Učiteľstvo akademických predmetov - anglický jazyk a literatúra v kombinácii

Štúdium ponúka Pedagogická fakulta UJS

Dĺžka štúdia 6 semestrov
Lokalita štúdia Bratislavská 3322, Komárno
Kontakt Attila Mészáros, PhD.
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Absolventi študijného odboru ANGLICKÝ JAZYK A LITERATÚRA musia byť pripravení tak, aby mohli úspešne pokračovať v štúdiu zvoleného odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Musia mať patričné vedomosti a orientáciu v odbore svojej predmetovej špecializácie, v jeho štruktúre, výhľad do širších súvislostí výchovy a vzdelávania a musia mať nadpriemernú informačnú gramotnosť. Taktiež sú schopní orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania a dokážu pôsobiť najmä jeho v suportívnych zložkách. Ovládajú jednotlivé roviny jazykového systému anglického jazyka (fonetickej a fonologickej, morfosyntaktickej a lexikálnej) a funkčné štýly jazyka v konfrontácii so slovenským, resp. maďarským jazykom. Ovládajú základy literárnovedných a literárnohistorických disciplín (teóriu literatúry, vybrané kapitoly príslušnej nemeckej literatúry). Osvojili si základné postupy, analýzy a interpretácie prozaického, dramatického a básnického umeleckého textu. Oboznámili sa so základnými metodologickými postupmi vybraných lingvistických a literárnovedných škôl a smerov. Získali vedomosti z dejín, kultúry a reálií anglickej jazykovej oblasti. Osvedčili praktické ovládanie anglického jazyka slovom aj písmom Získali schopnosť samostatnej tvorivej aplikácie získaných poznatkov teoretickej i praktickej rovine.

Detail školy

Organizátor štúdia Pedagogická fakulta UJS
Adresa sídla školy Bratislavská 3322, 94501, Komárno
Kontakt na spoločnosť tel: 035/3260626
e-mail: meszarosa@ujs.sk
web: www.ujs.sk/pf
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho má za primárny cieľ zlepšiť odbornú úroveň pedagogickej práce materských, základných a stredných škôl v SR s vyučovacím jazykom maďarským.

V súčasnosti na základe súhlasu Akreditačnej komisie SR a rozhodnutia Ministerstva školstva SR Pedagogická fakulta UJS získala právo udeľovať bakalársky (Bc.), magisterský (Mgr.) titul a titul „PhD.“ v akreditovaných študijných programoch. Akreditované študijné odbory, resp. programy v dennej a externej forme štúdia sú:

  • Učiteľstvo akademických predmetov (v dvojkombinácii): maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, katechetika, informatika, matematika, biológia a história.
  • Predškolská a elementárna pedagogika.
  • Maďarský jazyk a literatúra (PhD.)

Uchádzači si môžu voľne vyberať a kombinovať dva akademické predmety podľa vlastného záujmu. Študijné programy na PF UJS si môžu zvoliť absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Pedagogická fakulta UJS

1. Učiteľstvo akademických predmetov - anglický jazyk a literatúra v…
Pedagogická fakulta UJS
denné, bakalárske
Komárno
2. Učiteľstvo akademických predmetov - nemecký jazyk a literatúra v…
Pedagogická fakulta UJS
denné, bakalárske
Komárno
© 2023 Všetky práva vyhradené, 0.033s
design: widegrafik.