Manažment regionálneho cestovného ruchu, Škola podnikania, Obchod a podnikanie - denné a diaľkové - 4-ročné

Štúdium ponúka Súkromná stredná odborná škola HOST

Dĺžka štúdia 4 roky
Cena (neplatca DPH) 96,26 €
Poznámka k cene 82,98 - externé diaľkové štúdium
Poplatok za prijímacie skúšky 3,20 €
Lokalita štúdia Riazanská 75, 831 03, Bratislava
Kontakt Soňa Bočáková, Mgr., výkonná riaditeľka
tel: 02/43420980
mobil: 0903/737909
e-mail: zzabak@skolahost.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia
 • výkonný manažér v oblasti riadenia podnikov, verejných inštitúcií a ostatných aktivít pôsobiacich vo sfére cestovného ruchu, turizmu, ale i iných hospodárskych subjektov
 • nadobudnutie širokospektrálnych podnikatelských zručností, odborných znalostí a kompetencií, jazykových predpokladov odbornej komunikácie vo sfére manažmentu a marketingu podnikateľských subjektov
Organizácia štúdia
 1. Denné a diaľkové 4-ročné štúdium v odboroch:
 • obchod a podnikanie (odborné zameranie na cestovný ruch)
 • škola podnikania (odborné zameranie na cestovný ruch)
 • manažment regionálneho cestovného ruchu.
 1. Učebné plány: pozri www.skolahost.sk/študijné plány
Www stránka www.skolahost.sk
Štúdium je ukončené Maturitné vysvedčenie
Podmienky prijatia - prihláška na štúdium - automaticky bude prijatý uchádzač, ktorý v testovaní žiakov ZŠ - Monitor 2010 z predmetu slovenský jazyk dosiahol výsledok 50% a viac - ostatní budú prijatí na základe osobného pohovoru s cieľom zistiť profesionálnu zanietenosť v odbore
Ďalšie informácie o štúdiu a) Škola sa nachádza v príjemnej časti hlavného mesta SR, v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Umiestnenie školy je výhodné z hľadiska dopravného spojenia aj pre mimobratislavských študentov. b) Deň otvorených dverí: každú stredu v čase 12.00-16.30 hod.
Uplatnenie absolventov - Absolvent študijného odboru má špeciálne vedomosti a zručnosti vrátane nových poznatkov potrebných pre vykonávanie činností obchodno-podnikateľského charakteru - má odborné manažérske, jazykové, podnikateľské kompetencie v odbore, ktorého je absolventom - je pripravený na zodpovedajúce profesie v rôznych podnikateľských subjektoch a inštitúciách štátnej správy, kde sa vyžaduje schopnosť samostatnej praktickej činnosti s vyššou úrovňou teoretickej prípravy - absolvent študijného odboru ovláda systém ekonomických, právnych, sociálnych, ekologických, historicko-spoločenských a technologických noriem v oblasti daného profesionálneho uplatnenia - využíva zásady, princípy a postupy v odbore manažmentu a marketingu. Uplatňuje spoločenské a odborné komunikačné vedomosti a zručnosti v dvoch svetových jazykoch, v sociálnej komunikácii, ovláda hospodársku administratívu a informačné technológie v odbore. Má osvojené praktické zručnosti nevyhnutné pre prax v cestovnom ruchu. Absolventi odboru môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole, najmä ekonomického, právneho a humanitného zamerania ako i na pomaturitnom štúdiu.
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov - prihláška na štúdium - doklady o vzdelaní

Detail školy

Organizátor štúdia Súkromná stredná odborná škola HOST
Adresa sídla školy Riazanská 75, 83103, Bratislava III
Kontakt na spoločnosť tel: 02/43420980
fax: 02/5465 13 67
e-mail: zzabak@skolahost.sk
web: www.skolahost.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Stredné odborné vzdelávanie maturitné, pomaturitné v odboroch:

 • Obchod a podnikanie
 • Škola podnikania
 • Manažment regionálneho cestovného ruchu
 • Hotelová akadémia
 • Cestovný ruch
 • Efektívny manažment

Rekvalifikačné kurzy – moduly:

 • Manažment a marketing podnikov cestovného ruchu
 • Manažment stravovacích a ubytovacích služieb
 • Vidiecky cestovný ruch a agroturistika
 • Kongresové služby
 • Annimačné služby

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Súkromná stredná odborná škola HOST

96,30 €
1. Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu - denné…
Súkromná stredná odborná škola HOST
kombinované, štvorročné
Bratislava-Nové Mesto
96,30 €
2. Súkromná hotelová akadémia HOST - denné a diaľkové - 5-ročné štúdium
Súkromná stredná odborná škola HOST
kombinované, päťročné
Bratislava
96,26 €
3. Manažment regionálneho cestovného ruchu, Škola podnikania, Obchod a…
Súkromná stredná odborná škola HOST
denné, štvorročné
Bratislava
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.034s
design: widegrafik.