Európske štúdia a verejná správa

Štúdium ponúka Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Dĺžka štúdia 2 roky (4 semestre)
Štúdium je ukončené titulom Mgr.
Cena (neplatca DPH) 1 700 €
Poznámka k cene Uvedené školné je za celý akademický rok (2 semestre) a je možné platiť ho v dvoch splátkach (za zimný a letný semester osobitne).
Poplatok za prijímacie skúšky 35 €
Lokalita štúdia Tomášikova 22, 821 02, Bratislava
Kontakt Študijné oddelenie
tel: 02 / 54 79 20 73
mobil: +421 917 234 560
e-mail: info@vip-vs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Zaradenie štúdia do kategórií
Profil absolventa štúdia

Cieľom štúdia magisterského študijného programu Európske štúdia a verejná správa je pripraviť absolventa na kariéru spojenú v rade profesných oblastí, predovšetkým na ministerstvách a ďalších orgánov štátnej správy a samosprávy, v žurnalistike a v inštitúciach zákonodarnej a výkonnej moci. Absolvent sa vzhľadom na svoju odbornú a teoretickú prípravu bude môcť uplatniť aj v podnikoch a organizáciách, ktorých zakladateľom alebo podielnikom sú obce /mestá/. Možnosť uplatnenia v regionálnych orgánoch štátnej správy a samosprávy, t.j., mestské podniky, rozpočtové a príspevkové organizácie, verejnoprospešné organizácie, nadácie a ďalšie organizácie verejného sektora.

Organizácia štúdia

Výučba pre kombinované štúdium je koncipovaná formou sústredení spravidla 6× za semester. Výučba prebieha v piatky poobede a soboty celý deň.

Www stránka www.vip-vs.sk/studijne-programy/73-europske-studia-verejna-sprava
Podmienky prijatia Uchádzači o externú formu štúdia absolvujú prijímacie konanie formou ústneho pohovoru, ktorý je zameraný na overenie všeobecných predpokladov pre štúdium, úrovne všeobecno-vedomostného prehľadu, komunikačných zručností a na preverenie záujmu uchádzača o štúdium vybraného oboru.
Ďalšie informácie o štúdiu Prihlášku môžete poslať elektronicky z https://vsmvv.moggis.cz/prihlaska.php?jazyk=sk alebo poštou na tlačive (ŠEVT) na adresu školy 1. termín do 20.05.2018 2. termín do 21.06.2018 3. termín do 25.07.2018 4. termín do 03.09.2018 Prosíme, aby ste prednostne využili možnosť podania prihlášky elektronicky! Doklady o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania (overená fotokópia), doklad o zdravotnej spôsobilosti na štúdium na VŠ, životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímací pohovor musia uchádzači predložiť pri prijímacom pohovore. Uchádzači o štúdium, ktorí ukončili štúdium na zahraničných školách musia najneskôr pri zápise predložiť doklad o nostrifikácií vzdelania. Poplatok za prijímacie pohovory je stanovený na 35,- EUR a platí sa pri prihlásení bankovým prevodom na účet školy. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Tomášikova 22, 821 02 Bratislava Číslo účtu - IBAN: SK93 1111 0000 0010 3043 7005 (Unicredit Bank) Číslo účtu - IBAN: SK48 1100 0000 0029 2285 0879 (Tatra banka) Variabilný symbol: identifikačný údaj uchádzača (7-miestny číselný kód, ktorý obdržal uchádzač pri vyplnení elektronickej prihlášky) alebo rodné číslo v prípade poštovej formy. Konštantný symbol: 0308
Uplatnenie absolventov Cieľom štúdia magisterského študijného programu Európske štúdia a verejná správa je pripraviť absolventa na kariéru spojenú v rade profesných oblastí, predovšetkým na ministerstvách a ďalších orgánov štátnej správy a samosprávy, v žurnalistike a v inštitúciach zákonodarnej a výkonnej moci. Absolvent sa vzhľadom na svoju odbornú a teoretickú prípravu bude môcť uplatniť aj v podnikoch a organizáciách, ktorých zakladateľom alebo podielnikom sú obce /mestá/. Možnosť uplatnenia v regionálnych orgánoch štátnej správy a samosprávy, t.j., mestské podniky, rozpočtové a príspevkové organizácie, verejnoprospešné organizácie, nadácie a ďalšie organizácie verejného sektora.
Ubytovanie, strava a voľný čas Knižnica Knižničný fond knižnice obsahuje: 1. Odbornú literatúru k študijným odborom bakalárskeho a magisterkého stupňa (domáce a zahraničné vedecké monografie, skriptá) 2. Periodiká (politické, ekonomické a právnické časopisy, domáce a zahraničné vedecké odborné časopisy) 3. Náučné slovníky (odborné encyklopédie obsahovo zamerané na predmety zo študijných plánov) 4. Vysokoškolské záverečné práce *** Kopírovanie Škola poskytuje študentom možnosť kopírovania poznámok, prednášok, atď. na samoobslužnej kopírke, ktorá sa nachádza oproti recepcií pri kávomate. *** Parkovanie Priamo pri škole sa nachádza veľké neplatené parkovisko. *** Prístup k aktuálnemu spravodajskému servisu TASR Domáci, zahraničný, ekonomický a športový servis Vám - našim študentom - poskytneme zdarma. Prihlasovacie údaje do systému žiadajte na študijnom oddelení. *** Seminár Praha Škola zabezpečuje pre študentov dopravu, poistenie, ubytovanie a raňajky v 4* htl. v Prahe na predmet "Seminár Praha".

Detail školy

Organizátor štúdia Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
Certifikát ISO
Adresa sídla školy Tomášikova 22, 821 02, Bratislava
Kontakt na spoločnosť tel: 02 / 54 79 20 73
e-mail: info@vip-vs.sk
web: www.vip-vs.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk)
Popis činnosti

Absolvujte u nás akreditované vysokoškolské bakalárske a magisterské štúdium!

Vysoká škola, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR, zriadila v roku 2008 na Slovensku Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave, ktorého cieľom je pripraviť študentov vysokej školy na kariéru spojenú s výbornou znalosťou problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky.

Významný priestor pre absolventov školy predstavuje pracovné uplatnenie v štátnej správe, samospráve, diplomatických službách, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení, v štruktúrach politických strán, nadácií, mimovládnych organizáciách medzinárodnej aj domácej sféry, médiách, nadnárodných obchodných spoločnostiach a pod.

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s. je oprávnený poskytovať vzdelávanie v akreditovaných vysokoškolských študijných programoch v rámci 3-ročného bakalárskeho a 2-ročného magisterského študijného programu Medzinárodné a verejné vzťahy:

bakalárske štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul – bakalár (skratka „Bc.“)

Medzinárodné vzťahy a diplomacia – denné aj externé štúdium

Verejná správa a styk s verejnosťou – externé štúdium

a

magisterské štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul – magister (skratka „Mgr.“)

Medzinárodné a diplomatické štúdia – denné aj externé štúdium

Európske štúdiá a verejná správa – externé štúdium

Výučba je realizovaná v slovenskom a českom jazyku.

Zaujalo Vás tento štúdium?

 
 

Ďalšie aktivity spoločnosti:

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

2 100 €
1. Medzinárodné vzťahy a diplomacia
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola…
denné, bakalárske
Bratislava
1 600 €
2. Medzinárodné vzťahy a diplomacia
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola…
externé, bakalárske
Bratislava
1 350 €
3. Verejná správa a styk s verejnosťou
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola…
externé, bakalárske
Bratislava
2 100 €
4. Medzinárodné a diplomatické štúdia
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola…
externé, magisterské
Bratislava
2 100 €
5. Medzinárodné a diplomatické štúdia
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola…
denné, magisterské
Bratislava
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.053s
design: widegrafik.