných službách, vykonávať prax v riadení a organizovaní ekonomickej činnosti a prevádzky v hoteloch, reštauráciách, v cestovnom ruchu
 • pripravený vykonávať ekonomickú agendu, právnu agendu súvisiacu s odborom podnikania, získavať a spracovávať informácie v oblasti poskytovania služieb, zásobovania a odbytu, personalistiky, vedenia administratívy, účtovníctva a rozvojových programov hotelierstva
 • schopný vo svojej práci uplatňovať výsledky prieskumu trhu a regionálnych špecifík, využívať štatistické informácie v odbore podnikania, ovláda, analyzuje a využíva informácie, informačné a komunikačné technológie, základy hospodárskej korešpondencie a účtovnej evidencie, aplikovať nástroje marketingu, marketingovej komunikácie pri realizácii podnikateľských zámerov v hotelierstve, gastronómii, službách cestovného ruchu a turizmu
 • kvalifikovaný odborník praktického uplatnenia podnikateľských praktických činností, pričom využíva aj nevyhnutné všeobecné vzdelanie získané počas stredoškolského vzdelania
 • dostatočne adaptabilný v príbuzných odboroch konkrétnych činností, je logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti a zručnosti v podmienkach trhového hospodárstva
 • schopný pracovať samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávať štúdiom aktuálnej odbornej literatúry, analyzuje a aplikuje v praxi vývojové trendy v odbore z globálneho-medzinárodného i regionálneho hľadiska, vie používať racionálne metódy práce, konať prakticky, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti
 • pripravený na okamžitý vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v príbuzných odboroch pomaturitného štúdia a v štúdiu na vysokej škole
 • pripravený vykonávať povolanie aj v nadväzujúcich odboroch a odvetviach
 • schopný spoločenského vystupovania a kultivovaného správania sa, má dobré komunikačné schopnosti v materinskom jazyku a v jazykoch, ktoré študoval.
Organizácia štúdia
 • intenzita vzdelávania: denná – štandard stredoškolského vyučovacieho procesu – 34 hod. týždenne
 • podrobné učebné plány – uvádza www.skolahost.sk/študijné plány
 • maximum využívania informačných technológií vo vyučovacom procese
 • možnosť zahraničnej praxe a štúdia
Www stránka www.skolahost.sk
Štúdium je ukončené Maturitná skúška Maturita a jej predmetové súčasti: - odborné predmety: aplikovaná informatika,ekonomika, dejiny kultúry, geografia cestovného ruchu, hotelový a gastronomický manažment,marketing, technika obsluhy, náuka o potravinách - voliteľné p
Podmienky prijatia Kritéria prijímacieho konania sa každoročne zverejňujú na www.skolahost.sk
Ďalšie informácie o štúdiu Právny základ štúdia zakladá Zmluva o štúdiu: - zmluva definuje: záväzky školy voči študentovi, záväzky študenta, organizáciu štúdia, poplatky za štúdium, termíny platieb, formy platieb
Uplatnenie absolventov Absolvent získa profesionálne kompetencie: - riadiť a vykonávať komplex technicko-hospodárskych činností v malom a stredne veľkom podnikateľskom subjekte; - získavať, analyzovať, spracúvať a využívať relevantné ekonomické informácie; - vykonávať účtovné, zásobovacie a odbytové operácie v podniku, viesť účtovníctvo podnikateľských subjektov; - vypracúvať a viesť agendu malého a stredne veľkého podnikateľského subjektu vrátane mzdovej a personálnej agendy; - založiť a viesť skladové materiálové hospodárstvo; - založiť a viesť prevádzkovú a finančnú evidenciu na úseku príjmu hostí v ubytovacom zariadení, ubytovať hostí, komunikovať s hosťami v cudzom jazyku; - aktívne využívať v organizačnej a riadiacej práci a pri vedení agendy informačné a komunikačné technológie, informačné systémy; - komunikovať s obchodnými, bankovými, daňovými a ďalšími partnermi, vrátane zahraničných, s verejnosťou, sociálnymi partnermi, orgánmi štátnej správy a samosprávy; - spracúvať a viesť dokumentáciu z rokovaní, pre platobný a zúčtovací styk s obchodnými partnermi a peňažnými ústavmi; - spracovať finančnú analýzu a viesť predpísanú štatistickú evidenciu; - orientovať sa v základných právnych normách a predpisoch a všeobecne platných nariadeniach (Obchodný zákonník Živnostenský zákon, Zákonník práce, daňové zákony a iné..) a uplatňovať ich v praxi; - vykonávať všetky administratívne práce podniku - prevádzkového, ekonomického, finančného, daňového, personálneho a mzdového charakteru; - používať normalizovanú úpravu písomností - vecne, štylisticky, gramaticky a formálne aj v cudzom jazyku; - pracovať na užívateľskej úrovni s počítačom, s prostriedkami spojovacej a záznamovej techniky, kancelárskej a reprografickej techniky; - uplatňovať hygienické predpisy, zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci a normy HACCP; - vypracovať a realizovať marketingovú koncepciu v podmienkach malého a stredného podnikateľského subjektu, vykonať prieskum trhu; - posúdiť finančné, právne a ďalšie dôsledky podnikania; - vypracovať receptúry, normovať jedlá a nápoje a kalkulovať ceny; - zostaviť jedálny lístok, vrátane jeho jazykových mutácií; - pripraviť rôzne druhy jedál a nápojov tradičnými aj progresívnymi technologickými postupmi; - senzoricky hodnotiť kvalitu potravín a pripravených jedál a posúdiť ich výživovú hodnotu; - prijať objednávku, organizačne zabezpečiť a vyúčtovať rôzne druhy gastronomických podujatí; - vykonať jednoduchú a zložitú formu obsluhy a podporiť zážitkovú gastronómiu; - pripraviť a zabezpečiť servírovanie jedál v špeciálnych podmienkach - lietadlo, loď, vlak - v podmienkach simulovaného zariadenia; - použiť moderné reštauračné programy a rezervačné systémy v oblasti hotelového a reštauračného manažmentu.
Ubytovanie, strava a voľný čas - ubytovanie v študentských domovoch v dosahu MHD - na škole pôsobí Študentský parlament, ktorý pod dozorom pedagóga, organizuje mimoškolské aktivity
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov Právny základ štúdia zahraničných študentov upravujú: - Zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - prihláška na štúdium - doklady o vzdelaní

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná stredná odborná škola HOST
Adresa sídla školy Pionierska 15, 831 02 , Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: 02/43420980
e-mail: skolahost@skolahost.sk
web: www.skolahost.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Stredné odborné vzdelávanie maturitné v odboroch:

 • Hotelová akadémia
 • Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu
 • Manažment regionálneho cestovného ruchu

Stredné odborné vzdelávanie pomaturitné v odboroch:

 • Cestovný ruch
 • Obchod a podnikanie
 • Škola podnikania

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná stredná odborná škola HOST

1 500 €
1. Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu - denné…
Súkromná stredná odborná škola HOST
denné, štvorročné
Bratislava
1 500 €
2. Cestovný ruch, Škola podnikania, Obchod a podnikanie, - denné a…
Súkromná stredná odborná škola HOST
diaľkové, pomaturitné
Bratislava
1 500 €
3. Manažment regionálneho cestovného ruchu - denné a diaľkové - 4-ročné
Súkromná stredná odborná škola HOST
diaľkové, štvorročné
Bratislava
1 500 €
4. Hotelová akadémia - denné - 5-ročné štúdium
Súkromná stredná odborná škola HOST
denné, päťročné
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.038s
design: widegrafik.